نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی،غیردولتی،کوشیار

2 عضو هیات علمی-گروه علوم اجتماعی- دانشگاه گیلان

3 دانشگاه گیلان -پژوهشکده گیلان شناسی

چکیده

در عصر کنونی فضای مجازی به دلیل کارکردها و تعاملات گسترده خود مورد توجه شمار زیادی از افراد قرار گرفته و کاربران زیادی را به خود جلب نموده است .پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه فضای مجازی با بروز خشونت آشکار و پنهان در شهروندان شهر رشت انجام شده است. در این پژوهش ،در معرض محتوای مجازی خشونت آمیز بودن و تاثیر شرایط و محیط خارجی بر اساس نظریه یادگیری اجتماعی و نقش شبکه های مجازی در بازتولید خشونت آشکار و پنهان بر اساس نظریه کاشت ،ازجمله رویکرد های مورد بررسی بودند. داده‌های پژوهش به‌وسیله پرسشنامه و با حجم نمونه 384 نفر و با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای تصادفی، جمع‌آوری‌شده است، جامعه آماری نیز شهروندان مناطق پنج‌گانه شهر رشت بودند. طبق یافته های پژوهش: قرار گرفتن در معرض محتوای مجازی خشونت آمیزو استفاده از شبکه های مجازی ومطلوبیت شرایط و محیط خارجی باعث افزایش خشونت آشکار و پنهان می گردد. بر اساس نتایج رگرسیون چندگانه، متغیر محتوای مجازی خشونت آمیز 48 درصد از تغییرات متغیر خشونت را تبیین می کند و این متغیر بیشترین اثر مستقیم را بر خشونت آشکار و پنهان داشته است

کلیدواژه‌ها

 •  

  • احمدی، حبیب و عباسی شوازی، محمدتقی و یادگاری، رامین و کرمی، فرشاد (1396)، مطالعه رابطه بین استفاده از رسـانه‌های مـدرن و تمـایل به بزهکـاری در بین نوجوانان دانش‌آموز (مطالعه دانش‌آموزان مقطع متوسطه شهر بستک)، پژوهش‌های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی، زمستان، سال ششم، شماره چهارم.
  • اعزازی، شهلا (1380)، ساختار جامعه و خشونت علیه زنان، فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، سال چهارم، شماره چهارده.
  • اولسون، دیوید (1377)، رسانه‌ها و نماد، صوت‌های بیان، ارتباط و آموزش. ترجمه محبوبه مهاجر، تهران: انتشارات سروش.
  • اولسون، متیو. هرگنمان، بی آر (1394)، مقدمه‌ای بر نظریه‌های یادگیری، ترجمه علی‌اکبر سیف، نشر دوران.
  • بندورا، آلبرت (1372)، نظریه یادگیری اجتماعی، ترجمه فرهاد ماهر، انتشارات راهگشا.
  • جوزف، ورنر. تانکارد، سورین (1386)، نظریه‌های ارتباطات، نشر موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران.
  • خداقلی، زهرا (1383)، جرائم کامپیوتری، تهران: انتشارات آریان.
  • خرازانی، سید حمید (1395)، رابطه استفاده از فضای سایبر با گرایش دانش‌آموزان به خشونت، فصلنامه پژوهش‌های اطلاعاتی و جنایی، سال یازدهم، شماره اول.
  • رابستون (1373)، درآمدی بر جامعه، ترجمه حسین بهروان، مشهد انتشارات آستان قدس.
  • رازقی، نادر (1390)، پیشگیری از خشونت در فضای مجازی، دادگستری استان مازندران.
  • رسول‌زاده اقدم، صمد (1381)، عوامل مؤثر بر خشونت علیه کودکان در خانواده‌های تهرانی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی تهران.
  • رشکیانی، مهدی (1387)، بررسی رابطه خشونت واقعی و خشونت تلویزیونی در برنامه‌های تلویزیونی ایالت متحده.
  • صمدی، مهران و امیرداور، شهلا (1397)، مطالعه رابطه بین میزان و نوع فعالیت در شبکه‌های اجتماعی مجازی با میزان پرخاشگری دختران دانشجوی مقطع کارشناسی ساکن در خوابگاه دانشگاه آزاد اسلامی تبریز، مجله زن و مطالعات خانواده، زمستان، دوره 11، شماره 42.
  • طالعی، علی و اسمعیلی، معصومه و فلسفی نژاد، محمدرضا و کاظمیان، سمیه و برجعلی، احمد (1398)، خشونت و پرخاشگری در شبکه‌های اجتماعی مجازی از دیدگاه نوجوانان: یک مطالعه پدیدارشناسی، دوفصلنامه مشاوره کاربردی، دانشگاه شهید چمران اهواز، (1)، 25- 48.
  • عابدی تهرانی، طاهره. افشاری، فاطمه (1392)، آسیب‌شناسی رسانه‌های تلویزیونی در بروز خشونت در جوامع، مجله پژوهش‌های حقوق جزا و جرم‌شناسی، موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش.
  • فکوهی، ناصر (1378)، خشونت سیاسی: نظریات، مباحث، اشکال و راهکارها، ناشر پیام امروز.
  • فولادی راد، فرزاد (1391)، بررسی رابطه خشونت تلویزیونی با خشونت واقعی در میان کودکان.
  • قادرزاده، امید و بهروز، قادری (1395)، تحلیل چند سطحی خشونت‌ورزی: مطالعه پیمایشی خشونت‌ورزی دانش‌آموزان دبیرستان‌های شهر سقز، پژوهش‌های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی، سال پنجم، بهار، شماره 1.
  • نادریان جهرمی (1384)، مبانی جامعه‌شناسی در ورزش اصفهان، انتشارات هنرهای زیبا.
  • مک کوایل، دنیس (1385)، سیاست‌گذاری رسانه‌ای، ترجمه مریم بنی‌هاشم، سال پانزدهم، شماره دوم.

   

   

  - Ahmadi, Habib and Abbasi Shawazi, Mohammad Taghi and Yadgari, Ramin and Karmi, Farshad (2016), study of the relationship between the use of modern media and the tendency to delinquency among young students (study of high school students in Bastak), strategic security and order research Social, winter, 6th year, 4th issue.

  Abedi Tehrani, Tahereh. Afshari, Fatemeh (2012), Pathology of television media in the occurrence of violence in societies, Criminal Law and Criminology Research Journal, Shahr Danesh Institute of Legal Studies and Research.

  - Azazi, Shahla (2008), Society structure and violence against women, Social welfare research quarterly, fourth year, number fourteen.

  - Bandura, Albert (1993), Theory of Social Learning, translated by Farhad Maher, Rahgosha Publications.

  - Khodaqoli, Zahra (2004), computer crimes, Tehran: Arian Publications.

  - Fakuhi, Nasser (1999), Political Violence: Theories, Discussions, Forms and Solutions, Payam Mozor Publisher.

  - Fuladi-Rad, Farzad (2012), investigating the relationship between television violence and real violence among children.

  - Khorazani, Seyed Hamid (2015), the relationship between the use of cyber space and students' tendency to violence, Intelligence and Criminal Research Quarterly, Year 11, Number 1.

  - Joseph, Werner. Tankard, Sorin (2007), Theories of Communication, Tehran University Printing and Publishing Institute.

  • Jibon Naher & Matiur Rahman Minar (2018), Impact of Social Media Posts in Real life Violence: A Case Studyin Bangladesh, July 1997, El Paso, Texas USA.

  - Naderian Jahormi (2004), Sociology Basics in Isfahan Sports, Fine Arts Publications.

  - McQuail, Dennis (2015), Media Policy, translated by Maryam Bani Hashem, year 15, number two.

  • Nesrin N. Abu-Baker & Saleh Nasser Ayyd (2018), The Relationship Between Exposure to Media Violence and School Bullying in Jordan. Published by Canadian Center of Science and Education. Global Journal of Health Science; Vol. 10, No. 5.

   

  • Olson, David (1998), media and symbols, voices of expression, communication and education. Translated by Mahbobeh Mohajer, Tehran: Soroush Publications.
  • - Olson, Matthew. Hergenman, BR (2014), An Introduction to Learning Theories, translated by Ali Akbar Saif, Doran Publishing House.
  • - Qadirzadeh, Omid and Behrouz, Qadri (2016), Multi-level analysis of violence: a survey study of violence among high school students in Saqqez city, Strategic Researches on Security and Social Order, 5th year, spring, number 1.

   

  - Razaghi, Nader (2011), Prevention of violence in cyber space, Justice of Mazandaran province.

  - Rasulzadeh Aghdam, Samad (2012), Factors affecting violence against children in Tehrani families, Master's thesis in Sociology, Shahid Beheshti University, Tehran.

  - Rashkiani, Mehdi (2007), investigating the relationship between real violence and television violence in television programs in the United States.

   

  - Robston (1994), an introduction to society, translated by Hossein Behravan, Mashhad, Astan Quds Publishing House.

   

  • - Rowena E. Mojares, Chris Joven R. Evangelista, Ronald A. Escalona, Kerk Joseph Ilagan (2015), Impact of Social Networking to Juvenile Delinquency International Journal of Management Sciences; Vol. 5, No. 8, 582-586.

   

   

  Samadi, Mehran and Amirdavar, Shahla (2017), the study of the relationship between the amount and type of activity in virtual social networks and the level of aggression of female undergraduate students living in the dormitory of Islamic Azad University of Tabriz, Journal of Women and Family Studies, Winter, Volume 11, No. 42.

  - Talei, Ali and Ismaili, Masoumeh and Falsafinejad, Mohammadreza and Kazemian, Samia and Barjali, Ahmed (2018), violence and aggression in virtual social networks from the perspective of teenagers: a phenomenological study, applied counseling bi-monthly, Shahid Chamran University, Ahvaz, 1), 48-25.