نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 گروه جامعه شناسی، واحد تهران مرکزی،دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه جامعه شناسی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

3 گروه جامعه شناسی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر مولفه‌های قوم‌گرایی بر روی مشارکت سیاسی شهروندان استان بوشهر انجام شده است. در این تحقیق مولفه‌های قوم گرایی شامل ترجیح قومی، گرایش قومی و قوم مداری است که در چارچوب هدف کاربردی و از نظر نوع تحلیل، توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق کلیه شهروندان استان بوشهر در نظر گرفته شده‌اند. مطابق سرشماری سال 1395تعداد آن ها 1163400 نفر برآورد شده است. حجم نمونه تحقیق با استفاده از فرمول کوکران 384 نفر استخراج گردید . هم چنین با کاربرد روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای و تصادفی پرسشنامه محقق ساخته به اجرا درآمد. یافته‌های پژوهش نشان می دهد تاثیر مولفه‌های متغیر قوم‌گرایی شامل ترجیح قومی، گرایش قومی و قوم مداری بر مشارکت سیاسی شهروندان استان بوشهر به ترتیب به میزان 25.3 % ، 26.8% ، 14.5% و تاثیر متغیر اصلی تحقیق یعنی قوم‌گرایی بر مشارکت سیاسی 36.8% به دست آمده است. این پژوهش در راستای اهمیت استان های مرزی کشور به لحاظ مشارکت سیاسی انجام شده است.

کلیدواژه‌ها

 
نوربخش، یونس. (1387). فصلنامه تحقیقات فرهنگی، سال اول شماره 4 ص 70.
فرهادی، محمد؛ کاظمی، علی (1392) توسعه اقتصادی – اجتماعی، قومیت و مشارکت سیاسی. مجله: مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران » زمستان 1392، دوره دوم - شماره 4 علمی-پژوهشی/ISC ‏(27 صفحه - از 571 تا 597).
راش، مایکل. (1377). جامعه و سیاست. ترجمه منوچهر صبوری. نشرسمت.
موسوی، سید یعقوب (1391)، درآمدی بر بنیادهای نظری حقوق شهروندی در شهر، پژوهشگاه مطالعات علوم انسانی و مطالعات اجتماعی
بشیریه، حسین، (1397)، جامعه‌شناسی سیاسی: نقش نیروهای اجتماعی در زندگی سیاسی، چاپ بیست و هفت، تهران: نشر نی .
یوسفی، علی و اصغرپور ماسوله، احمدرضا (1388). قوم مداری و اثر آن بر روابط بین قومی در ایران. دانشنامه علوم اجتماعی. دوره 1، شماره 1، ص 125.
ی. سو، آ (1378). تغییر اجتماعی و توسعه، ترجمه: حبیبی.
ایوبی، حجت‌الله (1390)، «بایسته‌های تحزب پایدار»، فصلنامه سیاسی- اقتصادی، شماره 283، ص 94.
قادری، حاتم، (1381). «چالش‌های دولت و هویت ملی در گذشته و حال»، فصلنامه مطالعات ملی، سال سوم، ص 135.
ماتیل، الکساندر، (1383). دایره المعارف ناسیونالیسم، ترجمه کامران فانی، نورالله مرادی، تهران، کتابخانه تخصصی وزارت امور خارجه.
محدثی گیلوایی، حسن. (1395) «نظریه‌ای اجتماعی درباره قوم‌گرایی در ایران».
زارع، بیژن و مجید روهنده (1395). پژوهشی در باب دینداری و مشارکت سیاسی، دو فصلنامه پژوهش‌های جامعه‌شناسی معاصر، سال پنجم، شماره 8 ،صص 46-23
صابری، غلامرضا (بی‌تا)، (1388). «نقش احزاب در انتخابات و نظام‌های سیاسی»، مجموعه مقالات همایش افغانستان و انتخابات شورای ملی، در:http://ww.bsharat.com/id/6/22.pdf 
 
 
 
Verba, S. & Nie, N. (1972) Participation in America: political democracy and social equality. New York: Harper and Row Publishers
Parry, G. Moyser, G. & Day, N. (1992) Political participation and democracy in Britain, Cambridge: Cambridge University Press.
Barbalet, J. M. (1988) Citizenship: rights, struggle and class inequality. Milton Keynes England: Open University Press.
Yan, Z. (2009) Minority representation and political participation of ethnic minorities: a case study of Chinese Canadians in democratic Canada, Department of Political Science, University of Regina.
Gurr, Ted Robert. (2000). People Vrsus State: Minorities at Risk in the New Century. Washington D.C: Unitd Stat Institut of Peace Press.
Converci, Daniele. (2012). “Modernism and Nationalism”. Journal of Political Ideologies.
Bijsterbosch, Erik & Van Den Oever. (2004). “Nation State and Space”. Radboud University Nijmegen.
Matis, Herbert & Teichova, Alice. (2003). Nation, State and the Economic In the History. Chicago University press.
Biswas, Shampa. (2002). “Whither the Nation State? Nation and State Identity In The Face of Fragmentation and Globalization,” Global Society, Vol 16, No 2.
 
Klopf, D. W. (1998). "Intercultural communication: The fundamentals of intercultural communication". Englewood, CO: Morton.
Hooghe Marc, (2008)." Ethnocentrism" International Encyclopedia of the Social Sciences. Philadelphia: MacMillan Reference, 2008.
Kellas J.Bade (2004). "The Poitics of Nationalism and Ethnicity", (2nd edition). NewYork: ST Martins Press.
Bircan, T., Hooghe, M. (2010). "Ethnic Diversity, Perceptions of Ethnic Diversity and Ethnocentrism. A Multilevel Analysis of Ethnocentrism in Belgian Communities". World Congress of Sociology. Göteborg, Sweden, 11-17 July 2010.
Lin, Y., & Rancer, A. S. (2003). "Ethnocentrism, intercultural communication apprehension, intercultural willingness-to-communicate, and intentions to participate in an intercultural dialogue program: Testing a proposed model", Communication Research Reports, 20, 62-72.
Berry, J. W., & Kalin, R. (1995). "Multicultural and ethnic attitudes in Canada: An Overview of the 1991 national survey", Canadian Journal of Behavioral Science, 27, 301-320.