نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسنده

دانشجوی ارشد مطالعات فرهنگی، دانشگاه علامه،

چکیده

مقاله «تحلیل رقابت بین رادیو و تلویزیون و رسانه‌های شبکه‌ای» درباره رابطه رقابتی بین رسانه‌های شبکه ای و رسانه‌های سنتی است که از بین آنها رادیو و تلویزیون به نمایندگی آورده شده‌اند.
مقاله اول به تجزیه و تحلیل مزایا و معایب این دو طیف رسانه می‌پردازد و ابتدا نشان می دهد که جهان رسانه‌ای نوین که هم رسانه های شبکه ای هم رسانه‌های سنتی چون رادیو و تلویزیون را شامل می شود، منافع یکدیگر را کامل کرده و در یک رقابت سازنده می‎‌توانند نقاط قوت یکدیگر را تقویت و از معایب دوری کنند.
رسانه‌های سنتی چون رادیو و تلویزیون باید به تغییر موقعیت خود با آمدن رسانه‌های جدید پی ببرند و به دنبال توسعه سریع‌تر و یکپارچه در رقابت با رسانه‌های نوین که رسانه‌های شبکه ای آنها را نمایندگی می کنند، باشند.
در عصر رسانه‌های مدرن باید هم محیط رقابتی را به رسمیت شناخت هم به دنبال توسعه یکپارچه بین رسانه‌های شبکه‌ای و سنتی بود.

کلیدواژه‌ها