نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علامه طباطبائی، گروه علوم ارتباطات

2 کارشناس ارشد برنامه ریزی توسعه منطقه ای دانشگاه علامه طباطبائی

3 کارشناس ارشد فلسفه اخلاق، دانشگاه تبریز

چکیده

موضع پژوهش حاضر بررسی جامعه‌شناختی نحوۀ پایبندی شاغلان کسب و کارهای کاذب در شهر تهران به پروتکل‌های بهداشت اجتماعی در دوران کرونا بود. جهت بررسی این موضوع از روش تحلیل تماتیک استفاده شد. در این پژوهش از مصاحبه‌های عمقی نیمه‌ساختار یافته برای گرداوری داده‌‌ها استفاده شد. جامعه آماری پژوهش مشتمل بر کلیه شاغلان کسب و کارهای کاذب در شهر تهران بود که در این پژوهش شامل دستفروشان و کارگران فصلی می‌شد. به طور کلی پژوهشگر پس از انجام 31 مصاحبه، به اشباع نظری دست یافت و این نکته را دریافت که مصاحبه جدید، حاوی هیچ نوع اطلاعات تازه‌ای نخواهد بود. یافته‌های پژوهش نشان داد که پایبندی شاغلان اشتغال‌های کاذب کلانشهر تهران به دستورالعمل‌های بهداشتی در دوران کرونا نحت تأثیر متغیرهای اقتصادی اشکال متعددی به-خود گرفته است. بنا به یافته‌ها، مصاحبه‌شوندگان در قالب الگوهای رفتاری متفاوتی نظیر «نقض تام و تمام پایبندی، پایبندی مشروط و پایبندی تظاهری» با کرونا مواجهه پیدا کرده‌اند. علاوه بر این یافته‌های پژوهش نشان داد که بیماری کرونا نوعی بحران فراگیر و دوگانه را برای برخی از مصاحبه‌شوندگان به وجود آورده است؛ به صورتی که این افراد طی این دوران مجبور بوده‌اند هم با ویروس کرونا دسته‌ وپنجه نرم کنند و هم مایحتاج زندگی خود و خانواده‌شان را تأمین کنند. هم‌چنین یافته‌های پژوهش نشان داد که اکثر شاغلان کسب و کارهای کاذب به‌دلیل تعلق به یک طبقه اقتصادی در مواجهه با کرونا رفتار، برداشت و دیدگاه‌های نزدیکی داشته‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

 
پارسامهر، مهربان و رسولی­نژاد، سید پویا (1394). بررسی رابطه سبک زندگی سلامت محور با سلامت اجتماعی در بین مردم شهر تالش. فصلنامه توسعه اجتماعی (توسعه انسانی سابق). 10(1): 66-35.
تسنیم. (1399). هر بیمار کرونایی می‌‌تواند ۴۰۶ نفر را آلوده کند. تسنیم. بازنشانی شده در: ۰۷ تیر ۱۳۹۹ - ۱۴:۱۳: https://www.tasnimnews.com/fa/news/].
شفیعی، معصومه و علیخواه، فردین. (1393). فضا و بازتولید قدرت (مطالعه­ای درباره تفکیک جنسیتی در دانشگاه­های تهران)، فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران، 7(1): 95-122.
عسگری، محمد؛ قدمی، ابوالفضل؛ امینایی، هنگامه و رضا زاده، ریحانه. (1399). ابعاد روانشناختی بیماری کووید 19 و آسیب­های روانی ناشی از آن: مطالعه مروری نظام­مند. فصلنامه روانشناسی تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی. 16(56): 206-173.
عصر ایران. (1397). 8 تا 10 میلیون کارگر مشاغل کاذب نه آتیه دارند و نه بازنشستگی. عصر ایران. بازنشانی شده در: در 6 خرداد 1397: asriran.com/002Z7.
عمادزاده، مصطفی، صمدی، سعید و پاک­نژاد، سمیرا (1390). اثر توزیع نابرابر درآمد بر وضعیت سلامتی در منتخبی از کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی. دو ماهنامه مدیریت اطلاعات سلامت، 8(3): 306-314.
محمدی، تیمور و آقایان، بهنوش السادات. (1391). تأثیر عوامل فردی و اجتماعی در بهبود عملکرد بهداشتی استان­ها، مجله اقتصاد کاربردی، 3(10): 153-183.
مقصودی، سوده و حسنی، مجتبی. (1386). گرایش به تقدیرگرایی در میان زلزله‌زدگان شهر بم و زمینه­های اجتماعی آن، مجله علمی-پژوهشی دانشگاه اصفهان، 25: 1-18.
 
 
Ali, A., Ahmad, M., & Hassan, N. (2020). Socioeconomic impact of COVID‐19 pandemic: Evidence from rural mountain community in Pakistan. Journal of Public Affairs, 21(4): 1-9.
Bargain, O., & Aminjonov, U. (2020). Between a Rock and a Hard Place: Poverty and Covid-19 in Developing Countries. IZA Discussion Paper No. 13297, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3614245.
Askari, Mohammad; Gadami, Abolfazl; Aminaei, Hengameh and Rezazadeh, Reihaneh. (2019). Psychological dimensions of covid 19 disease and mental injuries caused by it: a systematic review. Educational Psychology Quarterly of Allameh Tabatabai University. 16(56): 206-173.
Asre Iran. (2017). 8 to 10 million workers in fake jobs have no future and no pension. Asre Iran. Reset on: June 6.
 
Chen, S, Juntao Y., Weizhong Y., Chen W., & Till B. (2020). COVID-19 Control in China during Mass Population Movements at New Year. The Lancet, 395(10226): 764–6.
Delgado, D., Quintana, F. W., Perez, G., Liprandi, A. S., Ponte-Negretti, C., Mendoza, I., & Baranchuk, A. (2020). Personal Safety during the COVID-19 Pandemic: Realities and Perspectives of Healthcare Workers in Latin America. International Journal of Environmental Research & Public Health. 17(8): 2798.
Durizzo, K., Aseidu, E., Merwe, A. V. D., Niekrek, A. V., & Gunther, I. (2020). Managing the COVID-19 pandemic in poor urban neighborhoods: The case of Accra and Johannesburg. World Development. 137: 1-14.
 
Ekumah, B., Armah, F. A., Yawson, D. O., Quansahm R., Nyieku, F., Owusu, S. A., Odoi, J. O., & Afitiri, A. (2020). Disparate on-site access to water, sanitation, and food storage heighten the risk of COVID-19 spread in Sub-Saharan Africa. Environmental Research, 189: 1-11.
Emadzadeh, Mustafa; Samadi, Saeed and Paknejad, Samira. (1390). the effect of unequal distribution of income on health status in selected member countries of the Organization of Islamic Conference. Bimonthly Journal of Health Information Management, 8(3): 306-314.
 
Islam, S., Islam, R., Mannan, F., Rahman, S., & Islam, T. (2020). COVID-19 pandemic: An analysis of the healthcare, social and economic challenges in Bangladesh. Progress in Disaster Science. 8:1-4.
Iwuoha, V. C., & Aniche, E. T. (2020). Covid-19 lockdown and physical distancing policies are elitist: towards an indigenous (Afro-centred) approach to containing the pandemic in sub-urban slums in Nigeria. The International Journal of Justice and Sustainability. 25(8): 1-11.
Jay, J., Bor, J., Nsoesie, E. O., Lipson, S. K., Jones, S. K., Jones, D. K., Galea, S., & Raifman, J. (2020). Neighbourhood income and physical distancing during the COVID-19 pandemic in the United States. Nature Human Behaviour. 4: 1294-1302.
Lau, L. L., Huang, N., Go, D. J., Ferma, J., Choi, M., Dodd, W., & Wei, X. (2020). Knowledge, attitudes and practices of COVID-19 among income-poor households in the Philippines: A cross-sectional study. Journal of Glob Health. 10(1): 1-11.
Lingam, L., & Sapkal, R. S. (2020). COVID-19, Physical Distancing and Social Inequalities: Are we all really in this together? The International Journal of Community and Social Development, 2(2): 173-190.
Merelli, A. (2020). For Most of the World, Social Distancing Is an Unimaginable Luxury. Quartz, March 27. https://qz.com/1822556/for-most-of- the-world-social-distancing-is-an-unimaginable-luxury/ [accessed June 2, 2020].
 
Mohammadi, Timur; Gentlemen, Behnoosh Al-Sadat. (2011). The effect of individual and social factors in improving the health performance of provinces, Journal of Applied Economics, 3(10): 153-183.
Maqsodi, Sodeh; Hosni, Mojtaba. (1386). Tendency to fatalism among the earthquake victims of Bam and its social contexts, Isfahan University Scientific-Research Journal, 25: 1-18.
 
 
Parsamehr, Mehraban; Rasoulinejad, Seyyed Pooya. (2014). Investigating the relationship between health-oriented lifestyle and social health among the people of Talash city. Social Development Quarterly (formerly Human Development). 10(1): 66-35.
 
Robalino, D. A. (2020). The covid-19 conundrum in the developing world: Protecting lives or protecting jobs?, IZA Discussion Paper No.13136.
Shafii, Masoumeh; Alikhah, Fardin. (2013). Space and reproduction of power (a study on gender segregation in Tehran universities), Iranian Cultural Research Quarterly, 7(1): 95-122.
 
Tasnim. (2019). Each corona patient can infect 406 people. Tasnim Reset on: 07 July 2019 - 14:13
 
Wright, A. L., Sonin, K., Driscoll, J., & Wilson, J. (2020). Poverty and Economic Dislocation Reduce Compliance with COVID-19 Shelter-in-Place Protocols. University of Chicago, Becker Friedman Institute for Economics Working Paper No. 2020-40, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3573637 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3573637 .
Yeboah, A. S., Takyi, S. A., Amponsah, O., & Anaafo, D. (2020). Assesing the practicality of the covid-19 social distancing guidelines to the urban poor in the Ghanaian context. Social Sciences & Humanities Open. 2(1): 1-14.