نوع مقاله : علمی

نویسنده

استادیار گروه زبانشناسی، دانشگاه پیام نور صندوق پستی 3697-19395 تهران، ایران

چکیده

عبارات زبانی، دست‌کم تا حدودی، تلاش‌هایی مشارکتی هستند که هر یک از افراد مشارکت‌کننده در گفتگو، هدف یا مجموعه‌ اهدافی را در آنها تشخیص می‌دهند و یا سمت و سوی مورد توافق در گفتگو را به ‌رسمیت می‌شناسند. این هدف یا سمت‌ و سو، می‌تواند از ابتدا ثابت باشد؛ یا اینکه در طول تبادل کلام متحول شود. پاول گرایس (1975)، اصل همکاری را با چهار قاعده‌ کلی آن، به عنوان رهنمود ارتباط ایده‌آل در معنی‌شناسی و ارتباط مطرح کرده است . هدف این تحقیق بررسی پیام‌های اطلاع رسانی مرتبط با بیماری کووید19یا کرونا ویروس نوین 2019 در رادیو، تلویزیون، روزنامه با استفاده از اصول همکاری گرایس(1975) به وسیله ی کاربرد شناسی بود. از جنبه‌های مهم کاربردشناسی زبان می‌توان به بررسی معانی ضمنی پاره گفتارها و معانی بافتی اشاره کرد. به همین دلیل این پژوهش با استفاده از اصول چهارگانه همکاری گرایس (1975) به بررسی پیام‌های اطلاع رسانی مرتبط با بیماری کووید19یا کرونا ویروس نوین 2019پرداخته است. این پژوهش به روش تحلیلی ـ توصیفی انجام شده است. پژوهشگر پس از جمع‌آوری داده‌ها از میان پیام‌های اطلاع رسانی مرتبط با کووید19 یا کرونا ویروس نوین2019 روزنامه‌ها، رادیو، تلویزیون، با استفاده از چهار اصل همکاری گرایس آن‌ها را تفکیک کرده و با استفاده از نرم افزار Spss آن‌ها را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که میان پیام‌های اطلاع رسانی مرتبط با بیماری کووید19 یا کرونا ویروس نوین 2019 تلویزیون، رادیو، روزنامه‌ها و اصول همکاری گرایس رابطه معنادار وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

 
احمدی, علی, عسگرزاده, سید محسن, مفیدی, ریحانه. (1400). مطالعه تطبیقی پوشش خبری بحران کرونا در شبکه‌ خبر و بی‌بی‌سی‌ فارسی. فصلنامه علمی رسانه‌های دیداری و شنیداری, 15(37), 133-162.
جعفریانی, حسن. (1399). گونه‌شناسی پیام‌های پربینندۀ اینستاگرام با موضوع «کرونا». فصلنامه علمی مطالعات میان‌رشته‌ای ارتباطات و رسانه, 3(8), 155-177.
زابلی‌زاده، اردشیر؛ گلشاهی، رامین و موسوی،  سیدندا (1391). اصل همکاری گرایس در متون خبری؛ بررسی معانی ضمنی دو خبر مشابه در ارتباط با اصل همکاری گرایس. فصلنامه پژوهش‌های ارتباطی، سال نوزدهم، شماره 2، 91-60.
شعبانی مینااباد، ملاحت و علی محمدی، شبنم (1398). تحلیل محتوای نیمکت‌نوشته‌ها و دیوارنوشته‌های مدارس متوسطه و دانشگاه­های شهر اردبیل از دیدگاه زبان‌شناسی اجتماعی. فصلنامة زبان‏شناسی اجتماعی، دوره سوم شماره (1) 7. 2538-3515.
عظیما، سیده نسترن (1391). بررسی تأثیر جنسیت بر رفتار کلامی فارسی زبانان براساس اصل همکاری گرایس. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.
کریمی فر، حسین (1399). پاندومی کرونا: قدرت نرم؛ نقش و کارکرد رسانه و افکار عمومی (با تاکید بر ایران و آمریکا). دو فصلنامه علمی مطالعات قدرت نرم، سال دهم، 22(1)، ص: 113-77
گلشنی، علیرضا؛ جدیدی، علی و اسکندری، صالح (1391). نقش رسانه درتوسعه سیاسی و اجتماعی با  تاکید بر جامعه معنا گرای ایران. پژوهشهای سیاسی جهان اسلام، شماره 2، ص: 27-5.
هاشم زاده، نیلوفر(1391). مقایسه قالب گفتمانی تبلیغات در اینترنت و رسانه های سنتی فارسی زبان. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه بیرجند، بیرجند.
 
 
Agha Golzadeh, F. (1385). The principled relationship between Paul Grice's cooperation and dominant rhetorical techniques in Parvin's speech 2-2-2-Etsami. Cultural Heritage and Handicrafts and Tourism Organization Research Quarterly, No. 14 and 15, 21-34.
 
Ahmadi, Ali, Asgarzadeh, Seyed Mohsen, Mofidi, Rehane. (1400). A comparative study of news coverage of the Corona crisis in Khabar and BBC Farsi. Scientific Quarterly of Visual and Audio Media, 15(37), 133-162. (In Persian)
Alizadeh Memar. Z., Sohedeh Gol, A. and Alizadeh, A. (2016). Examining the effect of billboard ads on the audience. The fifth language studies conference. (In Persian)
Awaiting Maleki, S (2012). Analyzing the inductive aspect of the visual language of advertising from the perspective of action and tension based on the semiotic-semantic approach (case study: domestic and foreign advertising discourse). Journal of Linguistics and Dialects - Khorasan, No. 2, 95-117. (In Persian)
Azima, N. (2011). Investigating the effect of gender on the verbal behavior of Persian speakers based on the principle of Grice's cooperation. Master's thesis, Tarbiat Modares University. (In Persian)
Crystal, D., Davy,D .(1983). Investigating English style. Harlow: Longman.
Cutting, J.(2002). Pragmatics & Discourse. London and NewYork: Rutledge. (In Persian)
de Wit  E, van Doremalen  N, Falzarano  D, Munster  VJ.(2016)  SARS and MERS: recent insights into emerging coronaviruses.  Nat Rev Microbiol. 14(8):523-534. Doi:10.1038/nrmicro.2016.81.
Dehghan, A. and Nazakti, F. (2012). myth and election propaganda; Semiotic analysis of advertising posters of (In Persian)
Didem, O . (2004). Using Grice Cooperative Principle and Its maxims for Analyzing coherence: A study on academic writing. M.A. Thesis. Program in English language teaching. Middle east Technical University.
Diyani, M. and Parham, (2016). The role of situational and peripheral context in the interpretation of the verses related to hypocrites (case study of verses 8 to 20 of Surah Al-Baqarah and 1 to 9 of Surah Al-Munafeekun). Al-Zahra University Scientific-Research Quarterly of Qur'anic and Hadith Studies. Year 15, Number 2, Series 38, 99-123. (In Persian)
Ephratt, M. (2012). We Try Harder _ Silence and Grace’s Cooperative Principle, Maxims and Implicature. Journal of Pragmatics, 23(5)62-79.
Farhani, A. (1378). The culture of consumerism and commercial advertising, collection of articles of the first advertising industry conference. Directorate General of Propaganda of the Ministry of Culture and Islamic Guidance, pp. 59-77. (In Persian)
Farnoosh G, Alishiri G, Hosseini Zijoud S R, Dorostkar R, Jalali Farahani A. Understanding the 2019-novel Coronavirus (2019-nCoV) and Coronavirus Disease (COVID-19) Based on Available Evidence - A Narrative Review. J Mil Med. 2020; 22 (1) :1-11
Fasold, R. W. (1983). Variation in the form and use of language: A sociolinguistics reader. Georgetown University Press.
Firth, J. R. (1995). Papers in Linguistics.Oxford University Press.
Foroughi abri, A and Lotfi, A. (2013). On Grace's maxim of quantity: A comparative study of texts of written by Iranian authors and native speakers of English. Islamic azad university: Isfahan, iran.
Geis, G. (1984). The Discourse of advertising. London: Routledge.
Goffman, E. (1981). Forms of talk. University of Pennsylvania Press.
Grice, H, P. (1989). Studies in the way of words. Cambridge MA: Harvard University Press.
Grice, H. P. (1975). Logic and Conversation . Reprinted from syntax and semantic 3, with permission from Elsevier(2004).
Hashemi, M. (2018). A comparative study of the effect of the attractions of Irancell's television advertisements on the attitude towards the brand name and brand (case study: students of mobile phone users in Shiraz). Master's thesis in business management, Semnan University. (In Persian)
Hashemzadeh, N. (2011). Comparison of the discourse format of advertisements on the Internet and traditional Persian media. Master's thesis, Birjand University, Birjand. In Persia
Hien, T. T. T. (2012). Advertisement: High language for high tech? Asian Social Science, vol 8, No 6, pp 83-93.
Homayoni, G. (2015). Critical analysis of Iranian TV advertising discourse based on gender variable. Master's thesis in public linguistics. Islamic Azad University, Research Sciences Branch, Tehran Center. (In Persian)
  Hormazi, R. (2012). Describing the messages of the role of Grice's principles of cooperation in the daily speech of Persian speakers from the perspective of language usage. Master's thesis, Tarbiat University: Tehran. (In Persian)In Persia
Hymes, D. (1962). Introduction: Toward Ethnographies of Communication 1. American Anthropologist, 66(6_PART2), 1-34.
Jafariani, Hassan. (2019). Typology of the most viewed Instagram messages with the topic of "Corona". Scientific quarterly of interdisciplinary studies of communication and media, 3(8) 155-177. (In Persian)
Johnson, S., `Milani, M. T. (2010). Language Ideological and media discourse. Text, practice, Politics. London: continuum international publishing group.
Keenan, E. O. (1976). The universality of conversational postulates. Language in Society, 5(1), 67-80.
Khairabadi, R. (2012). The role of transgression of Grice's principles in creating a new generation of Iranian jokes, Journal of Language Journals, No. 15, 144-142. (In Persian)
Khairi Kangan, Z. (2018). Examining and comparing the effectiveness of conceptual metaphor theory and conceptual mixing in metaphorical advertisements of a number of Iranian family magazines. Master's thesis, University of Sistan and Baluchistan, Zahedan. (In Persian)
Kohkan Kohangi, S. (2018). Functional analysis of commercial advertising language (centered on Metro). Master's Thesis in Public Linguistics, Tarbiat Modares University, Tehran. (In Persian)
Kreisel, A. (2010). History of radio and its expansion in Britain. Translation: Masoume Essam, Radio Quarterly. Number 6. 55-61. (In Persian)
Levinson, C, S (1983). Pragmatics. Cambridge University Press.
Madrasi, Y (1368). An introduction to the sociology of language. Tehran, Institute of Cultural Studies and Research. (In Persian)
Masoudi, A. (1381). The magic of advertising, reviewing and understanding the art of advertising. Research and Measurement Quarterly, ninth year, number 29, Broadcasting Research Center, 343-352. (In Persian)
Mohammadi Far, M. (1377). Advertising culture. Tehran: Ministry of Culture and Islamic Guidance. (In Persian)
Mohammadian, M. (1379). Pathology of advertising in Iran. Tehran: Harufiye Publications. (In Persian)
Mokhtari, M. Ebtebri, M., H. (2015). Semiotics of advertising in satellite and domestic networks (with emphasis on Barthes's mythological point of view). Journal of Cultural and Communication Studies, No. 43, Volume 12, 155-176. (In Persian)
Motamedanjad, K. (1375). Research method in press content. Tehran: Faculty of Social Communication Sciences. (In Persian)In Persia
Mutoli, K. (1372). Public relations and advertising. First edition, Tehran: Behjat Publications. (In Persian)In Persia
Nazari, F (2016). speech act of persuasion; Comparison of Persian and English commercials. Master's thesis in public linguistics. Mohagheg Ardabili University. (In Persian)
Okalawon, B. and Oluga, S. (2008). An examination of language use in antemporary Nigeran advertisement copy messages. Journal of Language and Literature, vol 18, pp 83- 93.
Paules CI, Marston HD, Fauci AS.(2020). Coronavirus Infections—More Than Just the Common Cold. JAMA. 2020;323(8):707–708. Doi:10.1001/jama.2020.0757.
Pishgadam, Roataran, A. (2013). Investigating the speech act of reasoning in English and Farsi magazine advertisements, bimonthly language essays, 6th year, number 24, 45-64. (In Persian)
Rahaya, W. (2012). The Realization of Grace’s Cooparative in Obama Exclusive RCTI Bersama Putra Nababan: Presidential Interview. English Department, Faculty of language and Arts Education. Indonesia University of Education.
Rasouli, M. (1383). Investigating lifestyle components in television commercials, Social Sciences Quarterly, Tehran: pp. 92-42. In Persia
Sarahi, M. and Ghiori, Z (2016). The role of violating Grice's principles of cooperation in the construction of the curriculum. Contemporary Persian Literature, Research Institute of Humanities and Cultural Studies. Year 7, Issue 2, 50-53. (In Persian)
Schiffrin,D.(1999). Approaches to discourse. Oxford: Basil Blackwell.
Shahnawaz, H. (1383). Linguistic review of advertisements. Master's Thesis in Public Linguistics, Tarbiat Modares University, Tehran. (In Persian)
Some, p. and Sobhani, M. (2015). Discourse analysis of commercial-advertising billboards from the perspective of multimedia analysis. Journal of Linguistics and Khorasan Dialects. No. 8 (2). 12-95. (In Persian)
Stubbs, M. (1983). Discourse Analysis.Chicago: Basil Blackwell publisher 1td.
Tain, M. (1390). Psychology of persuasion: principles and techniques of advertising. Tehran: Language learner. (In Persian)
Thomas, J. (1995). Meaning in interaction: an introduction to Pragmatics. New York, Longman.
Verschuern,J.(1999). Understanding Pragmatics.Oxford University Press.
Wright, J. S., Warner, D. S. (1971). Advertising.US: MCGrow Hill Inc.
Yule, g.(2002). Pragmatics. Oxford University Press.
Yule, J. (2014). Language usage. Translated by Mahmoud Mohammadzadeh Mehdirji and Manouchehr Tawanger, 6th edition, Tehran.: Semit. (In Persian)
Yule.g. & Brown,G.(1983). Discourse Analysis. Cambridge University Press.
Zabelizadeh, Ardeshir. (2017). Grice's principle of cooperation in news texts; Examining the implied meanings of two similar news in relation to the principle of Grice's cooperation. Communication Research, 19(70) 6,71-90. doi: 10,20082/cr.2012.23368 (In Persian)
Zablizadeh, A. Golshahi, R., and Mousavi, N. (2011). Grice's principle of cooperation in news texts; Examining the implied meanings of two similar news in relation to the principle of Grice's cooperation. Communication Research Quarterly, Year 19, Number 2, 60-91. (In Persian)
Zhou, M. (2009). Cooperative Principle in oral English Teaching. Journal of International Education Studies, 42-46.