نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی ارتباطات دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی

2 استاد گروه روابط عمومی دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی، دانشگاه علامه

3 استاد گروه روزنامه نگاری دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی تهران

چکیده

رسانه‌های اجتماعی به فضای عمومی مبدل شده است که پیام‌هایی مختلفی در آن منتشر می‌شود. اینجا مبلغان سیاسی برای اهداف خود دست به انتشار پیام‌هایی می‌زنند تا بر افکار عمومی تأثیر بگذارند.
وضعیتی که برای رسانه‌های اجتماعی پیش آمده است به ویژه در کشور ایران آینده این فضا را به لحاظ بهره‌برداری‌های تبلیغاتی سیاسی با ابهام مواجه کرده است. در این تحقیق که به روش «سوات» انجام گرفت کوشش شد نقاط قوت و ضعف محیط رسانه‌های اجتماعی برای اهداف تبلیغاتی سیاسی مورد شناخت قرار بگیرد و فرصت‌ها و تهدیدهایی که این بستر رسانه‌ای نوین برای اهداف تبلیغات سیاسی دارد نیز در مصاحبه با نخبگان حوزه رسانه، ارتباطات اجتماعی، روزنامه‌نگاری و روابط عمومی شناسایی شود.
تمرکز این تحقیق فضای رسانه‌های اجتماعی در ایران است. برهمین اساس بعد از تجزیه و تحلیل نتایج و به‌کار گیری روش‌های استنباطی با برنامه Spss مشخص شد در آینده رسانه‌های اجتماعی بستر اصلی تبلیغات سیاسی خواهند بود و بر همین اساس ایجاد وابستگی برای کاربران نسبت به پیام‌های تبلیغاتی به شکل جدی موضوعیت خواهد داشت. تحقیق نشان داد تسهیل بسیج همگانی از اصلی‌ترین نقاط قوت رسانه‌های اجتماعی است.
به کاربردن تکنیک‌های مغالطه هم در بستر رسانه‌های اجتماعی هم از جمله نقاط ضعف محسوب می‌شود ولی در برابر بسیاری از نقاط قوت اثر کمتری دارد.
نتایج ارزیابی ماتریس عوامل داخلی و خارجی تحقیق نشان داد بهترین استراتژی برای تبلیغات سیاسی در رسانه‌های اجتماعی راهبرد تنوع (WO) است بنابراین با کاستن از ضعف‌های بستر رسانه‌های اجتماعی برای تبلیغات سیاسی می‌توان حداکثر استفاده از فرصت‌های موجود صورت گیرد.

کلیدواژه‌ها

آکسفورد، باری و هاگینز، ریچارد. ) 1387 (. رسانههای جدید و سیاست. تهران: پژوهشکده مطالعات
فرهنگی و اجتماعی.
 امیدی، علی و مرادیفر، سعیده. ) 13۹7 (. تبیین تأثیر رسانههای اجتماعی بر مشارکت سیاسی)مطالعه موردی استان مازندران(. مجله جهانی رسانه. دوره 13 . شماره 2. پیاپی 26 . 254 - 275 .
 بیژن، عارف؛ اعجازی، احسان و لکزی، مهدی. ) 13۹8 (. واکاوی میزان تأثیرگذاری شبکه های اجتماعی بر مشارکت سیاسی )مطالعه موردی: ایران و روسیه در سال های 2020 - 2010 .)
پژوهشنامه علوم سیاسی. دوره 14 . شماره 4. شماره پیاپی 56 . 80 - 37 .
نای، جوزف، قدرت نرم، سیاست خارجی، ترجمه، حسینی مقدم، فصلنامه راهبرد، شماره 2۹ ،
1382 .
 شهرامنیا، امیرمسعود و اسکندری، مجید. ) 1388 (. ابعاد، ریشهها و پیامدهای فرار مغزها از پیرامون
به مرکز )مطالعه موردی ایران(. رهآورد سیاسی. سال هفتم. شماره 24 و 25 . 70 - 47 .
Belknap, Margaret H, The CNN Effect, Strategic Enabler or Operational Risk? Archived 2009-01-24 at the Wayback Machine (PDF), U,S, Army War College Strategy Research Project, 2001.  Barney, Darin David, The Network Society, MPG Books, Bodmin, Cornwall, pp, 1–34, ISBN 9780745626680, 2004.
 Castells, Manuel, The Rise of The Network Society, The Information Age, Economy, Society and Culture, John Wiley & Sons, p, 469 and Preface, ISBN 978-0-631-22140-1, Retrieved 19 October 2000.
. Castells, Manuel, The Theory of The Network Society, MPG Books Ltd, Bodmin, Cornwall, 2006.
 Castells, Manuel, Network Society, From knowledge to Policy (PDF), Washington, DC, Johns Hopkins Center for Transatlantic Relations, Archived from the original (PDF) on 2016-12-13, Retrieved 1 December 2005.
 Harengel, Peter; Haxhixhemajli, Denis, Bringing Back Neighborhood Spirit, Theoretical Construct for Developing a Wireless Peer-to-Peer Communication System Independent of Traditional Internet Service Providers, International Conference on Business Management and Electronic Information, IEEE, pp, 385–388, doi,10,1109/ICBMEI,2011,5920475, Information exchange amongst the neighborhood or local community has been left undeveloped or not as well utilized as it could, 2011.
 Gilboa, Eytan, The CNN Effect, The Search for a Communication Theory of International Relations (PDF), Political Communication, 28, 2005.
Livingston, Steven, Clarifying the CNN Effect, An Examination of Media Effects According to Type of Military Intervention (PDF), John F, Kennedy School of Government's Joan Shorenstein Center on the Press, Politics and Public Policy at Harvard University, 1997.
 McDonald, Michael, 2020 General Election Early Vote Statistics, U,S, Elections Project, 2020.
298 
 Moore, Elena, Trump's And Biden's Plans On The Coronavirus Pandemic, NPR, Archived from the original on November 2, 2020, Retrieved November 3, 2020.
 Muller, K, and C, Schwarz, Fanning the Flames of Hate, Social Media and Hate Crime, Journal of the European Economic Association, 2020.
 NPR, Facebook Clamps Down On Posts, Ads That Could Undermine U,S, Presidential, 2020a.
 NPR, Election, Facebook Keeps Data Secret, Letting Conservative Bias Claims Persist, 2020b.
 Oster, E, Unobservable Selection and Coefficient Stability, Theory and Evidence, Journal of Business & Economic Statistics 37 (2), 187–204, 2019.
 Politico, Biden Campaign Lashes Out at New York Post, 2020.
 Robinson, Piers, The CNN Effect, The Myth of News Media, Foreign Policy and Intervention, New York, Routledge, ISBN 9780415259057, 2002.
 Shah, Anup, Media and Natural Disasters, Globalissues,org, 23 Oct, 2005.
Statista, Leading countries based on number of Twitter users as of October 2020.
 Treene, Alayna, Multiple senators oppose certifying election results, Axios, Retrieved, 2021.
 Twitter, Empowering US Voters on National Voter Registration Day, by Bridget Coyne, 2020.
 Wallace, Gregory, Negative ads dominate in campaign's final days, CNN, Retrieved March 8, 2016.
 Welna, David, Trump Invokes A Cold War Relic, The Defense Production Act, For Coronavirus Shortages, NPR, Archived from the original on March 19, 2020, Retrieved November 3, 2020,
Oxford, Barry and Huggins, Richard. (1387). New media and politics. Tehran: Research Institute of Cultural and Social Studies.
 Omidi, Ali and Moradifar, Saeeda. (2017). Explaining the effect of social media on political participation (case study of Mazandaran province). Global Media Journal. Volume 13. Number 2. Serial 26. 254-275.
 Bijan, Aref; Ejazi, Ehsan and Lekzai, Mehdi. (2018). Analyzing the impact of social networks on political participation (case study: Iran and Russia in 2010-2020). Research paper of political science. Period 14. Number 4. Serial number 56. 80-37.
 Nai, Joseph, Soft Power, Foreign Policy, translated by Hosseini Moghadam, Strategy Quarterly, No. 29, 2012.
 Shahram-nia, Amirmasoud and Eskandari, Majid. (1388). Dimensions, roots and consequences of brain drain from the periphery to the center (case study of Iran). Political direction. seventh year No. 24 and 25. 70-47.