نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 دانشیار جامعه‌شناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان؛ زاهدان، ایران

2 استادیار مردم‌شناسی و عضو پژوهشکده مطالعات و سیاست‌گذاری اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی؛ تهران، ایران

3 دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان؛ زاهدان، ایران

چکیده

زنان به‌عنوان نیمی از جمعیت جهان، نقش مهمی در توسعه جوامع مختلف دارند. بنابراین رفع مسائل و مشکلات زنان، به‌ویژه پرداختن به موضوع توانمندسازی آنان که تلاشی برای ارتقای سطح اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی‌شان می‌باشد، بسیار حائز اهمیت است. در همین راستا، نگاه به مجموعه‌‌ای از تجربیات جهانی نشان می‌دهد که می‌توان از کارآفرینی به‌عنوان راهکاری برای توانمندسازی و بهبود وضعیت زنان بهره بُرد. پژوهش حاضر بر همین اساس، به دنبال آن بوده است تا با انجام یک مطالة اسنادی و با حرکت از رویکردی توصیفی-تحلیلی، به بررسی تجربیات کشور مالزی در حوزة توانمندسازی زنان بپردازد. در پایان، پس از بررسی و تحلیل تجربیات این کشور بر پایة تکنیک تحلیل مضمون، درس‌آموخته‌های آن طبقه‌بندی و برای هر مقوله نیز مصادیقی ذکر گردیده است؛ که از جملة این موارد می‌توان به پیگیری برنامه‌های برابری جنسیتی؛ حمایت از زنان شاغل؛ توجه به زنان در تصمیم‌گیری‌های سیاسی و دولتی؛ توجه به تأمین مالی فعالیت‌های تجاری زنان؛ آموزش، راهنمایی و ارزیابی اشاره داشت.

کلیدواژه‌ها

 •  

  • آرامش، حامد؛ رس، عاطفه؛ و کشاورز، سهیلا (1399). «اثربخشی کارآفرینی اجتماعی در توانمندسازی زنان روستایی مورد: مناطق حاشیه‌نشین چابهار». مجلة اقتصاد فضا و توسعه روستایی، سال نهم، شماره 34، صص 62-41.
  • اصغری، فیروزه؛ و هنردوست، عطیه (1393). «مطالعه تطبیقی وضعیت و جایگاه زنان در ایران و مالزی براساس شاخص نابرابری جنسیتی». مجلة زن در توسعه و سیاست، دوره دوازدهم، شماره 1، صص 92-75.
  • بروجردی، لیلی؛ و ویژه، محمدرضا (1395). «مطالعه تطبیقی قوانین و برنامه­های توسعه­ای دولت در حوزه خانواده؛ مورد مطالعه: کشورهای ایران و مالزی». مجلة مطالعات توسعه اجتماعی ایران، سال هشتم، شماره 3، صص 33-19.
  • جواهری، فاطمه؛ و قضاتی، سرور (1383). «موانع کارآفرینی زنان بررسی تأثیر نابرابری جنسیتی بر کارآفرینی زنان ایران». مجلة جامعه‌شناسی ایران، دوره پنجم، شماره دوم، صص 178-161.
  • رنجبران، رسول (139٠). «زنان و مشارکت اجتماعی و کارآفرینی». مجلة کار و جامعه، شماره 133، صص 92-.٨5.
  • روزبان، فرناز؛ و دامغانیان، حسین (1391). «بررسی پیامدهای دورکاری در زنان شاغل». مجلة زن و فرهنگ، سال سوم، شماره 10، صص20-9.
  • زمانی، فریبا (1386). «تأثیر کار زنان بر زندگی خانوادگی». روزنامة همشهری، سال پانزدهم، شماره 4236، ص23.
  • شفیعی، صابر؛ و شریف‌زاده، میلاد (1399). «بررسی توانمندسازی کارکنان مدارس». مجلة پژوهش‌های معاصر در علوم و تحقیقات، سال دوم، شماره 21.
  • شکرالله‌زاده، نگار (1398). «مفهوم کارآفرینی اجتماعی؛ رویایی که در دنیای دیجیتال محقق می‌شود». خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، کد خبر: 83512356، به نشانی: irna.ir.
  • صالحی، صغری؛ و قاسمی، حاکم (1397). «سازمان های غیررسمی زنان مالزی و ترویج ارزش های فرهنگی ایران». مجلة پژوهش­های سیاسی جهان اسلام، سال هشتم، شماره 1، صص123-89.
  • صدیقیان، خالد (2020). «نقش آموزش در توانمندسازی زنان». وب‌گاه صبح کابل، به نشانی: com.
  • صمدی میارکلایی، حسین؛ آقاجانی، حسنعلی؛ و صمدی میارکلایی، حمزه (1392). «تبیین و بررسی اثربخشی دوره‌های آموزشی کارآفرینی طرح‌های زود بازده بر کارآفرینان زن». مجلة زن و جامعه، سال چهارم، شماره 15، صص 28-1.
  • طباطبایی­یحیی­آبادی، شهناز؛ و حسینیان، سیمین (1384). «توانمندسازی زنان سرپرست خانواده از طریق مشاوره گروهی، آگاه­سازی و کارآفرینی». مجلة خانواده پژوهی، سال اول، شماره 4.
  • عاشوری توتکابنی، سحر (1394). بررسی عوامل مؤثر بر توسعه کارآفرینی زنان در کشورهای جهان سوم با تمرکز بر کشور ایران با استفاده از ماتریس سوات (پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته NBA). ساری: موسسه آموزش عالی روزبهان.
  • فلاحی، بهاره (1398). «کارآفرینان زن در مالزی و چالش­های پیش­ روی آن‌ها». مرکز بررسی­های استراتژیک ریاست جمهوری، 18 تیر 1398، شماره مسلسل 2200827، به نشانی: http://css.ir/kifqsg.
  • قائدیها، نفیسه (1398). «زنان، اشتغال، کارآفرینی». مجلة شاخص کارآفرینی، سال چهارم، شماره 13.
  • کرمانی، مهدی؛ مظلوم خراسانی، محمد؛ بهروان، حسین؛ و نوغانی دخت‌بهمنی، محسن. (1393). «توانمندسازی مبتنی بر کارآفرینی اجتماعی: ارائۀ یک نظریۀ زمینه‌ای؛ مطالعۀ موردی ستاد توانمندسازی زنان سرپرست خانوار شهرداری تهران». مجلة علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد، دوره دوازدهم، شماره 2، صص 136-107.
  • کرم­بستی، احمد (1380). «بررسی مفهوم، دیدگاه­ها و مدل­های توانمندسازی». مجلة مصباح، شماره 49، صص 151-135.
  • کلدی، علیرضا؛ و سلحشوری، پروانه (1391). «بررسی تأثیر حمایت اجتماعی بر توانمندسازی زنان». مجلة مطالعات توسعه اجتماعی ایران، سال چهارم، شماره 4، صص 22-7.
  • کولایی، الهه؛ و حافظیان، محمدحسین (1385). «نقش زنان در توسعه کشورهای اسلامی». مجلة زن در توسعه و سیاست، دوره چهارم، شماره 1، صص60-33.
  • کیانی قلعه­سرد، سروش؛ و ارسلان­بد، محمدرضا (1393). «توانمندسازی اقتصادی زنان با نگاهی به تجربه ژاپن». همایش ملی زن و توسعه پایدار روستایی. مشهد: دانشگاه فردوسی.
  • گلرد، پروانه (1384). «عوامل موثر در توسعه کارآفرینی زنان ایرانی»، مجلة پژوهش زنان، دوره سوم، شماره 1، صص 123-101.
  • محمدی، زهره؛ و لشگرآرا، فرهاد (1392). «نقش آموزش کارآفرینی در توانمندسازی زنان کارآفرین روستایی استان ایلام». مجلة پژوهش­های ترویج و آموزش کشاورزی، شماره 2، صص70-61.
  • مسعود، زهرا (1399). «تبیین و تحلیل چگونگی توانمندسازی زنان». وب‌گاه موسسه آینده‌پژوهی جهان اسلام، به نشانی: https://b2n.ir/k91286.
  • مسعود، زهرا (بی‌تا). «روند توانمندسازی زنان در مالزی». پرتال خبری و تحلیلی پارس مدیا، به نشانی: https://b2n.ir/g18349.
  • ممیز، آیت­اله؛ قاسمی، سیده عاطفه؛ و قاسمی، سیده فاطمه (1392). «بررسی عوامل مؤثر در توسعه کارآفرینی زنان». مجلة پارک‌ها و مراکز رشد، سال نهم، شماره 35.
  •  
  • Abd Rani, Sh. & Hashim, N.  (2017). “Factors that Influence Women Entrepreneurial Success in Malaysia: A Conceptual Framework”. International Journal of Research in Business Studies and Management, 4 (1): 16-23.
  • Ahmad, A. (1998). Women in Malaysia, Country Briefing Paper, December 1998.
  • Anantharaman, R. (2013). “Environmental, Personality and Motivationa Factors: A Comparison Study between Women Entrepreneurs and Women Non Entrepreneurs in Malaysia”. International Journal of Business and Management, 8 (13): 15.
  • Arasti Z. (2006). Entrepreneurship development of academic women and girls, the first seminar on women entrepreneurship and challenges. BRUSH CG. 1992. Research on women business owners: Past Trends, A New Perspective and Future Directions, Entrepreneurship: Theory and Practice, summer, Pp: 5-30.
  •  
  • - Aramesh H.; Ras A. & Keshavarz S. (2021). “The effectiveness of Social Entrepreneurship in Empowering Rural Women - Case: Suburban Area of Chabahar”. Quarterly Journal of Space Economy & Rural Development, 9 (34): 41-62...
  • - Asghari F. & Honardoust A. (2014). “Comparative Study between Status of Women in Iran and Malysia”. Quarterly Journal of Women in Development and Politics, 12 (1): 75-92.
  • - Ashuri Tutkaboni S. (2015). “Investigating factors affecting the development of women's entrepreneurship in third world countries with a focus on Iran using the SWAT matrix (MBA master's thesis)”. Sari: Rozbahan Institute of Higher Education.
  • - Boroujerdi L. & Vijeh M. (2016). “A Comparative Study of Laws and Government Development Programs in the Field of Family – Case Study: Iran and Malaysia”. Journal of Iranian Social Development Studies (Jisds), 8(3): 19-33.
  • BR1M Website (2017). Inkubator Kemahiran Ibu Tunggal I-Kit Available at: https://b2n.ir/a74598.
  • FedEx Website (2021). Selling Shoes through Social Commerce, Available at: https://b2n.ir/t07729.
  • Fi Life Team Website (2020). I am Christy Ng and this is How I Invest, Published 19 Nov 2020, available at: https://b2n.ir/s97659.
  • Fuad, N. Bohari, A. (2012) “Business Intelligent as Survivalability Strategy of Women Entrepreneurs in Malaysia”. Journal of Asian Business Strategy. Publisher: Asian Economic and Social Society, 2 (11).
  •  
  • - Fallahi B. (2020)."Women entrepreneurs in Malaysia and the challenges they face". Center for Presidential Strategic Studies, July 18, machine gun number 2200827, available at: http://css.ir/kifqsg.
  • - Gaediha N. (2020). "Women, employment, entrepreneurship". Journal of Entrepreneurship index magazine, 4(13).
  • - Gelard P. (2006). “Factors Affecting Iranian Women Entrepreneurship”. Journal of Woman in Development and Politics (Women's Research), 3(1): 101-123.
  • - Javaheri F. & Ghozati S. (2005). “Barriers to women's entrepreneurship: Investigating the impact of gender inequality on women's entrepreneurship in Iran”. Journal of Iranian Sociology, 5(2): 161-178.
  • Goh, sh. (2017). Startup Story: DeliverEat, Available at: https://b2n.ir/u32172.
  • - Kaldi A.; Salahshouri P. (2012). “The Investigation of Social Support's Effect on Women Empowerment”. Journal of Iranian Social Development Studies (Jisds), 4(4): 7-22
  • - Kerem Bastani A. (2002). “Examining the concept, views and models of empowerment”, Mesbah Magazine, (49): 151-135.
  • - Kermani M.; Mazlum Khorasan M.; Bahravan H.; &Nughani Dokhtbahmani. (2014). "Empowerment based on social entrepreneurship: presenting a grounded theory, case: study of the empowerment headquarters of women heads of households of Tehran Municipality". Journal of Social Sciences of Ferdowsi University of Mashhad, 12(2): 107-136.
  • - Kiyani ghaleh sard S.; & Arsalanbad M. (2014). “Women's economic empowerment with a look at Japan's experience”, National Conference on Women and Sustainable Rural Development. Mashhad: Ferdowsi University.
  • - Koulaei E.; & Hafezian M. (2007). “The Role of Women in Muslim Countries' Development”. Journal of Woman in Development and Politics (Women's Research), 4(2-1): 33-60.
  • Kimpah, J. & Raudeliūnienė, J. (2014). Impact Of Women Empowerment On Work Performance: Malaysian Banks, Thematic conference of the 17th Lithuanian Young Scientists Conference “Science - the Future of Lithuania Proceedings of the 17th Conference for Junior Researchers”. Science - Future of Lithuania.
  • Kogiso, M. & Yu, L. & Masuda, R. (2017). Advancing Women’s Empowerment Growing Women’s Entrepreneurship through Ict in Southeast Asia. Published in 2017 by The Sasakawa Peace Foundation and Dalberg Global Development Advisors.
  • Linkedin Website (2022). MyWIN Academy. Available at: https://b2n.ir/t65840.
  • - Massoud Z. (____). "Women's Empowerment Process in Malaysia". Pars Media news and analysis portal. Available at: parsmedia.my
  • - Massoud Z.; (2021). "Explaining and analyzing how to empower women". The website of the Institute of Future Studies of the Islamic World. Available at: com
  • Mid-Term Review of the Eleventh Malaysia Plan, Empowering Human Capital Chapter 13: Empowering Human Capital.
  • Ministry of Women, Family and Community Development, Malaysia Progress Report 2014 – 2019. Beijing Declaration and Platform for Action.
  • Ministry of Women, Family and Community Development. (2020). The main vision of the Ministry of Women. Available at: socialprotection.org.
  • - Mohammadi Z.; & Lashgarara F. (2013).”The Role of Entrepreneurship Education in Empowering Rural Female Entrepreneurs on Ilam Province”. Journal of Agricultural Extension and Education Research, 6 (2): 61-72.
  • - Momayez A.; Ghasemi S A. & Ghasemi S F. (2013). “Factors Affecting Women Entrepreneurship in Business”. Quarterly Journal of Roshd Fanavari, 9 (35): 15-22.
  • Nair, S. (2018). Women’s Entrepreneurship: Lessons and Good Practice National case studies from Cambodia, Indonesia, Malaysia and Philippines, United Nations Publication.
  • Nawaz, F. (2015). From Gender Disparity to Women’s Empowerment A critical evaluation of the impact of selected microfinance programs on women’s empowerment in rural Bangladesh, Thesis submitted in fulfilment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy, Department of Politics and Public Policy, School of Social and Policy Studies Faculty of Social and Behavioural Sciences Flinders University Adelaide, South Australia, June 2015.
  • Ojediran, F. & Anderson, A. (2020). “Women’s Entrepreneurship in the Global South: Empowering and Emancipating?” Administrative Sciences, 10 (4): 1-22.
  • Pembangunan, K. & Keluarga, W. (2003). The Progress of Malaysian Women Since Independence 1957 – 2000, Ministry of women and Famihy Development, Bar Code Design Network, Published September 2003.
  •  
  • - Ranjbaran R (2011). “Women and social participation and entrepreneurship”.  Journal of Work and society. (133): 85-92.
  • - Roozban F. & Damghanian H. (2012). “Teleworking Consequences on the Women Employees”. Journal of Woman and Culture, 3(10): 9-20.
  • - Salehi S.; & Ghasemi H. (2018). “Malaysian Women's NGOs and Promoting Iranian Cultural Values”, Quarterly Journal of Political Research in Islamic World, 8 (1): 89-123.
  • - Samadi Miyarkalaei H.; Aghajani H. & Samadi Miyarkalaei H. (2014). "Verification and Investigation of the Effectiveness of the Curriculums about Entrepreneurial Quick-Return Plan on Female Entrepreneurs of Mazandaran". Journal of Woman & Society, 3(15): 1-28.
  • - Sedighian Kh. (2020). "The role of education in empowering women". Subhe Kabul website. To the address: com
  • Shah Alam, S.; Mohd Jani, M. &Omar, N. (2011). An Empirical Study of Success Factors of Women Entrepreneurs in Southern Region in Malaysia, International Journal of Economics and Finance, 3(2), May 2011.
  • - Shafiee S. & Sharifzadeh M. (2021). “Examining the empowerment of school staff”. Journal of Contemporary Research in Science and Research, 2 (12): 35-47.
  • - Shokroallahzade N. (2020). “The concept of social entrepreneurship; a dream that comes true in the digital world”. Islamic Republic News Agency, News code: 83512356, Available at irna.ir.
  • - Tabatabaei Yahya Abadi Sh. & Hosseinian S. (2006). "Empowering women heads of families through group counseling, awareness and entrepreneurship". Journal of Family Research, 1(4): 359-368.
  • - Zamani F. (2007). “The effect of women's work on family life”. Journal of Hamshahri news papar, 15 (4236): 23.
  • Tallypress Website (2015). Christy N – The next Jimmy Choo?. Available at: https://b2n.ir/t19610.
  • Tan, D. (2019). Food Delivery Firm Delivers on Growth. Available at: https://b2n.ir/a95137.
  • The Eighth Malaysia Plan (2001-2005). (2001). Official Website Prime Ministre’s Office of Malaysia, available at: pmo.gov.my.
  • The Ninth Malaysia Plan (2006-2010). (2008). Official Website Prime Ministre’s Office of Malaysia, available at: pmo.gov.my.
  • The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2017). Strengthening Women’s Entrepreneurship in ASEAN towards Increasing Women’s Participation in Economic Activity. September 2017.
  • The Tenth Malaysia Plan (2011-2015). (2010). Official Website Prime Ministre’s Office of Malaysia, available at: pmo.gov.my.
  • Topimin, S. (2015). Government intervention in women entrepreneurship development: Opportunities and challenges for Bumiputera women entrepreneurs (BWEs) in the handicraft industry in Malaysia. A thesis submitted in partial fulfilment of the requirements of Nottingham Trent University for the Degree of Doctor of Philosophy. November 2015.
  • Wanitaboleh Website (2021). CGC BizWanita-I, Available at: https://b2n.ir/x89337.
  • WENA (Women Entrepreneur Network Association Malaysia) Website (2021). Introduction, available at: wena.my.