نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه ارتباطات علم و فناوری، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و ارتباطات، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

هدف این مطالعه، مرور نظام‌مند پژوهش‌های انجام شده در حوزه نقش و اثر رسانه‌ها در مشارکت سیاسی/ انتخاباتی است. چهار پایگاه داده‌ای با استفاده از کلیدواژه‌ها جستجو و تعداد 125 مقاله مناسب شناسایی شدند. مرور با استفاده از پروتوکل مشخصی انجام شد. یافته‌های حاصل از روش پژوهشی مرور نظام‌مند نشان می‌دهند که پژوهش‌ها در این عرصه به سه مقوله مصرف رسانه‌ای، بازاریابی سیاسی و تبلیغات پرداخته‌اند. نتایج نشان می‌دهند که بین میزان مصرف رسانه‌های جمعی به‌طور کل با مشارکت سیاسی، رابطه مثبت وجود دارد ولی فرم یا نوع رسانه مصرفی، این رابطه را تحت تاثیر قرار می‌دهد. تعداد بیشتر مطالعاتی که متمرکز بر شبکه‌های اجتماعی انجام شده‌اند نشان می‌دهند که رابطه استفاده از شبکه‌های اجتماعی و مشارکت سیاسی مثبت است ولی رابطه مصرف شبکه‌های اجتماعی با شرکت در انتخابات، منفی گزارش شده است. رابطه مثبت میان استفاده از روزنامه‌ها، رادیو و تلویزیون با مشارکت سیاسی گزارش شده ولی اثر تماشای برنامه‌ها و شبکه‌های ماهواره‌ای بر مشارکت سیاسی، بیشتر منفی ارزیابی شده است. براساس این مطالعات، استفاده از ابزارهای سنتی بازاریابی سیاسی و نقد وضع موجود موجب افزایش مشارکت انتخاباتی می‌شوند. نتایج بی-توجهی نامزدهای انتخاباتی به گروه‌های مطرود اجتماعی و برنامه‌های توسعه‌ای را نیز نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

ابراهیمی، مهدی (1397)، میزان توجه به گروه­های در معرض طرد اجتماعی در تبلیغات دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی (مور مطالعه: شهر تهران)، فصلنامه مجلس و راهبرد، 25 (94 ـ تابستان): 148-1115.
احمدی، یعقوب؛ علی­پور، پروین (1398)، "شبکه­های مجازی، گزینش عقلانی و مشارکت سیاسی آنلاین"، مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، دوره 8، شماره 1.
ادیبی­سده، مهدی؛ عدلی­پور، صمد؛ طاهری، نقی (1393)، "رابطه مصرف رسانه ای با فرهنگ سیاسی جوانان؛ مطالعه موردی، شهر تبریز"، دانش سیاسی، دوره 10، شماره 1.
اشتریان، کیومرث؛ امیرزاده، محمدرضا (1394)، "بررسی تاثیرات شبکه­های اجتماعی مجازی بر مشارکت سیاسی (مطالعه موردی: شهر تهران)"، فصلنامه سیاست، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره 45، شماره 4.
الهی­منش، محمد حسن؛ قدیری، طاهره؛ فرجامی­کیا، هادی (1397)، "تاثیر فضای مجازی بر مشارکت سیاسی شهروندان جمهوری اسلامی ایران؛ (مطالعه موردی شهر تهران)"، فصلنامه علمی ـ پژوهشی علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر، دوره 12، شماره 4.
باستانی، سوسن؛ لولایی، فاطمه (1391)، کاربری رسانه ها ورفتار سیاسی دانشجویان دانشگاه تهران با تاکید بر نقش اینترنت،فصلنامه مطالعات توسعه اجتماعی ـ فرهنگی، 1 (3):38-7.
بهروز، شهره؛ پیمان، نوشین؛ کوشیار، هادی (1397)، بررسی ارتباط بین سواد سلامت و مرگ و میر سالمندان: مرور روایتی، مجله علوم پزشکی خراسان شمالی، 10 (2): 122-128. پورعزت، علی­اصغر؛ لبافی، سمیه؛ سیاح، احمد؛ حسینی، الهام (1397)، خط­مشی­گذاری در رسانه­های دولتی با هدف حمایت از انتخاب عادلانه، فصلنامه پژوهش­های راهبردی سیاست، 7 (27): 33-9.
پیرو، فریبرز؛ متقی؛ ابراهیم؛ نوابخش، مهرداد (1397)، تحلیل جامعه شناختی نقش رسانه اجتماعی تلگرام به مثابه حوزه عمومی در انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی ایران، مطالعه موردی تهران. جامعه شناسی نهادهای اجتماعی، 5 (12): 245-213.
حاجی پور، بهمن؛ حسینی، سید محمود؛ زارع، ساسان (1395)، طراحی الگوی بازاریابی سیاسی در انتخابات محلی، چشم انداز مدیریت دولتی، شماره 27 ـ پاییز: 15-39.
حقی، مریم؛ علیزاده اشرفی، بهنام، نصر اصفهانی، شیوا (1398)، تاثیر رنگ در ادراک زمانی کاربران بازی های رایانه ای: مرور روایی، پنجمین کنفرانس بین المللی بازیهای رایانه‌ای، فرصت‌ها و چالش‌ها.
خانیکی، هادی؛ رهبر، مصطفی؛ گوهریان، الهام (1395)، مقایسه نقش ارتباطات میان فردی و رسانه های جمعی در رفتار سیاسی مطالعه تطبیفی انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری و انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در شهر تهران، فصلنامه علوم اجتماعی، 26 (74 ـ پاییز): 34-1.
خواجه­سروری، غلامرضا؛ نوربخش، سید مسعود (1397)، "نحوه تاثیر رسانه­های جمعی در مشارکت سیاسی شهروندان تهرانی"، جستارهای سیاسی معاصر، دوره 9، شماره 2.
خیری، بهرام؛ قاسمی، بهروز؛ میرابی، وحیدرضا؛ قلی­پور سنگلجی، پویا (1390)، بررسی تاثیر ابزارهای سنتی بازاریابی سیاسی بر رفتار رای دهندگان، مجله مدیریت بازاریابی، شماره 12: 112-99.
رحمانی، عبدالله؛ وزیری نژاد، رضا؛ احمدی نیا، حسن؛ رضائیان، محسن (1399)، مبانی روش شناختی و کاربردهای روش دلفی: یک مرور روایی، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، 19 (5): 515-538.
رضایی، حسین و شهلا کاظمی­پورثابت (1395)، "بررسی رابطه میان استفاده از محتوای سیاسی وب­سایت­های داخلی و خارجی و مشارکت سیاسی انتخاباتی (مطالعه موردی شهروندان همدان)"، فصلنامه راهبرد، دوره 25، شماره 80..
رهبرقاضی، محمودرضا؛ فدایی ده­چشمه، مرضیه (1396)، "انتخابات مجلس شورای اسلامی سال 94: نقش رسانه­ها در رفتار انتخاباتی (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه اصفهان)"، فصلنامه پژوهش­های ارتباطی، دوره 24، شماره 19.
رهبرقاضی، محمودرضا؛ مسعودنیا، حسین؛ صادقی نقدعلی، زهرا؛ پوره، امیرحسین (1395)، "نقش شبکه های اجتماعی مجازی در تمایل به مشارکت انتخاباتی و جهت گیری های سیاسی (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه های اصفهان)"، پژوهش های ارتباطی، دوره 23، شماره 2.
زارع، بیژن ؛ روهنده، مجید (1394)، "بررسی عوامل اجتماعی موثر بر مشارکت اجتماعی ـ سیاسی، مطالعه ای در باب شهروندان بالای 18 سال شهر کرج"، مجله مطالعات اجتماعی ایران، دوره 9، شماره 2.
زارع زاده، رسول (1396)، تبیین رفتار رای­دهی مردم تهران در انتخابات­های اخیر (با تاکید بر انتخابات دوره دهم مجلس شورای اسلامی)، علوم سیاسی، 20 (80 ـ زمستان): 149-176.
زارعی، عظیم؛ شرفی، وحید؛ بهمنی، مهسا (1395)، بررسی تاثیر ارتباطات یکپارچه بازاریابی سیاسی و رسانه های اجتماعی بر انتخاب کاندیداها در دهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی، پژوهشنامه علوم سیاسی، 11 (4):124-97.
سیف­زاده، حسین؛ گلپایگانی، حسن (1388). "محرومیت نسبی و چرخش رای در انتخابات دوم خرداد 1376"، فصلنامه سیاست، مجله دانشکه حقوق و علوم سیاسی، دوره 39، شماره 3.
سیمبر، معصومه؛ گلعذار، سمیرا؛ علیزاده، شیوا؛ حاجی فقها، محبوبه (1396)، عوامل خطر خودکشی در نوجوانان در جهان: یک مرور روایتی، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، 16(12): 1153-1168.
شمس، مرتضی ؛ فرقانی، محمدمهدی (1397)، شبکه های اجتماعی مجازی و تولید شایعات در انتخابات سیاسی (مطالعه موردی: شبکه اجتماعی اینستاگرام)، فصلنامه رسانه های دیداری و شنیداری، 12 (28 ـ زمستان): 120-95.
شهبازنژاد، لیلا؛ حاجی علی بیگ، آذین؛ جعفری سوادکوهی، کوثر؛ رضایی، محمدصادق (1400)، تظاهرات بالینی سندرم التهابی چندسیستمی در کودکان به دنبال COVID-19: یک مرور روایی، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 31 (201): 178-191.
شهرام نیا، امیرمسعود؛ نجف­پور، سارا؛ تدین­راد، علی (1394)، تبیین نقش تلویزیون و مطبوعات در رشد فرهنگ سیاسی مشارکتی (مطالعه موردی: دانش آموزان دبیرستانی شهر اصفهان)، جامعه شناسی کاربردی، 26 (2): 106-91.
صادقی جقه، سعید (1394)، "بررسی عوامل اجتماعی موثر در رفتار انتخاباتی ایرانیان، فصلنامه مطالعات راهبردی"، دوره 18، شماره 3.
صمدی، مهران؛ شاه­محمدی؛ سوری (1397)، "مطالعه رابطه بین میزان هویت پذیری قومی و مشارکت پذیری سیاسی با مصرف رسانه ای شهروندان ارومیه"، مطالعات جامعه شناسی، دوره 10، شماره 39، تابستان.
طالب، مهدی؛ یوسفوند، سامان؛ یوسفوند، علی (1392)، تحلیل محتوای کیفی شعارهای تبلیغاتی نامزدهای نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در شهر خرم آباد: از منظر رویکردهای توسعه­محور، فصلنامه علوم اجتماعی، 20 (60): 84-49.
طالبان، محمدرضا؛ میرزایی، مهدی (1390)، "دین­داری و رفتار انتخاباتی"، مجله علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی، سال هشتم، شماره 2، پاییز و زمستان.
عباسی، مهدی؛ سراج­زاده، سید حسین (1394)، "مسائل روش شناختی در مرور نظام مند همراه با ارزیابی مقالات ایرانی مبتنی بر این روش"، مجله مطالعات اجتماعی ایران، دوره 9، شماره 3.
عبداللهیان، حمید؛ کرمانی، حسین (1394)، "تبیین رابطه سرمایه اجتماعی کاربران ایرانی در شبکه اجتماعی فیس بوک و مشارکت سیاسی در دنیای واقعی"، مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، دوره 4، شماره 4.
عبداللهی­نژاد، علیرضا؛ قاسمی نژاد؛ ابوذر؛ صادقی، جواد (1395)، "رسانه های اجتماعی و مشارکت سیاسی در انتخابات، رابطه استفاده از فیس بوک، تلگرام و اینستاگرام و مشارکت سیاسی دانشجویان در انتخابات هفتم اسفند 1394"، فصلنامه مطالعات رسانه های نوین، دوره 2، شماره 5.
عقیلی، سید وحید؛ روشندل اربطانی، طاهر؛ فرجیان، محمدمهدی (1397)، نقش رسانه های اجتماعی در انتخابات در ایران و تاثیر آنها بر نقش رسانه های سنتی، فصلنامه مطالعات رسانه های نوین، 4 (13 ـ بهار) : 213-181.
عیوض زاده، حسن؛ علیپور، مهرداد (1390)، ارزیابی استراتژی­های تعیین بازار هدف در پیروزی مبارزات انتخاباتی سازمان­ها و احزاب سیاسی ایران، فصلنامه تخصصی علوم سیاسی، 15 (؟ ): 188-169.
غفوری، فائزه؛ طاهری، مهشید؛ مردی، افروز؛ سرافراز، نسرین؛ نگارنده، رضا (1394). "ارزیابی کیفیت گزارش مطالعات مرور نظام مند و فراتحلیل در مجلات پرستاری و مامایی ایران"، مجله دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران (حیات). دوره 21، شماره 3.
فیروزکوهی، محمدرضا؛ عبداللهی محمد، عبدالغنی؛ رئیس فر، افسانه؛ بلوچی، عباس؛ فیروزکوهی، احمدرضا (1397)، "تجربیات بیماران دیابتی نوع 2 ایران: یک مرور سیستماتیک تحقیقات کیفی"، فصلنامه علمی پژوهشی پرستاری دیابت زابل، دوره 6، شماره 2، بهار.
قوجازاده، مرتضی؛ اعظمی آغداش، صابر؛ نقوی بهزاد، محمد (1393)، "مراقبت مبتنی بر شواهد در ایران:مطالعه مروری نظام­مند"، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، دوره 21، شماره 2، تابستان.
قلی­پور، مجتبی؛ عنایتی شبکلائی، علی (1394)، رسانه­های نوین و رفتار رای دهی ایرانیان، دوفصلنامه علمی ـ تخصصی مطالعات انتخابات، 4 (10 و 11): 5-29.
گلابی، فاطمه؛ حاجیلو، فتانه (1391)، "بررسی جامعه شناختی برخی عوامل موثر بر میزان مشارکت سیاسی زنان (مطالعه موردی استان آذربایجان شرقی)"، فصلنامه مطالعات و تحقیقات اجتماعی، دوره 1، شماره 1.
مرادیان، سید طیب (1398)، اصلاح اعداد یا پیامد نهایی در مراقبت از بیماران بحرانی: مرور روایی، پرستاری مراقبت ویژه، 12 (1): 42-43.
مذنب، حسین؛ محمدجانی، محمدرضا (1396)، "نقش ویژگی های جمعیت شناختی، اجتماعی، اقتصادی و رسانه ای شهروندان در رفتار انتخاباتی آنها (مطالعه موردی : انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در شهر شیراز)"، مطالعات علوم اجتماعی، دوره 3، شماره 3.
مولایی، محمدمهدی؛ حسینی گلکار، مصطفی (1394)، آینده پژوهی انتخابات ایران و تحولات قدرت در جامعه شبکه-ای دستاوردهای دیده­بانی شبکه های اجتماعی مجازی، چشم انداز مدیریت دولتی، شماره 21، بهار 132-121.
نرگسیان، عباس؛ امینی کسبی، حسین (1394)، تاثیر شخصیت برند سیاسی بر مشارکت سیاسی (مطالعه موردی : شهروندان منطقه پنج شهر تهران)، فصلنامه تحقیقات بازاریابی نوین، 5 (2): 162-147.
نیک فر، جاسب؛ صادقی نقدعلی، زهرا (1393)، بررسی رابطه شبکه های اجتماعی و رفتار انتخاباتی در میان دانشجویان دانشگاه اصفهان، فصلنامه مطالعات توسعه اجتماعی ـ فرهنگی، 3 (1): 158-139.
وامقی­، مروئه؛ رفیعی، حسن؛ سجادی، حمیرا؛ رشیدیان، آرش (1390)، "مرور نظام­مند مطالعات  کودکان خیابانی در دهه  اخیر در ایران: عوامل خانوادگی مرتبط  و پیامدهای خیابانی­شدن کودکان"، مسائل اجتماعی ایران، دوره 2، شماره 1، تابستان. 
هرسیج، حسین؛ ابراهیمی­پور، حوا؛ رهبرقاضی، محمود؛ ملکان، مجید (1392)، بررسی رابطه فضای مجازی با مشارکت سیاسی: مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه اصفهان، جامعه­شناسی کاربردی، 24 (4): 226-211.
(1392)، "بررسی رابطه فضای مجازی با مشارکت سیاسی: مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه اصفهان"، جامعه­شناسی کاربردی، دوره 24، شماره 4.
هرسیج، حسین؛ محموداوغلی، رضا؛ رهبرقاضی، محمودرضا؛ عباس­زاده باقی، هادی (1391)، بررسی رابطه مصرف رسانه ای با مشارکت سیاسی دانشجویان دانشگاه اصفهان، فصلنامه پژوهش های ارتباطی، 19 (2): 59-35.
یوسفی رامندی، رسول (1397)، الگوی رفتار رای دهی مردم در انتخابات جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر رویکرد بازاریابی سیاسی، دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی دانش سیاسی، 14 (2): 97-63.
 
Abbasi, Mahdi & SerajZade, Seyyed Hosein (2015), Methodological issues in systematic review along with evaluation of Iranian articles based on this method, Journal of Iranian Social Studies, 9 (3). (In Persian)
Abdollahyan, Hamid & Kermani, Hossein (2016), Explaining correlation between being a facebook user and political participation, Quarterly of Social Studies and Research in Iran, 4 (4): 615-635. (In Persian)
Abdolahinejad, Alireza; Sadeghi, Javad; Ghasemi Nejhad, Abuzar (2016), Social Media and Political Participation in Elections The relation between using Facebook, Telegram and Instagram and Political Participation of Students in Iran’s Parliamentary Elections in 2016, New Media Studies, 2 (5): 34-75. (In Persian)
Adibi Sade, Mahdi; Adlipoor, Samad & Taheri, Naghi (2014), The relationship between media consumption and the political culture of youth; Case study, Tabriz city, Political Knowledge, 10(1):5-25. (In Persian)
Aghili, Seyyed Vahid; Roshandel Arbatani, Taher & Farajian, Mohammad Mahdi (2018), The role of social networks in elections in Iran and their impact on the role of traditional media, New Media Studies, 4 (13): 181-214. (In Persian)
Ahmadi, Yaghoub & Alipoor, Parvin(2019), Virtual Networks, Rational Selection, and Online Political Participation, Quarterly of Social Studies and Research in Iran, 8(1):33-57. (In Persian)
Ashtarian, Kioomars & Amirzade, Mohammadreza (2016), Investigation of the effects of social networks on political participation (Case study: Tehran), Politics Quarterly, 45 (4): 825-841. (In Persian)
Bastani, Susan & Lolaie, Fatemeh (2013), Media Use and Political Behavior of Tehran University Students, Quarterly Journal of Socio-Cultural Development Studies, 1 (3): 7-38. (In Persian)
Behrouz, Shohre; Payman, Nooshin & Kooshiar, Hadi (2018), Relationship between Medical literacy and Mortality in Older Adults: Narrative Review, Journal of North Khorasan University of Medical Sciences, 10 (2): 123-130. (In Persian)
Day Robart A. (1998) How to write and publish a scientific paper. 5th ed. Phoenix, AZ: The Oryx Press; p. 163–167.
Dindar Farkoosh, Firuz; Jahanbazi Goojani, Seyed Vahid; Jahanbazi Goojani, Tayyebeh; Ahmadzade Kermani, Roohollah; Sadeghi Lavasani, Nader & Nazari Goldoragh, Hasan (2014) . Examining the relationship between the use of news at 21:00 and political participation of One TV channel (case study of students of Tehran East University).  Media Studies, 8 (1): 103-114. (In Persian)
Ebrahimi, Mehdi (2018), The Study of Target Groups (Subject to Social Exclusion) in Tenth Parliament Election Campaign in Tehran, Majlis & Rahbord Scientific Quarterly Journal, 25 (94): 115-148.
Elahimanesh, Mohammad Hassan ; Qadiri, Tahereh & Farjami Kia, Hadi (2018), The Impact of Cyberspace on Political Participation of Citizens of the Islamic Republic of Iran (Case study of Tehran city), Quarterly Professional Journal of Social Science, 12 (43):247-272. (In Persian)
Eyvazzadeh, Hasan& Alipoor,Mehrdad (2010), Evaluation of the strategies of determining the target market in the victory of the election campaigns of organizations and political parties of Iran, Political Science Quarterly, 15: 169-188 . (In Persian)
Fathi, Soroush & Mokhtarpour, Mehdi (2018), Investigating the Impact of the Socio-Economic Status (SES) on the Level of Political Participation (Case of Study: Students of Tehran Science and Research Branch), Iranian Journal of Social Problems, 9 (2): 209-235. (In Persian)
Firouzkouhi, Mohammadreza; Abdollahi mohammad, Abdolghani; Raiesifar, Afsaneh; Balouchi, Abbas & Firouzkouhi, Ahmadreza (2018), Experiences of Type II Diabetes Patients: A Systematic Review of the Qualitative Studies, Journal of Diabetes Nursing, 6 (2):420-438. (In Persian)
Ghafoori, Faezeh; Taheri, Mahshid; Mardi, Afrouz; Sarafraz, Nasrin & Negarandeh, Reza (2015), Assessing the reporting quality of systematic reviews and meta-analysises in the Iranian journals of Nursing and Midwifery, Journal of HAYAT, 21 (3): 41-49. (In Persian)
Ghojazadeh, Morteza; Azami-Aghdash, Saber & Naghavi-Behzad, Mohammad (2014), Evidence-based care in Iran: A Systematic Review, Journal of Birjand University of Medical Science, 21 (2): 142-159. (In Persian)
Gholipoor, Mojtaba & Enayati Shabkolaei, Ali (2015), New media and voting behavior of Iranians, Election Studies, 4 (10): 5-29. (In Persian)
Golabi, Fatemeh &Hajiloo, Fataneh (2012), Sociological Review of Political Participation Rate of Women and some of Social Factors Affecting It (Case Study in Eastern Azerbaijan Province), Quarterly of Social Studies and Research in Iran, 1 (1): 173-200. (In Persian)
Green Bart N, Johnson Claire D, Adams Alan (2006), Writing narrative literature reviews for peer-reviewed journals: secrets of the trade. Journal of Sports, Chiropractic Rehabilitation;15 (3):101–117. doi: 10.1016/S0899-3467(07)60142-6.
Hajipoor, Bahman; Hoseini, Seyyed Mahmoud & Zare, Sasan (2016), Designing a political marketing model in local elections, Public Administration Perspective, 7 (3): 15-39. (In Persian)
Haqi, Maryam; Alizade Ashrafi, Behnam & Nasr Esfahani, Shiva (2018), The Effect of the Colours on the Perception of Time among hame players: A Narrative Review, th 5th International Conference of Computer Games – Opportunities and Challenges. (In Persian)
Harsij, Hossein; Ebrahimipour, Havva; Rahbarqazi, Mahmoudreza & Malekan, Majid (2014), A Study of the Relationship between Cyberspace and Political Participation (The Case of Students at the University of Isfahan), Journal of Applied Sociology, 24(4): 211-226 . (In Persian)
Harsij, Hossein ; Mahmoud Oghli, Reza; Rahbar Gazi, Mahmoud Reza ; Abbaszadeh Baqi, Hadi (2012), Study of Relationship between Media Consumption and Political Participation of Isfahan University Students, Communication Research, 19 (70):9-34. (In Persian)
KhajehSarvi, Gholamreza & Noorbakhsh, Seyed Masoud (2018),How mass media influence the Tehran citizens’ political participation, Jostarh-ye Siyasi-ye Ma’aser (Contemporary Political Studies),9 (2) :55-81. (In Persian)
Khaniki, Hadi; Rahbar, Mostafa & Goharian, Elham (2016), Comparing the role of interpersonal communication and mass media in political behavior, a comparative study of the 10th presidential election and the 9th Islamic Council election in Tehran, Social Sciences, 23 (74):1-36. (In Persian)
Kheiry, Nahram; Ghasemi, Behrooz; Mirabi, Vahid Reza & Gholipoor Sangelaji, Pooya (2011 ), A Study on the Effects of Traditional Political Marketing Tools on the Voters Behavior, Journal of Marketing Management, 6 (12): 100-112. (In Persian)
Kostadinova Tatiana. and Power, Timothy.J. (2007), ‘Does democratization depress participation? Voter turnout in the Latin American and Eastern European transitional democracies’, Political Research Quarterly, Vol.60, Issue 3.
Mehran Samadi; Shahmohammadi, Suri (2018), The study of the relationship between Ethnic Identification and Political Participation with Media consumption of Uremia citizens, The Journal of Sociology Studies, 11 (39): 46-58. (In Persian)
Molayei, Mohammad Mehdi & HoseiniGolkar, Mostafa (2016), The Futurology of Iran's elections and the evolution of power in the networked society, the achievements of monitoring virtual social networks, Public Administration Perspective (PAP) Scientific Quarterly, 6 (1):121-132. (In Persian)
Moradian, Seyed Tayeb (2019), Correction of Numbers or the Final Outcomes in Taking Care of Critically Ill Patients: A Narrative Review, Critical Care Nursing, 12 (1): 42-46. (In Persian)
Mozanab, Hosein & Mohammadjani, MohammadReza (2016), The role of demographic, social, economic and media characteristics of citizens in their electoral behavior (case study: elections of the 10th term of the Islamic Council in Shiraz), Journal of Social Science, 3 (3): 1-15. (In Persian)
Najafpour, Sara; Masoud Shahramnia, Amir & Tadayon rad, Ali (2015), Explaining of TV and Press Role in Participation Political Culture among Students (High School Students of Isfahan Case Study), Journal of Applied Sociology, 26 (2): 91-106. (In Persian)
Nargesian, Abbas & Amini Kesbi, Hossein (2015), Investigation of the impact of political brand personality on political participation,New Marketing Research Journal ,5(2):147-162. (In Persian)
Nikfar, Jasb & Sadeghi NaghdAli, Zahra (2014), Examining the Relationship between Social Networks and Electoral Behavior Among the Students of the University of Isfahan, Quarterly Journal of Socio-Cultural Development Studies, 3 (1): 139-158. (In Persian)
Pairo, Faribora; Motaghi, Ebrahim& Navabakhsh, Mehrdad (2017 ), A Sociological Analysis on the Role of Telegram as a Public Sphere on the Tenth Parliamentary Election: The Case Study of Tehran,Biquarterly Journal of Sociology of Social Institutions, 5 (12) :213-245. (In Persian)
Pourezat, Aliasghar; Sayah, Ahmad; Hosaini, Elham (2019), Policymaking in the Public Media with a Aim of Supporting Fair Election, Political Strategic Studies, 7(27):9-33. (In Persian)
Rahbarghazi, Mahmoud Reza & Fadaei Dehcheshmeh, Marzieh (2017), Parliament Elections in 2015: The Role of Media in Electoral Behavior (Case: Students in University of Isfahan), Communication Reseaarch, 24 (89): 56-91. (In Persian)
Rahbarghazi, Mahmoud Reza; Masoudnia, Hossein; Sadeghi Naghdali, Zahra & Poore, Amir Hossein (2016), The Impact of Virtual Social Network on Inclination to the Electoral Participation and Political Orientation (Case Study: College Students in Isfahan), Communication Reseaarch,23(86): 125-145. (In Persian)
Rahmani, Abdollah; Vaziri Nezhad, Reza; Ahmadi Nia, Hasan & Rezaeiyan, Mohsen (2020), Methodological Principles and Applications of the Delphi Method: A Narrative Review, Journal of Rafsanjan University of Medical Sciences, 19 (5):515-538. (In Persian)
Ramdhai Abdullah, Ramdhani Muhammad Ali & Amin, Abdusy Syakur (2014), Writing Literature Review Research Paper: A step-by-step approach, International Journal of Basics and Applied Sciences, 3 (1): 47-56.
Rezaei, Hosein & KazemiPoor Sabet, Shahla (2017), Investigating the relationship between the use of political content of domestic and foreign websites and electoral political participation (a case study of Hamedan citizens), The Scientific Journal of Strategy, 25(3). (In Persian)
Sadeghi Jeghe, Saeed (2016), A Study of the Social Factors Influencing Electoral Behaviors of the Iranians, Strategic Studies Quarterly, 18(69): 89-118. (In Persian)
Seifzadeh, Hosein & Golpayegani, Hasan (2009), RELATIVE DEPRIVATION IN SOCIETY AND VOTING TO POLITICAL FACTIONS, Politics Quarterly, 39 (3). (In Persian)
Shahbaznejad, Leila; Hajialibeig, Azin; Jafari Savadkoohi, Kosar & Sadegh Rezai, Mohammad (2020), Clinical Manifestations of Multisystem Inflammatory Syndrome in Children Following COVID-19: A Narrative Review, Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 31 (201):178-191. (In Persian)
Shams, Morteza & Forghani, MohammadMahdi (2019), The Role of Social Networks in Generating Rumors in Election Periods (Case Study: Instagram), Quarterly Scientific Journal of Audio-Visual Media, 12 (28):95-120. (In Persian)
Simbar, Masoome; Golezar,Samira; Alizadeh, Shiva & Hajifoghaha, Mahboobe (2018), Suicide Risk Factors in Adolescents Worldwide: A Narrative Review, Journal of Rafsanjan University of Medical Sciences, 16 (12):1153-1168. (In Persian)
Solijonov, Abdurashid (2016),Voter Turnout Trends around the World , International IDEA publications.
Tabiee, Mansur & Karimi, Mandana (2018), Semiotic Analysis of Print Advertising (Posters) Tenth Round of Parliamentary Elections (Constituency: Shiraz). Religion and Communication, 25 (1):79-98. (In Persian)
Taleb, Mehdi; Yousefvan, Saman & Yousefvan, Ali (2013), Qualitative content analysis publicity slogans ninth parliamentary election period in Khurram‌Bad, Social Science, 20 (60): 49-84. (In Persian)
Taleban, MohammadReza & Mirzaei, Mahdi (2012), Religiosity and electoral behavior, Journal of Social Sciences Ferdowsi University of Mashhad, 0 (2). (In Persian)
Vameghai, Marue; Rafiei, Hasan; Sajadi, Homeira & Rashidian, Arash (2011), A systematic review of studies of street children in the last decade in Iran: related family factors and the consequences of street children, Biannual Journal of Social Problems of Iran, 2 (1): 136-165. (In Persian)
Venkataramanaiah, Saddikuti & Galwankar, Sagar (2021), A narrative review of trauma care delivery in india: challenges and opportunities, Journal of Surgery and Trauma, 9 (2): 44-49.
Yousefi Ramandi, Rasoul (2018), The pattern of people's voting behavior in the elections of the Islamic Republic of Iran based on the political marketing approach, Poltical Knowledge, 14 (2): 63-97. (In Persian)
Zare, Bizhan & Rohandeh, Majid (2015), Investigating Social Factors Affecting the Social and Political Participation (18 and Above Years Old Citizens of Karaj), Journal of Iranian Social Studies, 9(2): 64-87. (In Persian)
Zareazadeh Abarghoui, Rasoul (2018), Clarification of Voting Behavior in Tehran Related to the Recent Election (with the Emphasis on the Tenth Election of Islamic Consultative Assembly), Political Science, 20 (80): 149-176. (In Persian)
Zareie Zareie, Azim; Sharafi, Vahid; Bahmani, Mahsa (2016), The Effect of Integrated Political Marketing Communications and Social Media on the Selection of Candidates in the Tenth Parliament Election,Iranian Political Science Association,11(4) :97-124. (In Persian)