نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 گروه جامعه شناسی فرهنگی ،واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ، ایران،

2 هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران

3 استادیار گروه جامعه شناسی فرهنگی ،دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد تهران مرکزی

چکیده

نشاط نقش مهمی در چارچوب حیات روانی و اجتماعی همه افراد جامعه از جمله معلمان دارد. با توجه به نقش و جایگاه مهم معلمان در جامعه‌پذیری و تربیت دانش‌آموزان، تحقیق حاضر با بررسی تاثیر انسجام اجتماعی خانواده در دوره کرونا بر نشاط اجتماعی معلمان شهر تهران در سال 99-1398 انجام گرفته است. روش پژوهش حاضر پیمایشی و حجم نمونه تعداد 382 از معلمان بر اساس فرمول کوکران و لینک پرسشنامه از طریق فضای مجازی (واتس آپ و...) در اختیار پاسخگویان قرار گرفته است. برای تعیین پایایی گویه‌ها از آزمون آلفای کرونباخ در دو سـطح توصیفی و استنباطی و برای آزمون فرضیات بخش دومتغیره از نرم‌افزار SPSS نسخه 22 و برای بررسی روابط ساختاری بین متغیرهای تحقیق از نرم‌افزار (۸٫۵ LISREL) استفاده گردیده است.طبق نتایج، انسجام اجتماعی خانواده تأثیری معنادار و افزایشی بر نشاط اجتماعی معلمان دارد و در هنگام وقوع صدمات ناشی از بحران‌های اجتماعی و زیست محیطی(بیماری کرونا) انسجام را کاهش می‌دهد و در ایجاد آرامش و نشاط معنوی جامعه و خانواده معلمان تاثیر زیادی داشته است و تاب‌آوری آن‌ها در برابر استرس بیماری کرونا افزایش می‌ دهد. در موارد حساس، اعضای خانواده در یک وضعیت مشترک قرار می‌گیرند و یک هدف واحد را دنبال می‌کنند. آنها ترجیح می‌دهند که بیشتر با افراد خانواده خود در ارتباط باشند تا به نهادهای اجتماعی اعتماد کنند. با توجه به نتایج پیشنهاد می‌شود؛ تدوین سند تحول بنیادین نشاط اجتماعی معلمان در اولویت برنامه‌های توسعه اجتماعی و فرهنگی آموزش و پرورش کشور قرار بگیرد.

کلیدواژه‌ها

ازکیا، مصطفی، غفاری، غلامرضا ) 1383 (. توسعه روستایی با تأکید بر جامعه روستایی ایران،
تهران: نشر نی.
 الیاسی، فاضل و دیگران ) 1399 (. گزارش ارزیابی سریع مشارکتی مسایل خانواده ها در دوره خانه
نشینی کرونا؛ معاونت امور زنان و خانواده مرداد 1399 .
 اکبری، امین ) 1383 (. نقش سرمایه اجتماعی در مشارکت، بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر
مشارکت سیاسی اجتماعی. دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران.
 بخارایی، احمد و دیگران ) 1394 (. مطالعه جامعه شناختی سلامت اجتماعی زنان و عوامل موثر بر
آن )مطالعه موردی: زنان منطقه چهار شهری تهران(: فصلنامه پژوهش جامعه شناسی، دوره 4 ،
شماره 3 .
 بشیریه، حسین ) 1383 (. عقل در سیاست.. تهران: انتشارات نشر نگاه معاصر.
 تنهایی، حسین، ابوالحسن ) 1390 (. درآمدی بر مکاتب و نظریه های جامعه شناسی، تهران: انتشارات
مرندیز.
 توسلی، غلام عباس، و بیراهری، نیر ) 1387 (. بررسی سرمایه اجتماعی درون گروهی و بین گروهی
در میان شهروندان تهرانی، فصلنامه تخصصی علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال،
سال چهارم، شماره 19 ، ص 35 - 58 .
 رومرو و کیروسیردس ) 2006 ( به نقل از رحیمی، حمید، و آقابابایی، راضیه ) 1397 (. رابطه بین
سرمایه اجتماعی و سرمایه روانشناختی در دانشجویان دختر دانشگاه کاشان: فصلنامه زن و
مطالعات خانواده، دوره 11 ، شماره 39 .
 خادمیان، طلیعه، و فرجی، طوبی ) 1391 (. عوامل اجتماعی مؤثر بر نشاط اجتماعی دانشجویان،
فصلنامه جامعه شناسی ایران، شماره 5، صص 19 - 38 .
 رضادوست، کریم؛ فاضلی عبدالله ) 1391 ) . بررسی احساس امنیت و نشاط اجتماعی در بین
شهروندان استان خوزستان. فصلنامه علمی تخصصی دانش انتظامی خوزستان: دوره 2، شماره 2 ،
صص. 49 - 63 .
 روحانی، حسن ) 1390 (. سرمایه خانواده، سنگ بنای سرمایه اجتماعی، فصلنامه راهبردی 19 ، 59
صص. 7 - 46 .
 ساروخانی، باقر ) 1386 (. روش های تحقیق علوم اجتماعی در مدیریت، چاپ اول، تهران: انتشارات
میر.
 ساروخانی، باقر ) 1397 (. جامعه شناسی ارتباطات، تهران: انتشارات: اطلاعات، چاپ بیست و پنجم.
 غفاری، غلامرضا و نیازی، محسن ) 1386 (. جامعه شناسی مشارکت. تهران: نشر نزدیک.
تأثیر همبستگی و انسجام اجتماعی خانواده در دوران کرونا بر نشاط ... 221
 غفاری، غلامرضا، امیدی، رضا ) 1385 (. کیفیت زندگی: شاخص توسعه اجتماعی. تهران: نشر
شیرازه.
 کوزر، آل ) 1383 .) زندگی و اندیشه بزرگان جامعه شناسی: ترجمه: محسن ثلاثی، تهران: انتشارات،
علمی.
 گیدنز، آنتونی،) 1387 (، جامعه شناسی ترجمه منوچهر صبوری. انتشارات نی، چاپ 23 ، تهران.
 محسنی تبریزی، علیرضا ) 1380 (. شهر، خانواده و انحراف بررسی آثار پاتولوژیکال شهرگرایی در
همایش موازین ،») شکل تمایل به وندالیسم در نوجوانان متعلق به خانواده های مهاجر شهری
توسعه فرهنگ و ضد فرهنگ شهر تهران: معاونت هنری و فرهنگی شهرداری .
 مولایی نژاد، اعظم ) 1391 (. صلاحیت های حرفه ای مطلوب دانشجو معلمان دوره آموزش ابتدایی،
نوآوری های آموزشی سال 11 ، شماره 44 ، صص. 33 و 66.
 موسوی، میر طاهر، و شیانی، ملیحه ) 1398 (. سرمایه اجتماعی و سلامت اجتماعی؛ مفاهیم و
رویکردها، آگاه، چاپ دوم.
 •Abrahams, J. (1990). Fundamentals of the development of sociology, translated by Hasan Pouyan, first volume, Tehran: Chapakhsh Publishing House, 2016.(In Persian)
 Azekia, Mostafi, Ghaffari, Gholamreza (2013). Desarrollo rural con énfasis en la sociedad rural de Irán, Teherán: Nei Publishing House. .(In Persian)
 Argyle M, Crossland J. (2004). Dimensions of positive emotions British Journal of Social psychology. 26: 127-137.
 Boisjoly, J. & Duncan, J. & Hofferth,.S. (1995) "Acces To Social Capital”, Jornal of Family. Issues, No. 16, p 609-631.
 Eliasi, Fazel y otros (2019). Informe sobre la evaluación participativa rápida de las cuestiones familiares durante el período de confinamiento en casa de Corona; Vicerrectora de Asuntos de la Mujer y Familia, agosto de 2019.
 Akbari, Amin (1383). El papel del capital social en la participación, investigando el efecto del capital social en la participación política social. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Teherán . .(In Persian)
 Bukharai, Ahmed y otros (2014). Estudio sociológico de la salud social de las mujeres y los factores que influyen en ella (estudio de caso: mujeres del distrito Chahar Shahri de Teherán): Socioological Research Quarterly, Volumen 4, Número 3. .(In Persian)
 Bashirieh, Hossein (2004). Intelecto en la política. Teherán: Publicaciones Negah Masaher. .(In Persian)
 Colman, J.S. (1998) "Social Capital in the Creation of Human-Capital." American Journal of Sociology, No. 94, p S95-S120.ythv.
 Tahani, Hossein, Abolhasan (2019). Una introducción a las escuelas y teorías de la sociología, Teherán: Publicaciones Marandiz. .(In Persian)
 Tausli, Gholam Abbas y Beirahri, Nir (2008). Investigando el capital social intragrupo e intergrupo entre ciudadanos de Teherán, Universidad Islámica Azad de la Rama Islámica Azad Khalkhal, Revista Trimestral de Ciencias Sociales, cuarto año, No. 19, págs. 35-58. .(In Persian)
 Romero y Kyrosirdes (2006) citado por Rahimi, Hamid y Aghababaei, Razieh (2017). La relación entre capital social y capital psicológico en estudiantes de la Universidad de Kashan: Women and Family Studies Quarterly, Volumen 11, Número 39. .(In Persian)
 Khademian, Talia y Faraji, Toubi (2011). Factores sociales que afectan la vitalidad social de los estudiantes, Iranian Sociology Quarterly, No. 5, págs. 19-38. .(In Persian)
 Rezadoost, Karim; Fazli Abdullah (1391). Investigar la sensación de seguridad y vitalidad social entre los ciudadanos de la provincia de Juzestán. Revista científica especializada trimestral de ciencia policial de Juzestán: Volumen 2, Número 2, págs. .(In Persian)
 Rajulton F, ravanera ZR and beaujot R (2007) Measuring social cohesion: An experiment using the Canadian National Survey of Giving, Volunteering, and Participating. Social Indicators and Research 80: 461–492.
 Ritzer, George. (2011).Sociological Theory. Eighth Edition New York: MeGraw Hill.
 Rouhani, Hassan (2019). El capital familiar, piedra angular del capital social, Strategic Quarterly 19, 59 págs. 46-7. .(In Persian)
 Stones, Rob (2000). The great thinkers of sociology, translated by Mehrdad Mirdamadi, Tehran: Nahr-e-Karzan. .(In Persian)
 Seligman, E, and Danner, M. (2003). "Very Happy People", Psychological Science, n. 13
 Sarukhani, Baqer (2008). Métodos de investigación en ciencias sociales en la gestión, primera edición, Teherán: Publicaciones Mir.
 Sarukhani, Bagher (2017). Sociología de la comunicación, Teherán: Publicaciones: Información, vigésima quinta edición.
 Ghafari, Gholamreza y Niazi, Mohsen (2006). Sociología de la participación. Teherán: Nash Neshar. .(In Persian)
 Ghaffari, Gholamreza, Omidi, Reza (2005). Calidad de vida: índice de desarrollo social. Teherán: Shirazeh Publishing .(In Persian)
 Kozer, Al (2013). The lives and thoughts of great sociologists: translation: Mohsen Talasi, Tehran: Elmi Publications. (In Persian)
 Kozer, Al (2013). Las vidas y pensamientos de grandes sociólogos: traducción: Mohsen Talasi, Teherán: Publicaciones Elmi.
 Giddens, Anthony, (1387), Sociología traducida por Manouchehr Sabouri. Publicaciones Nei, 23ª edición, Teherán. (In Persian)
 Mohseni Tabrizi, Alireza (1380). Ciudad, familia y desviación, investigación de los efectos patológicos del urbanismo en forma de tendencia al vandalismo en adolescentes pertenecientes a familias de inmigrantes urbanos), conferencia sobre estándares de desarrollo de la cultura y la anticultura de la ciudad de Teherán: diputado artístico y cultural del municipio .(In Persian)
 Molainejad, Azam (2019). Cualificaciones profesionales deseables de los estudiantes de magisterio de educación primaria, innovaciones educativas, año 11, número 44, págs. 33 y 66.(In Persian)
 Mousavi, Mir Taher y Shiani, Maleeha (2018). Capital social y salud social; Conceptos y enfoques, conscientes, segunda edición.
 Inglehart, Ronald. (2008), Cultural transformation in the advanced industrial society, translation of Maryam Chatter, Desert.
 Jugureanu,Alexandrra, (2016),"A short introduction to Happiness in social soiences "Belvedere Meridionale 28 no.1:55_71.
 Putnam, R (2003). “Ethnic diversity and social capital”. paper presented at Ethnic Diversity and
 social capital seminar.
 The effect of solidarity and social cohesion of the family during the corona era on the social vitality of teachers in Tehran (academic year 2018-2019)