نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت رسانه، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران؛، تهران

2 دکتری علوم ارتباطات و مطالعات رسانه، استادیار گروه علوم ارتباطات، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران استاد مدعو واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران(نویسنده مسئول)

3 دکتری مدیریت رسانه، استادیار گروه علوم و ارتباطات، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

چکیده

پژوهش حاضر از روش کیفی برای فهم مسئله هنجار رسانه‌ای مطلوب خبرگزاری بین‌المللی داخل کشور بهره گرفت. برای جمع‌آوری اطلاعات و داده‌های خام از روش مصاحبه عمقی نیمه ساختاریافته استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه متخصصان و کارشناسان در حوزه رسانه و خبرگزاری دارای سابقه مدیریتی در زمینه خبر و رسانه خبری بود که به طور هدفمند پژوهشگران پس از انجام مصاحبه با 20 متخصص در حوزه مورد نظر به اشباع نظری دست پیدا کردند. رویهی تحلیل دادهها جمعآوری شده، تحلیل موضوعی یا تماتیک میباشد که از مرسومترین روشهای تحلیل دادههای متنی و مصاحبهای میباشد. یافته‌های حاصل از تحلیل تماتیک دربرگیرنده سه تم اصلی «هنجارهای مرجعیت حرفه‌ای، هنجارهای کاربردی (سیاستی) و هنجارهای ارزشی» بود. یافته‌های مرتبط با «هنجارهای مرجعیت حرفه‌ای» نشان داد که از آنجا که پوشش‌ خبری خبرگزاری‌ها در حال حاضر تحت تأثیر سلایق و جریان‌های خُرد و کلان عمدتاً سیاسی می‌باشد و خط‌مشی‌های کلی نیز از جانب عوامل نامبرده تعیین می‌گردند، برنامه‌ریزی جهت نیل به مرجعیت حرفه‌ای ذیل یک هنجار رسانه‌ای، قادر است جایگاه و پایگاه یک خبرگزاری را به میزان قابل توجهی ارتقاء دهد. یافته‌های این پژوهش در رابطه با «هنجارهای کاربردی (سیاستی)» نشانگر آن بود که خبرگزاری‌ها جهت احراز اعتبار و کسب مرجعیت بنا به بافت هر جامعه‌ای مجبور به رعایت هنجارهای اجتماعی خاصی هستند. هم‌چنین یافته‌ها در رابطه با «هنجارهای ارزشی» نشانگر این بود که خبرگزاری‌ها بنا به تأثرشان از بافت‌های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی متفاوت از اصول و هنجارهای ارزشی متفاوتی پیروی می‌کنند.

کلیدواژه‌ها

- آقا رفیعی، داوود ) 1395 ) روزنامه نگاری اینترنتی در ایرا . ن تهران: انتشارات سیمای شرق.
- افخمی، حسین، علیرضا ، عبدالله ) 1388 ( مطالعه تطبیقی ساختار و نحوه پوشش اخبار ایران در
تار نماهای ملی و بین المللی )تحلیل محتوای مطالب سیاسی تارنماهای خبری ایرنا، بی بی سی
فارسی و صدای فارسی امریکا (، مجله جهانی رسانه، دانشگاه تهران : دانشکده علوم اجتماعی ،
شماره 8 .
- باروت، رولان ) 1386 ( امپراطوری نشانهه.ا ترجمه ناصر فکوهی، تهران: نشر نی.
- بوید بارت، الیور و تریرانتانن ) - 1393 ( جهانی شدن اخبار، مترجمان سید محمد دادگران و
ناهید روشن نهاد، تهران: انتشارات دانشگاه صدا و سیما.
- صلواتیان،سیاوش و سعید قنبری محمود محمدی سارا مؤمنی ) 1400 ( توسعه مدل آکر برای
ارزیابی ارزش ویژه برند خبرگزاری ها و شناسایی عوامل مؤثر بر ارزش ویژه برند آن ها،
فصلنامه رسانه سال 32 بهار 1400 شماره 1 )پیاپی 122 ) .
- گلپیرا ، مرجان مجید رضاییان حسین بصیریان جهرمی ) 1398 ( هوش فرهنگی و رابطه آن با
عملکرد شغلی خبرنگاران روزنامه ها و خبرگزاری های ایرانی دارای نسخه انگلیسی،
نشریه علوم خبری سال هشتم تابستان 1398 شماره 30.
- خواجه سروی ، غلامرضا و مرتضی بیات ) 1396 ( سیاست گذاری رسانه مطلوب در جمهوری
اسلامی ایران؛ نشریه دین و ارتباطات،دوره 24 ، شماره 2 شماره پیاپی - 52 ، پاییز و زمستان
1396 ، صفحه 105 - 131
- آشنا، حسام الدین و سید محمد کاظمی قهفرخی ) 1395 ( مدل سیاست فرهنگی در حکومت
علوی؛ در جستجوی مدلی برای سیاست گذاری و برنامه ریزی، نشریه دین و ارتباطات، دوره
23 ، شماره 1 شماره پیاپی - 49 ، بهار و تابستان 1395 ، صفحه 5 - 52.
- عبداللهی نژاد، علیرضا و حسین افخمی ) 1394 ( خبرگزاری ها و بازارهای رسانه ای؛ بررسی
وضعیت حضور ایرنا در بازارهای رسانه ای در مقایسه باآسوشیتدپرس، فرانس پرس،
رویترز و پی.تی؛ نشریه مطالعات فرهنگی و ارتباطات سال یازدهم پاییز 1394 شماره 40.
- باهنر، ناصر و محمد رضا روحانی ) 1390 ( رسانه های جمعی و مسئولیت اجتماعی؛ مطالعۀ
تطبیقی رویکرد اسلامی و غربی، نشریه دین و ارتباطات، دوره 18 ، شماره 39 شماره پیاپی -
39 ، بهار و تابستان 1390 ، صفحه 5 - 34.
هنجار رسانه ای مطلوب خبرگزاری بین المللی داخل کشور ... 157
- اسدی، عباس) 1389 ( اینترپرس سرویس؛ یک خبرگزاری جهانی برای کشورهای جهان سوم،
نشریه علوم اجتماعی، تابستان 1389 شماره 49.
- تقی پور ، فائزه ) 1397 ( بازنگری روزنامه نگاری معاصر، اصفهان: دانشگاه آزاداسلامی خوراسگان.
- قاسمی، رقیه ) 1396 ( رسانه های برون مرزی و ارتقای قدرت نرم ایران ، تهران: انتشارات راه
دکتری.
- خجسته باقر زاده، حسن) 1396 ( الگوهای هنجاری تولید محتوا در رسانه ها: راهبرد ایجاد مزیت
رقابتی، تهران: فصلنامه مطالعات فرهنگ ارتباطات. –
- خلجی، سهیلا) 1394 (، آسیب شناسی انتشار اخبار بحران در کشور، تهران: پژوهشگاه فرهنگ،
هنر و ارتباطات
- مهدی زاده، سید محمد، ) 1389 (. نظریه های رسانه: اندیشههای رایج و دیدگاه های
انتقادی، تهران: نشر همشهری، چاپ اول 1389 .
- مهدی زاده، سید محمد ) 1384 (. بررسی محتوایی و حرفهای مطالب هفت خبرگزاری غیردولتی.
فصلنامه رسانه، 16 ( 3 :) 123 - 164 .
- مک کواییل ، دنیس) 1388 (. درآمدی بر نظریه های ارتباط جمعی ، ترجمه پرویز اجلالی، چاپ
اول ، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ها
- Beniger, J.R, (2018). The control Revolution: Technological and Economic Origins of the Information Society: Harvard University Press 18, Cambridge19 MA20 6891.
- Boyd-Barrett, O. (2017). Mainstream Media and the Conflict Propaganda: the Ukraine Crisis. London: Routledge.
- Geniets, A. (2013). The Global News Challenge; Market Strategies of International Broadcasting Organizations in Developing Countriies, New York, Routledge.
- Mac Quail, D. (2010). ‘Mass communication Theory’, sage.
- Kuper ،A. (1985). the Social Science Encyclopedia. Routledge.page560. https://doi.org/10.1177/0016549200062001001.
- Powers, M., & Vera-Zambrano, S. (2018). The Universal and the Contextual of Media Systems: Research Design, Epistemology, and the Production of Comparative Knowledge
- The International Journal of Press/Politics, Volume: 23 issue: 2, page(s): 143-160.
- https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/asi.10042
- https://www.ajol.info/index.php/ict/article/view/173750