نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 استادیار مطالعات ارتباطی گروه علوم ارتباطات اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه تهران

چکیده

انسان‌ها در زیست‌بوم‌های فرهنگی گوناگونی زندگی می‌کنند که موجب تجربه کردن شرایط متفاوت و داشتن نیازهای متفاوت است. حوادث طبیعی، در بوم‌های مختلف رخ داده و نحوه ارتباط با مردم درباره آن در مدیریت بحران‌ها نقش مهمی دارد. رسانه‌های محلی می‌توانند اطلاعات مورد نیاز بوم‌ها را ارائه دهند و بنابراین نحوه برساخت آنان از بحران بر درک مردم اثرگذار است. پرسش پژوهش این است که شبکه استانی کرمان به عنوان یک رسانه‌های محلی چگونه اخبار سیل سال 1400 را چارچوب‌بندی کرده است؟. این پژوهش از روش کیفی تحلیل محتوا استفاده و نحوه چارچوب‌بندی اخبار سیل 27 دی 1400 مناطق جنوبی کرمان را در پیش، حین و پس از بحران مطالعه کرده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد نگاه به سیل سازه‌محور است که موجب می‌شود مدیریت غیرسازه‌ای سیلاب نیز در راستای تفکر سازه‌محور پی گرفته شود. در پیش از بحران سیل، علت وقوع آن با دلایل طبیعی چارچوب‌بندی می‌شود. در حین بحران نیز، علل انسانی بروز سیل، «دیگری» است که از حکمرانی و از مردم پایین‌دست جدا می‌شود. راهکارهای جبران خسارت نیز مادی و سازه‌محور است. در پس از بحران نیز، راهبرد بازسازی و تقویت مورد چارچوب‌بندی قرار گرفت و راهکارهای کاهش خسارات سیلاب، سازه‌ای بیان شد. یافته‌ها حاکی از آن است که اخبار استانی با وجود فعال بودن در پیش، حین و پس از بحران، منفعل در خلق گزارش‌های خلاقانه و ارائه چارچوب‌هایی است که در صحبت مسئولان و مردم وجود ندارد و تنها بازنشردهنده چارچوب‌های بیان‌شده به‌وسیله آنان محسوب می‌شود.

کلیدواژه‌ها

 • باندیوپادهیای, ج. (1396). آب، بوم سازگان ها و جامعه: تلاقی رشته ها. (و. نوشین فر, مترجم) تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.

  خانیکی, ه. (1400, 1 14). رئیس کارگروه اجتماعی، فرهنگی و رسانه: «روزنامه‌نگاری ‌بحران» همچنان در نظام رسانه‌ای مغفول است. (ح. چمنی, مصاحبه کننده) پایگاه خبری تحلیلی دانشگاه تهران. بازیابی از https://news.ut.ac.ir/fa/news/15593

  خانیکی, ه., پناهی, م., قانعی راد, م., & زردار, ز. (1393). چارچوب بندی بیوتکنولوژی در محتوای نمایشی سیمای ج.ا.ا. فصلنامه مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی, 23-52.

  رشیدی, ا., نوری, م., & نکوئی, م. (1393). شناسایی کارکردهای رسانه های جمعی در مدیریت بحران بلایای طبیعی بر اساس فرایند تحلیل شبکه ای. دوفصلنامه علمی پژوهشی مدیریت بحران, 15-24.

  روشندل اربطانی, ط., & صلواتیان, س. (1389). طراحی مدل نقش رسانه های جمعی در مدیریت مرحله پیش از بحران. فصلنامه علوم مدیریت ایران, 1-24.

  سیگر, م. (2010). بهترین اقدامات در ارتباطات بحران: فرآیند میزگرد تخصصی. فصلنامه دانش پیشگیری و مدیریت بحران, 201-211.

  شریفی, ط. (1389). بررسی نقش رسانه های محلی در مدیریت بحران های طبیعی؛ مطالعه موردی سیل در استان گلستان از دیدگاه روزنامه نگاران این استان (پایان نامه). دانشگاه آزاد اسلامی.

  صلواتیان, س. (1396). طراحی الگوی جامع نقش رادیو و تلویزیون های محلی و ملی در مخاطرات طبیعی ایران. مدیریت مخاطرات طبیعی, 3(3), 211-232.

  عاملی رنانی, س., بیچرانلوحسن, ع., & غلامی, ف. (1400). رسانه های ‌اجتماعی‌ و ‌ارتباطات ‌زیست محیطی؛ تحلیل‌ پیام های‌ بحران ‌آب ‌ایران ‌در ‌توییتر‌ فارسی‌ بر ‌مبنای ‌عدالت زیست محیطی. مطالعات جامعه شناختی, 28(1), 59-84.

  علی خانی, ز., & غلامی, ف. (1400). فیلم مستند و عدالت زیستمحیطی: تحلیل مستندهای مرتبط با بحران آب در ایران. پژوهشهای‌انسانشناسی‌ایران, 9-38.

  غلامی, ف. (1400). ارتباطات زیست محیطی و آب: تحلیل محتوای مستندهای دهه هشتاد و نود سینمای ایران. فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات, 17(63), 11-32. doi:10.22034/JCSC.2021.534374.2432

  قنبری, س., آقایی, ع., صلواتیان, س., & سلطانی, ت. (1399). چارچوب بندی بصری خبرگزاری های ایران از زلزله کرمانشاه. مجله رسانه, 99-122.

  کارگروه اجتماعی فرهنگی سیلاب. (1398). مطالعه و ارزیابی ابعاد اجتماعی، فرهنگی، رسانه ای و روانشناختی سیلاب های 98. هیأت ویژه گزارش ملی سیلاب ها.

  کوثری, م., & آذری, س. (1394). تنوع فرهنگی ایران و الزامات سیاستگذاری رسانه ای (مطالعه موردی شبکه های استانی صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران). فصلنامه علمی ترویجی رسانه, 5-24.

  کومبز, د. (1392). ارتباطات بحران و حوزه های مرتبط. در د. کومبز, & ش. هالدی, ارتباطات بحران (ص. 121-140). تهران: انتشارات خبرگزاری فارس.

  کومبز, د. (1392). پارامترهای ارتباطات بحران. در ارتباطات بحران (ص. 47-119). تهران: انتشارات خبرگزاری فارس.

  کومبز, د., & هالدی, ش. (1392). ارتباطات بحران. تهران: انتشارات خبرگزاری فارس.

  محمدپور, ا. (1400). ضد روش: زمینه های فلسفی و رویه های عملی در روش شناسی کیفی. تهران: نشر لوگوس.

  منتظرقائم, م., & عرفانی حسین پور, ر. (1395). رسانه و محیط زیست؛ مقدمه ای بر ارتباطات زیست محیطی. رسانه و فرهنگ, 6(2), 145-170.

  هالدی, ش. (1392). بررسی راهبردهای ارتباطات بحران در پوشش رسانه ای حوادث شیمیایی. در د. کومبز, & ش. هالدی, ارتباطات بحران (ص. 305-342). تهران: انتشارات خبرگزاری فارس.

  • Albrecht, F. (2022). Natural hazards as political events: framing and politicisation of floods in the United Kingdom. Environmental Hazards, 21(1), 17-35.
  • Aldridge, M. (2007). Understanding the Local Media. 1st edition. New York: Open University Press.
  • Alikhani, Z., & Gholami, F. (2021). Documentaries and Environmental Justice: The Analysis of the Documentaries Related to Water Crisis in Iran. Iranian Journal of Anthropological Research, 11(1), 121-150.
  • Ameli, S. R., Bicharanlou, A., & Gholami, F. (2021). Social Media and Environmental Communications; Analysis of Iranian Water Crisis Messages on Persian Twitter Based on Environmental Justice. Sociological Review, 28(1), 59-84.
  • Bandyopadhyay, J. (2017). Water, Ecosystems and Society: A Confluence of Disciplines. (Noushinfar, v, Trans), 1st edition, Tehran: Research Center for Culture, Art and Communication
  • Chyi, H., & McCombs, M. (2004). Media Salience and the Process of Framing: Coverage of the Columbine School Shootings. Journalism & Mass Communication Quarterly, 81 (1), 22-35.
  • Coombs, W. (2013). Crisis communication and related fields. In Coombs, W, Holladay, S. Crisis communication. V. 1. (p. 121-140). 1st edition. Tehran: Fars news agency publications.
  • Coombs, W. (2013). parameters of crisis communication. In Coombs, W, Holladay, S. Crisis communication. 1. (p. 47-119). 1st edition. Tehran: Fars news agency publications.
  • Coombs, W, Holladay, S. (2013). Crisis communication. 1. 1st edition. Tehran: Fars news agency publications.
  • Crow, D., Berggren, J., Lawhon, L., Koebele, E., Kroepsch, A., & Huda, J. (2016). Local media coverage of wildfire disasters: An analysis of problems and solutions in policy narratives. Environment and Planning C: Politics and Space, 35(5,) 849–871 849-871.
  • Demeritt, D., & Nobert, S. (2014). Models of best practice in flood risk communication and management. Environmental Hazards, 13(4), 313-328.
  • Entman, R. (1993). Framing: Towards Clarification of a Fractured Paradigm. Journal of Communication, 43(4), 51-58.
  • Ghanbary, S., Aghaei, A., Salavatian, S., & Soltani, T. (2020). visual framing used by Iranian news agencies in covering the Kermanshah earthquake. Rasaneh31(1), 99-122.
  • Gholami, F. (2021). Environmental communication and water problem: The content analysis of the eighties and nineties Iranian documentaries: Journal of Cultural Studies and Communication, 17 (63), 11-32.
  • Hindman, D. (1999). Audience Orientations to Local Radio Coverage of A Natural Disaster. Journal of Radio Studies. 6 (1), 8-26.
  • Holladay, S. J. (2010). Are They Practicing What We Are Preaching? An Investigation of Crisis Communication Strategies in the Media Coverage of Chemical Accidents, (pp. 159-180). In W. T. Coombs, & S. J. Holladay, The Handbook of Crisis Communication, first edition. Hong Kong: Blackwell.
  • Holladay, S. (2013). Investigating Crisis Communication Strategies in the Media Coverage of Chemical Accidents (p. 305-342). In Coombs, W, Holladay, S. Crisis communication.V. 1. 1st edition. Tehran: Fars news agency publications.
  • Houston, J., Pfefferbaum, B., & Rosenholtz, C. (2012). Disaster News: Framing and Frame Changing in Coverage of Major U.S. Natural Disasters, 2000–2010. Journalism & Mass Communication Quarterly, 89 (4), 606-623.
  • Hove Midtbust, L., Dyregrov, A., & Djup, H. (2018). Communicating with children and adolescents about the risk of natural disasters. EUROPEAN JOURNAL OF PSYCHOTRAUMATOLOGY, 9 (2). DOI: 10.1080/20008198.2018.1429771
  • Khaniki, H. (4 3, 2021). Review the report of Special Reporting Committee on Iran Floods-9. (Chamani, H, Interviewer). University of Tehran. retrieved from https://news.ut.ac.ir/fa/news/15593
  • Khaniki, H., Panahi, M., Ghaneierad., & Zardar, Z. (2014). Framing of Biotechnology in Iranian TV Series. Interdisciplinary Studies in Humanities, 6(3), 23-52. doi: 10.7508/isih.2014.23.002
  • Kowsari, M., Azari, S. (2015). Cultural Diversity of Iran and Media Policymaking Requirements; Case Study: IRIB Provincial Channels. Rasaneh26(1), 5-24.
  • Mohammadpour, A. (2021). Counter-method: The philosophical underpinnings and practical procedures of qualitive methodology. 2nd edition, Tehran: Logos publications.
  • Montazer Ghaem, M., Erfani Hossainpour, R. (2016). Media and environment; An introduction to environmental communication. journal of interdisciplinary studies in media and culture, 6 (2), 145-170.
  • Rashidi, E., Nouri, M., & Nekooie, M. A. (2015). Identifying and prioritizing the functions of mass media in disaster management by using analytic network process. Emergency Management3(2), 15-24.
  • Roshandel Arbatani, T., Salavatian. (2010). Designing a Model of Mass Media Role in Pre-crisis Stage of Crisis Management. Iranian journal of management sciences, 5 (17), 89-112.
  • Seeger, M. (Trans. Dashtian, D). (2013). Best Practices in Crisis Communication: An Expert Panel Process. Disaster Prevention and Management Knowledge Quarterly, Journal of Disaster Prevention and Management Knowledge, 3(2), 201.
  • Salavatian, S. (2017). Designing a Comprehensive Model of the Local and National Radio and TV stations’ role in Natural Hazards Management in Iran. The Journal of Environmental Hazards Management, 3 (3), 211-232.
  • Sellnow, T., Ulmer, R., Seeger, M., & Littlefield, R. (2009). Effective Risk Communication: A Message-Centered Approach. 1st edition. New York: Springer.
  • Sharifi, T. (2010). The role of local media in natural crises management; A case study of flood in Golestan province from the perspective of journalists (Dissertation). Islamic Azad University.
  • Social, Cultural and Media Working Group. (2020). Study and evaluation of social, cultural, media and psychological dimensions of 2019 floods. Special Reporting Committee on Iran Floods.
  • Sturges, D. (1994). Communicating through Crisis: A Strategy for Organizational Survival. Management Communication Quarterly, 7(3), 297-316.
  • Zakiri, E. (2020). The Role of Communication in Effective Crisis Management: A Systematic Literature Reviews. International Journal of Humanities and Social Science, 10(6), 119-124.
  • Wisner, B., Gaillard, J., & Kelman, I. (2015). Framing disaster: theories and stories seeking to understand Hazards, vulnerability and risk. In I. Kelman, Disaster Prevention (pp. 15-30). London: Routledge.