نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد ارتباطات اجتماعی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکترا ارتباطات دانشگاه تهران

چکیده

نحوۀ بازنمایی از گروه‌های اجتماعی، بر درک و تجربۀ اعضای گروه‌های اجتماعی از خودشان و جایگاه‌شان در جامعه و نگاه دیگران به آن‌ها تاثیر می‌گذارد. این مقاله با مروری بر ادبیات بازنمایی و برساخت گفتمانی رسانه‌ای، به مطالعۀ چگونگی برساخت تصویر روحانیون، به مثابه یک گروه اجتماعی، در فیلم‌های سینمای ایران پرداخته‌است. در این مقاله با استفاده از نشانه‌شناسی انتقادی، تطورات جایگاه روحانیون در جامعه، و نسبت روحانیون با دیگر اقشار جامعه در فیلم‌های سینمای ایران در دو دهۀ اخیر واکاوی شده است. با بهره‌گیری از روش نمونه‌گیری هدفمند، چهار فیلم «زیر نور ماه»، «طلا و مس»، «رسوایی» و «پارادایس» انتخاب و هر فیلم در سه مرحلۀ رمزگان فنی، رمزگان اجتماعی و رمزگان ایدئولوژیک تحلیل شده‌اند.
براساس تحلیل یافته‌ها، شخصیت ایده‌آل روحانی که در این چهار فیلم به تصویر کشیده‌شده‌است «روحانی اجتماعی»ای است که با حضور در میان مردم بر آنان تاثیر می‌گذارد و از آن تاثیر می‌پذیرد؛ گرچه این تصویر، در دوره‌های مختلف، متناسب با گفتمان غالب، دچار تطوراتی شده است. به طور کلی، برساخت اجتماعی تصویر روحانیون در فیلم‌های سینمای ایران، حاکی از دگردیسی تصویر روحانی سنتی تا روحانی اجتماعی و در نهایت، دگردیسی تصور نهاد روحانیت است.

کلیدواژه‌ها

 
استوری، جان (۱۳۹۶). مطالعات فرهنگی درباره فرهنگ عامه، ترجمه حسین پاینده، تهران: آگه.
بارکر، کریس (۱۳۸۷). مطالعات فرهنگی (نظریه و عملکرد). ترجمه مهدی فرجی و نفیسه حمیدی. تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
بنت، اندی (۱۳۹۳). فرهنگ و زندگی روزمره. تهران: نشر اختران.
راودراد، اعظم (۱۳۹۱). جامعه شناسی سینما و سینمای ایران. تهران: دانشگاه تهران.
سلطانی، علی‌اصغر (۱۳۸۴). قدرت، گفتمان و زبان (سازوکارهای جریان قدرت در جمهوری اسلامی ایران). تهران: نشر نی.
شرت، ایون. (۱۳۸۷). فسلفه علوم اجتماعی قاره‌ای: هرمنوتیک، تبارشناسی، نظریه انتقادی. مترجم هادی جلیلی، تهران: نشر نی.
فیسک، جان (۱۳۸۰). فرهنگ تلویزیون. ارغنون. شماره ۱۹.
کوثری، مسعود و عموری، عباس (۱۳۹۲). « تعامل اجتماعی و هم‌گرایی فرهنگی مردم و روحانی؛ خوانشی بینامتنی از سه فیلم دینی (زیر نور ماه، مارمولک، طلا و مس)». دو فصلنامه علمی - پژوهشی دین و ارتباطات. شماره ۴۳: ۱۶۶-۱۲۹.
محمدی، مجید (۱۳۸۲). دین و ارتباطات. تهران: کویر.
منتظرقائم، مهدی و اسفندیاری، محمدجعفر (۱۳۹۷). جستاری در مواجهات معنایی روحانیت و سینمای اجتماعی ایران، تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.
مهدی‌زاده، سیدمحمد (۱۳۹۳). نظریه‌های رسانه: اندیشه‌های رایج و دیدگاه‌های انتقادی، تهران: همشهری.
نادری، احمد و سلیمانی ساسانی، مجید و اسکندری، علی (۱۳۹۳). تحلیل بازنمایی روحانیت در سینمای ایران مطالعۀ موردی؛ تحلیل گفتمان فیلم «طلا و مس». مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران. شماره ۳: ۵۱۲-۴۹۷.
هاشمی، محمدسجاد و فرخی، میثم (۱۳۹۴). بازنمایی «نگرش مردم به روحانیت» در سینما ایران (مورد مطالعه: سه فیلم زیر نور ماه، مارمولک و طلا و مس). رسانه و فرهنگ. شماره ۹: ۱۳۳-۱۱۱.
هال، استوارت (۱۳۹۱). معنا، فرهنگ و زندگی اجتماعی. ترجمه احمد گل‌محمدی، تهران: نشر نی.
یاسینی، سیده‌راضیه (۱۳۹۷). زیبایی‌شناسی پوشاک زنان پس از انقلاب اسلامی ایران. تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.
Casey, B., Casey, N., Calvert, ‌., French, L., & Lewis, J. (2002). TELEVISION STUDIES; The Key Concepts. London: Routledge.