نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

چکیده

هدف این مطالعه، مرور نظام‌مند پژوهش‌های انجام شده در حوزه نقش و اثر رسانه‌ها در مشارکت سیاسی/ انتخاباتی است. چهار پایگاه داده‌ای با استفاده از کلیدواژه‌ها جستجو و تعداد 125 مقاله مناسب شناسایی شدند. مرور با استفاده از پروتوکل مشخصی انجام شد. یافته‌های حاصل از روش پژوهشی مرور نظام‌مند نشان می‌دهند که پژوهش‌ها در این عرصه به سه مقوله مصرف رسانه‌ای، بازاریابی سیاسی و تبلیغات پرداخته‌اند. نتایج نشان می‌دهند که بین میزان مصرف رسانه‌های جمعی به‌طور کل با مشارکت سیاسی، رابطه مثبت وجود دارد ولی فرم یا نوع رسانه مصرفی، این رابطه را تحت تاثیر قرار می‌دهد. تعداد بیشتر مطالعاتی که متمرکز بر شبکه‌های اجتماعی انجام شده‌اند نشان می‌دهند که رابطه استفاده از شبکه‌های اجتماعی و مشارکت سیاسی مثبت است ولی رابطه مصرف شبکه‌های اجتماعی با شرکت در انتخابات، منفی گزارش شده است. رابطه مثبت میان استفاده از روزنامه‌ها، رادیو و تلویزیون با مشارکت سیاسی گزارش شده ولی اثر تماشای برنامه‌ها و شبکه‌های ماهواره‌ای بر مشارکت سیاسی، بیشتر منفی ارزیابی شده است. براساس این مطالعات، استفاده از ابزارهای سنتی بازاریابی سیاسی و نقد وضع موجود موجب افزایش مشارکت انتخاباتی می‌شوند. نتایج بی-توجهی نامزدهای انتخاباتی به گروه‌های مطرود اجتماعی و برنامه‌های توسعه‌ای را نیز نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات