نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز (نویسنده مسئول)،

2 استاد گروه علوم ارتباطات دانشگاه تبریز

3 استادیار گروه علوم ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

چکیده

ویژگی ذاتی دانشگاه نسل چهارم تحقق توسعه محلی و منطقه‌ای و اهتمام به ارتقای محیط پیرامون است. پژوهش حاضر با چنین نگرشی به مطالعه عوامل تحقق دانشگاه نسل چهارم از منظر روابط عمومی می پردازد. جهت دستیابی به این هدف از روش کیفی استفاده و در راستای جمع-آوری اطلاعات مصاحبه عمقی نیمه‌ساختاریافته بکار گرفته شد. جهت تحلیل داده‌های از روش تحلیل مضمون (تماتیک) استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش دانش آموختگان آموزش عالی، استادان دانشگاه در تخصص های مدیریت آموزش عالی، علوم ارتباطات اجتماعی، علوم تربیتی، جامعه‌شناسی، مدیریت رسانه، معاونین آموزشی و پژوهشی دانشگاه‌ها بود که به صورت هدفمند 18 نفر از میان آنان انتخاب شد. یافته‌های پژوهش حاضر نشان داد که که روابط عمومی به‌عنوان یک محرک کارآمد می‌تواند سطح توسعه دانشگاه را تحت تأثیر قرار دهد و یک روابط عمومی کارآمد می تواند به تحقق دانشگاه نسل چهارم یاری رساند. به اعتقاد مصاحبه‌شوندگان، روابط عمومی پویا به دلیل مفهوم‌سازی فرهنگی، ایفای نقش مسئولیت اجتماعی، برندسازی، مدیریت ارتباطات، تعریف و تغییر محیط تسهیل ارتباطات و ایجاد بسترهای ارتباطی، نقش مهمی در تحقق دانشگاه نسل چهارم در ایران دارد.

کلیدواژه‌ها