نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 دانشیار جامعه شناسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

2 کارشناس ارشد ارتباطات اجتماعی-روزنامه نگاری

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی کارزار کاندیداهای زن در جریان رقابت های انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی (۱۳۹۸) و پست های ارائه شده در صفحات اینستاگرامی آنان می پردازد تا دریابد آنان چگونه و از چه ظرفیت های این پلتفرم رایج و پرطرفدار در جهت تبلیغات سیاسی و چانه‌زنی برای جلب نظر رأی‌دهندگان بومی بهره گرفته‌اند. در جهت مطالعه اکتشافی و بررسی نمونه‌های متنوع، صفحات ۸ کاندیدای برنده و بازنده مناطق خارج از مرکز و به‌ویژه حوزه‌های انتخابیه دربردارندۀ اقوام و اقلیت‌های قومی رصد و اطلاعات منتشرۀ تصویری و متنی در ایام مجاز تبلیغات مورد تحلیل قرار گرفت. مجموع داده‌های ۱۲۱ پست از بُعد مدت زمان فعالیت، تعداد پست‌ها، تعداد کامنت‌ها، تعداد کلمات، نوع تصاویر، تعداد لایک، تعداد دنبال‌کنندگان مورد تحلیل کمی و کیفی قرار گرفت.
نتایج نشان می‌دهد کاندیداهای زن و ستادهای انتخاباتیشان از ظرفیت‌های فضای مجازی اینستاگرامی در کارزار انتخاباتی برحسب متغیرهای مذکور بهره چندانی نبرده‌اند؛ چه بسا شیوه‌های ارتباطات رودررو و با پشتوانۀ روابط خویشاوندی- قومی تعیین‌کنندۀ رفتار رأی‌دهی به این کاندیداها بوده باشد. بااین‌حال معیارهایی چون عدم ارائۀ فرصت کامنت‌گذاری به مخاطبان، عدم بیان گرایش سیاسی، عدم موضع‌گیری نسبت به موضوعات مرتبط با وضعیت زنان و مطالباتشان در پهنۀ اجتماع محلی از یک‌سو و نیز تحلیل محتوای کیفی تصاویر تبلیغاتی آنان در صفحات شخصی از سوی دیگر نشان می‌دهد دروازه‌بانان عرصه‌های رسانه‌های قدیمی همچنان حاضر بوده و در نتیجه کاندیداهای زن مورد مطالعه در جهت تأمین امنیت آرای خود در رسانه پرطرفدار اینستاگرام بسیار محتاطانه عمل کرده‌اند.

کلیدواژه‌ها

 • ایمان، محمدتقی، نوشادی، محمدرضا (1390)، «تحلیل محتوای کیفی»، پژوهش، سال سوم، شماره دوم.
 • ترابی فارسانی، سهیلا (1388)، تکاپوی زنان عصر قاجار فردیت جهان سنت و گذر از آن، تاریخ ایران و اسلام، ش 2.
 • خلیلی، مریم و قدیر، مهسا (۱۳۹۰). مقایسه شعر و زندگی امیلی دیکنسون و ژاله قائم‌مقامی، نشریه ادبیات تطبیقی، س ۳، ش ۵.
 • رفیعی، مدنی و وامقی، (۱۳۸۷) مشکلات اجتماعی در اولویت ایران، مجله جامعه‌شناسی ایران، دوره نهم، ش ۱ و ۲.
 • رفیعی، حسن (۱۳۸۰) مشکل اجتماعی؛ دستور کار نظام رفاه اجتماعی، فصلنامه رفاه اجتماعی، سال اول، ش ۱.
 • شریف، مریم و چاووشیان، شراره (۱۴۰۰). بررسی تطبیقی مقاومت در برابر سلطه مردانه در اشعار عالم‌تاج قائم‌مقامی و کنستانس دوسلم، فصلنامه پژوهش‌های ادبیات تطبیقی، دوره ۹، ش ۱.
 • ضمیری، محمدرضا، (۱۳۸۳). دختران و ازدواج تحمیلی، فصلنامه کتاب زنان، ش ۲۴.
 • علیرضایی و همکاران (۱۴۰۰). بررسی نمود کهن‌الگوی آنیموس در شعر ژاله قائم‌مقامی، فصلنامه زن و جامعه،‌ دوره ۱۲، ش ۴۷.
 • فونتن و شویره، (۱۳۸۵) واژگان بوردیو، مرتضی کتبی، نشر نی.
 • کاظمی عباس (۱۳۹۵) امر روزمره در جامعه پساانقلابی، نشر ج.
 • کراچی، روح‌انگیز (۱۳۸۳) عالم‌تاج قائم‌مقامی و هفت بررسی، تهران: داستان‌سرا.
 • کوئن، بروس؛ درآمدی به جامعه‌شناسی، محسن ثلاثی، تهران، توتیا، 1384، چاپ بیست و ششم.
 • گیدنز، آنتونی؛ جامعه‌شناسی، منوچهر صبوری، تهران، نی، 1381، چاپ هشتم.
 • محمدی، مونا (۱۳۹۱). نگاهی به اندیشه‌های شعری ژاله قائم‌مقامی، مجله تاریخ ادبیات، ش ۳، ۶۸.
 • مرادی، ایوب (۱۳۹۴) شعر ژاله قائم‌مقامی و دفاع از حقوق زنان، پژوهش‌نامه زنان، س ۶، ش ۳.
 • مقدسی، محمدباقر، عامری، زهرا (۱۳۹۶). ازدواج اجباری؛ از ممنونیت تا جرم انگاری، آموزه‌های حقوق کیفری، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، ش ۱۲.
 • Ritchie J & Lewis J (2003). Qualitative Research Practice, London: sage.

Alirezaei et al. (1400). Investigating the archetype of animus in Jaleh Qaimmaqami's poetry, Women and Society Quarterly, Volume 12, No. 47.

Coen, Bruce; An Introduction to Sociology, Mohsen Talasi, Tehran, Totia, 2014, twenty-sixth edition.

Iman, Mohammad Taqi, Noshadi, Mohammad Reza (2018), "Qualitative content analysis", research, issue 2 (3).

Fonten and Shuireh, (2008) Vocabulary of Bourdieu, Morteza Kotobi, Ney Publishing.

Giddens, Anthony; Sociology, Manouchehr Sabouri, Tehran, Ni, 1381, 8th edition.

Karachi, Roohangiz (2013) Alamtaj Qaim-maqami and seven reviews, Tehran: Dostansara.

Kazemi Abbas (2015) Everyday affairs in the post-revolutionary society, J publication.

Khalili, Maryam and Qadir, Mehsa (2019). Comparison of poetry and life of Emily Dickinson and Jale Ghaem-Maqami, Comparative Literature Journal, S5(3).

Mohammadi, Mona (2019). A look at the poetic thoughts of Jaleh Ghaem-maqami, History of Literature Magazine, Vol. 3, 68.

Moghdisi, Mohammad Bagher, Ameri, Zahra (2016). Forced marriage; From Prohibition to Criminalization, Criminal Law Doctrines, Razavi University of Islamic Sciences, No. 12.

Moradi, Ayoub (2014) Jaleh Qaim-maqami's poetry and defense of women's rights, Women's Research Journal, p. 6, p. 3.

Rafiei, Madani and Vamghi, (2008) Social problems in priority in Iran, Iranian Journal of Sociology, Volume 9, Vol. 1 and 2.

Rafiei, Hassan (2008) Social problem; Agenda of social welfare system, social welfare quarterly, first year, vol. 1.

Sharif, Maryam and Chavoshian, Sharara (1400). A comparative study of resistance against male domination in the poems of Alamtaj Qaimmaqami and Constance Duslam, Comparative Literature Research Quarterly, Volume 9, Volume 1.

Torabi Farsani, Soheila (2008), Qajar Era Women's Struggle for the Individuality of the traditional World and its Transition, History of Iran and Islam, Volume 2.

Zamiri, Mohammad Reza, (2013). Girls and Forced Marriage, Women's Book Quarterly, No. 24.