نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران.

2 دانشیار گروه علوم ارتباطات، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران

3 استادیار گروه حقوق، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

چکیده

حریم خصوصی به عنوان یکی از عینی‌ترین و ارزشمندترین مفاهیم نظام‌های حقوقی توسعه یافته است و ارتباط تنگاتنگی با کرامت انسانی دارد ولی در نظام حقوقی کشورها اختلاف نظراتی در تعریف این حق وجود دارد چرا که این موضوع به شدت به فرهنگ و محیطی که در آن عمل می‌کنند، بستگی دارد. علاوه بر دولت‌ها، رسانه‌های عمومی نیز در راستای حفظ حریم خصوصی اشخاص مسئولیت دارند و باید مطابق قوانین لازم عمل نمایند و از نقض این حریم به بهانه‌های مختلف خودداری کنند و در صورت نقض آن و ورود خسارت به اشخاص جبران خسارت نمایند. خسارات ناشی از حریم خصوصی غالبا جنبه معنوی دارند. قواعد مسئولیت مدنی، زیان‌های ناشی از نقض حریم خصوصی داده‌ها را پوشش می‌دهد. ضمن تحمیل مجازات‌های مالی و جبران ضررهای ناشی از فعل زیانبار برای زیان دیده و تنبیه رسانه، فرصت لازم جهت حضور در عرصه های فرهنگی به رسانه مربوطه داده خواهد شد. در این راستا به نظر می‌رسد تدوین قانون جامع در باب مسئولیت مدنی در رسانه‌های گروهی ضروری است. در مقاله حاضر سعی بر این است با استفاده از روش اسنادی - کتابخانه ای مسئولیت مدنی رسانه‌ها در حقوق ایران و انگلستان مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

 •  

  • انصاری، باقر. (1386). حقوق حریم خصوصی، تهران: انتشارات سمت
  • ایزانلو، محسن. (1383). رساله دکتری، نظام جبران خسارت(بیمه)، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.
  • جعفری لنگرودی، سید محمد جعفر. (1362). ترمینولوژی حقوق، تهران: بنیاد راستاد.
  • حسینی نژاد. (1389). مسئولیت مدنی، تهران: انتشارات مجد.
  • دهخدا، علی اکبر. (1389). لغت نامه، چاپ اول، تهران: مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران.
  • زمان دریاباری، سید محمد (1381)، مبانی بیمه مسئولیت پزشک در حقوق ایران و فقه امامیه با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه، پایان نامه دوره کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشکده معارف اسلامی و حقوق، دانشگاه امام صادق (ع).
  • سایت خبرگزاری جمهوری اسلامی، https://irna.ir
  • شفیعی، فروزنده؛ دهقان چناری، مجید. (1398). بررسی نقض مالکیت فکری در فضای مجازی، فصلنامه بین­المللی قانون یار، دوره سوم، شماره 10، صص 134-96
  • شهریاری، حمید. (1385). حریم خصوصی و جامعه اطلاعاتی، فصلنامه پژوهش­های دانشگاه قم، سال هشتم، شماره 3 و 4، صص 1-15
  • عباسی، مجید و مرادی، حسین. (1394). جنگ سایبری از منظر حقوق بین الملل بشردوستانه، فصلنامه مجلس و راهبرد، سال بیست و دوم، شماره هشتاد و یک، صص ۶۸- ۳۸
  • فقیه حبیبی، علی؛ صفایی­فر، عباس. (1392). توسعه مسئولیت مدنی در جرائم رسانه­ها و مطبوعات، فصلنامه علوم خبری، سال دوم، شماره 9، صص 139-91
  • قاسمی، غلامعلی و باقرزاده، سجاد. (1394). جایگاه حقوق بشر در مبارزه با سایبر تروریسم، مجله حقوقی بین­المللی، شماره ۵۲، صص ۲۵۴- ۲۲۷
  • قماشی، سعید؛ شفیعی، صادق. (1394). مسئولیت مدنی نقض حریم خصوصی، ماهنامه دادرسی، سال نوزدهم، شماره 109، صص 24-14
  • کاتوزیان، ناصر. (1382). قواعد عمومی مسئولیت مدنی، جلد اول، چاپ هشتم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
  • کاتوزیان، ناصر. (1393). حقوق مدنی-قواعد عمومی قراردادها، جلد 4، تهران: انتشارات میزان.
  • محمدزاده، علی­اکبر. (1395). مسئولیت مدنی رسانه­ها از دیدگاه فقه و حقوق اسلامی، دو فصلنامه علمی- اختصاصی معارف فقه علوی، سال دوم، شماره 3، صص 139-103
  • ملکوتی، رسول. (1399). نحوه اعمال ارکان تحقق مسئولیت مدنی در فضای سایبری اینستاگرام، فصلنامه پژوهش­های ارتباطی، سال بیست و هفتم، شماره 1، صص 157-143
  • موسسه حقوقی دادفران مهرپاو، https://pav.legal
  • میرزایی، سید امین؛ گومه­ای، حامد؛ آقابابائیان، اکبر. (1399). مسئولیت مدنی جرایم در فضای مجازی: بررسی جرائم هتک حیثیت و نشر اکاذیب، چاپ اول، تهران: انتشارات فانوس دنیا
  • میرمحمد صادقی، حسین. (1391). جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی، تهران: انتشارات میزان
  • نفر، محمد، (سایت فرصت امروز)، اعمال محدودیت­های رسانه­ای در جهت حمایت از حریم خصوصی در انگلستان، (10/9/1393)، https://forsatnet.ir
  • وطن‌دوست، نگین. (1389). مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی، پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران

   

  - A patriot, a gem. (2010). Civil liability due to violation of privacy, thesis for receiving a master's degree, Faculty of Law and Political Sciences, University of Tehran (In Persian)

  - Abbasi, Majid and Moradi, Hossein. (2014). Cyber war from the perspective of international humanitarian law, Majlis and Strategy Quarterly, year twenty-two, number eighty-one, pp. 38-68 (In Persian)

  - Ansari, Baqir. (2007). Privacy rights, Tehran: Somit Publications (In Persian)

  - Dadafran Mehrpav Legal Institute, https://pav.legal(In Persian)

  - Dehkhoda, Ali Akbar. (2010). Dictionary, first edition, Tehran: University of Tehran Printing and Publishing Institute. (In Persian)

  - Faqih Habibi, Ali; Safaifar, Abbas. (2012). Development of civil responsibility in media and press crimes, Quarterly Journal Science, second year, number 9, pp. 91-139(In Persian)

  - Ghanabi, Saeed; Shafii, Sadiq. (2014). Civil liability for violation of privacy, Judicial Monthly, 19th year, No. 109, pp. 14-24 (In Persian)

  - Ghasemi, Gholamali and Bagherzadeh, Sajjad. (2014). The position of human rights in the fight against cyber terrorism, International Legal Journal, No. 52, pp. 254-227 (In Persian)

  - Izanlou, Mohsen. (2004). Doctoral dissertation, compensation system (insurance), Faculty of Law and Political Sciences, University of Tehran. (In Persian)

  - Jafari Langroudi, Seyyed Mohammad Jafar. (1983). Legal Terminology, Tehran: Rastad Foundation. (In Persian)

  - Katouzian, Nasser. (2003). General rules of civil liability, first volume, eighth edition, Tehran: Tehran University Press. (In Persian)

  - Katouzian, Nasser. (2013). Civil rights-general rules of contracts, volume 4, Tehran: Mizan Publications. (In Persian)

  - Malkuti, Messenger. (2019). How to apply the elements of realizing civil responsibility in the cyber space of Instagram, Communication Research Quarterly, 27th year, number 1, pp. 143-157 (In Persian)

  - Mir Mohammad Sadeghi, Hossein. (2011). Crimes against public security and comfort, Tehran: Mizan Publications (In Persian)

  - Mirzaei, Seyed Amin; Gome-ai, Hamed; Agha Babaian, Akbar. (2019). Civil liability for crimes in cyberspace: investigation of defamation crimes and publication of falsehoods, first edition, Tehran: Fanos Dunya Publications. (In Persian)

  - Mohammadzadeh, Ali Akbar. (2015). Civil responsibility of the media from the point of view of jurisprudence and Islamic law, two scientific-exclusive quarterly journals of Alevi jurisprudence, second year, number 3, pp. 103-139. (In Persian)

  - Nefer, Mohammad, (Forsat Mozur site), applying media restrictions to protect privacy in England, (9/10/2013), https://forsatnet.ir. (In Persian)

  - Sabzali, M.; Sarfi, M.; Zohouri, M.; Sarfi, T.; Darvishi, M. (2022). Fake News and Freedom of Expression: An Iranian Perspective. Journal of Cyberspace Studies, 6 (2), 205-218. doi: 10.22059/JCSS.2023.356295.1087

  - Shafi'i, Farzandeh; Dehghan Chenari, Majid. (2018). Investigating intellectual property violations in cyberspace, Qonyan Yar International Quarterly, Volume 3, Number 10, pp. 96-134. (In Persian)

  - Shahriari, Hamid. (2006). Privacy and Information Society, Qom University Research Quarterly, 8th year, numbers 3 and 4, pp. 1-15. (In Persian)

  - Standler, R. (1997) privacy law in USA. Available at site:http://www. rbs2. com/privacy. html. (In Persian)

  - The website of the Islamic Republic News Agency, https://irna.ir. (In Persian)

  - Warren and Brandies. The right to privacy. Harward law review. (1890). available at site:http://faculty. purduenc. eedu/ bbk/ privacy. html. (In Persian)

  - Zaman Daryabari, Seyyed Mohammad (2002), Basics of medical liability insurance in Iranian law and Imamiyyah jurisprudence with a comparative study in French law, Master's thesis in private law, Faculty of Islamic Studies and Law, Imam Sadiq University (AS). (In Persian)

  Hosseini Nejad (2010). Civil responsibility, Tehran: Majd Publications. (In Persian)

  • Standler, R. (1997) privacy law in USA. Available at site:http://www. rbs2. com/privacy. html.
  • Warren and Brandies. The right to privacy. Harward law review. (1890). available at site:http://faculty. purduence. edu/ bbk/ privacy. html