نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت رسانه دانشگاه پیام نور تهران غرب

2 استاد و عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور

چکیده

با اینکه آغاز به کار مطبوعات در ایران دولتی بوده و پس از آن نیز تحت نظر دولت وقت شکل گرفت، پس از آن نیز نوعی نگاه و کنترل های امنیتی بر مطبوعات حاکم بوده، به گونه ای که مطبوعات ایران فراز و نشیب های زیادی را در این سالها سپری کردند. بعد از انقلاب اسلامی رسانه ها افت و خیزهای فراوانی را از جنبه آزادی و استقلال تجربه کرده اند. هدف از این پژوهش، بررسی عوامل موثر بر استقلال تحریریه ها و ارائه راهکارهایی برای ارتقای آن می باشد. این تحقیق با روش کیفی و کاربردی است. برای این منظور، مصاحبه نیمه ساختاریافته به شیوه اشباع تئوریک با 10 تن از مدیران مسئول و دبیران خبرگزاری های غیردولتی و صاحبنظران عرصه رسانه به روش تحلیل مضمون صورت گرفت. یافته های تحقیق نشان می دهد ضعف اقتصادی رسانه و معیشت ناکافی خبرنگاران، عدم امنیت شغلی و تداوم ناپایدار کار، شیوه توزیع یارانه هی دولتی و دولتی شدن جذب آگهی، فقدان تشکل صنفی خبرنگاری قوی، ترس از سابقه دارشدن امنیتی خبرنگاران، خودسانسوری، کنترل های مستقیم و غیرمستقیم دولتی و عدم امکان بروز خلاقیت عواملی هستند که بیشترین تاثیر را در روند استقلال خبرگزاری ها دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

 
خانیکی.هادی، عوامل اجتماعی توسعه نیافتگی مطبوعات در ایران، پژوهشگاه علوم انسانی و ارتباطات فرهنگی
عسگری. ابراهیم؛ نقش منابع درآمدی بر استقلال خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، نشریه فرهنگ ارتباطات، تابستان 1392، دوره 3 , شماره  10
علمداری، مهرداد؛ حیات اقتصادی رسانه ها؛ وابستگی و استقلال، کتاب ماه علوم اجتماعی، شهریور 1389
فاتح. ابوالفضل و ادیبان.مهدی؛ عوامل موثر بر جریان و مدیریت خبر در ایران«بررسی اخبار سایت الف در موضوع مدرک کردان، فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات، سال ششم، تابستان ۱۳۸۹ شماره ۱۹
فرقانی. محمدمهدی ؛ مقاله شاخص های کیفیت مطبوعات، 1369
فرقانی، محمدمهدی، شاخص های کیفیت مطبوعات از دیدگاه استادان ارتباطات و روزنامه نگاران، فرهنگ رسانه، سال پنجم، زمستان 94
محمد پورخباز.سارا؛ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق، بررسی عوامل سیاسی موثر بر توسعه آزادی مطبوعات در ایران، زمستان 1391، مطالعات رسانه ای ، سال هفتم، شماره 19
معتمدنژاد، محمدکاظم، معتمدنژاد، رویا؛ حقوق حرفه ای روزنامه نگاران، جلد اول، دفتر مطالعات و توسعه رسانه ها، سال 1387
معتمدنژاد، محمدکاظم؛ حقوق حرفه ای روزنامه نگاران، جلد اول، 1386
مک کوایل، دنیس، 1382، درآمدی بر نظریه ارتباطات جمعی، ترجمه اجلالی، پرویز، تهران؛ مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ها
مهدی زاده.سید محمد؛ نظریه های رسانه، اندیشه های رایج و دیدگاه های انتقادی، همشهری، 1399
نمکدوست تهرانی.حسن؛ مبانی استقلال حقوقی حرفه روزنامه نگاری، نامه پژوهش فرهنگی، سال ششم
Hadi, Social factors of underdevelopment of the press in Iran, Research Institute of Humanities and Cultural Communication. (In Persian)
ebrahim; The role of income sources on the independence of the Iranian Students News Agency (ISNA),
Communication Culture Magazine, Summer 2013, Volume 3, Number 10. (In Persian)
Alamdari, Mehrdad; the economic life of the media; Dependence and Independence, Book of the Month of Social Sciences, September 2019. (In Persian)
Abolfazl and Adiban. Mehdi; Factors affecting the flow and management of news in Iran, "Reviewing the news of Site A on the issue of Kurdish education", Quarterly Journal of Cultural and Communication Studies, 6th year, summer 2009, number 19. (In Persian)
Furqani Mohammad Mahdi ; Press quality indicators article, 1990. (In Persian)
Furghani, Mohammad Mahdi, press quality indicators from the point of view of communication professors and journalists, Farhang Media, 5th year, winter 2014. (In Persian)
Mohammad Pourkhabaz. Sara; Islamic Azad University, Tehran East Branch, investigation of political factors affecting the development of press freedom in Iran, winter 2013, media studies, seventh year, number 19. (In Persian)
Motamednejad, Mohammad Kazem, Motamednejad, Roya; Professional rights of journalists, first volume, media studies and development office, 2017. (In Persian)
Motamednejad, Mohammad Kazem; Professional rights of journalists, first volume, 2007. (In Persian)
McQuail, Dennis, 1382, an introduction to mass communication theory, translated by ejlali, Parviz, Tehran; Media Studies and Research Center. (In Persian)
Seyed Mohammad; Media theories, popular ideas and critical views, Hamshahri, 2019. (In Persian)
Namakdoost Tehrani. Hassan; Basics of legal independence of journalism profession, cultural research letter, 6th year. (In Persian)