نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 هیات علمی دانشگاه علوم استاد گروه علوم ارتباطات، دانشکده علوم ارتباطات علامه طباطبائی، تهران،

2 دانشکده علوم ارتباطات، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

علی اسدی از متفکرین و صاحبنظران علوم اجتماعی و ارتباطات است که ایران پیش و پس از انقلاب اسلامی را تجربه و مطالعه کرده است. در آثار به جا مانده از پنجاه و شش سال زندگی او می‌توان منظومه فکریِ قابل توجهی را درباره توسعه ایران استخراج نمود. در این مقاله با مروری بر آراء توسعه‌ای اسدی، این نظرات در قالب مفاهیم توسعه، دوران گذار، تکنولوژی، ارتباطات، فرهنگ و عقب‌ماندگی دسته‌بندی شده است. اسدی الگوی توسعه‌ی همه‌جانبه و با محوریت تکنولوژی را برای ایران مطلوب می‌داند. او علیرغم درک مسائل و آسیب‌های همراه توسعه برای کشورهای جهان‌سوم، معتقد است با قوه اجرایی قدرتمند باید مراحل توسعه اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و تکنولوژیک بر اساس یک برنامه جامع استراتژیک محقق شود. نگرش او به توسعه تا حدی به رویکرهای خطی توسعه نزدیک است و توسعه را با معیارهای جهانی و بهره از تکنولوژی می‌سنجد و معتقد است هر کشور بنا بر شرایط بوم‌شناختی و سنتی خود باید از مسیر خاص خود به توسعه دست‌یابد.

کلیدواژه‌ها

 •  

  • اسدی، علی (1348). وسایل ارتباط‌جمعی در راه توسعه اقتصاد ملی؛ نقش آموزشی رادیو، تلویزیون، فیلم و مطبوعات. ماهنامه مکتب مام. تهران. شماره 8. 20-21 و 38-42.
  • اسدی، علی (1352). درآمدی بر جامعه‌شناسی سینما در ایران. فرهنگ و زندگی. شماره 13 و 14. (زمستان 1352 و بهار 1353). 6-15.
  • اسدی، علی (1354). تلویزیون و خانواده در ایران. فرهنگ و زندگی. شماره 6. پاییز. 58-63.
  • اسدی، علی (1356). پژوهش آماری در زمینه رسانه‌ها (سخنرانی در همایش شیراز). پیرامون ساخت و نقش رسانه‌ها،. ویرایش جمشید اکرمی. تهران. انتشارات پژوهشکده علوم ارتباطی و توسعه ایران با همکاری انتشارات سروش، 255-258.
  • اسدی، علی (1356). جهات سه‌گانه توسعه فرهنگی (سخنرانی در همایش شیراز). پیرامون ساخت و نقش رسانه‌ها،. ویرایش جمشید اکرمی. تهران. انتشارات پژوهشکده علوم ارتباطی و توسعه ایران با همکاری انتشارات سروش، 199-201.
  • اسدی، علی (1359). افکار عمومی چیست؟ نامه پژوهشکده. سال چهارم. شماره 1 و 2. بهار و تابستان. 5-12.
  • اسدی، علی (1366). راهی برای گریز از ازخود بیگانگی. فصلنامه آدینه. شماره 15. مرداد. 18-19.
  • اسدی، علی (1367). علم، تکنولوژی و تحقیقات، موتور محرکه توسعه (مصاحبه)، ماهنامه سروش، سال 10، شماره 448، 5-7.
  • اسدی، علی (1369). استراتژی توسعه تکنولوژی، چرا و چگونه؟. تدبیر. سال اول. شماره 1. اسفند. 6-10.
  • اسدی، علی (1369). تکنولوژی و توسعه اقتصادی و اجتماعی، فصلنامه اطلاعات سیاسی-اقتصادی، سال 5، شماره 2، 11-12.
  • اسدی، علی (1369). جامعه‌شناسی توسعه. فصلنامه مدیریت دولتی (دوره جدید) شماره 8، بهار، 51-68.
  • اسدی، علی (1369). مروری بر موانع توسعه در کشورهای درحال‌توسعه؛ «توسعه» بر جاده «تکنولوژی» می‌تازد ... . فصلنامه تدبیر، سال اول، شماره 3، مرداد، 6-9 و 50.
  • اسدی، علی (1370). رسانه‌ها و توسعه فرهنگی. فصلنامه رسانه، سال دوم، شماره 1، بهار. 4-7.
  • اسدی، علی و دیگران (1369). ارتباطات و اطلاعات (میزگرد). فصلنامه رسانه. شماره 2. تهران. تابستان. 14-22.
  • اسدی، علی و دیگران (1369). تبادل نابرابری در فرهنگ کنونی جهان (قسمت دوم) (میزگرد). نامه فرهنگ. سال یکم. شماره 2. زمستان. 5-16.
  • اسدی، علی و دیگران (1369). روزنامه و روزنامه‌نگاری در ایران، دیروز، امروز، فردا (میزگرد). فصلنامه رسانه. سال یکم. شماره 1. بهار. 4-17.
  • اسدی، علی. خوارزمی، شهین‌دخت. رئیس‌دانا، فریبرز (1366). انقلاب ارتباطات، گسترش حواس، شتاب تاریخ، فصلنامه آدینه، شماره 12، 8-15.
  • اسدی، علی. ساروخانی، باقر. حکمی، نسرین (1369). انقلاب ارتباطات و آینده فرهنگی جهان (قسمت اول) (میزگرد). نامه فرهنگ. سال یکم. شماره 1. پاییز. 6-17.
  • اسدی، علی. مهرداد، هرمز (1355). نقش رسانه‌ها در پشتیبانی توسعه فرهنگی. پژوهشکده علوم ارتباطی و توسعه ایران، تهران. 7-13.
  • ح.ق (1370). آثار ماندگام، مروری بر میراث علمی مرحوم دکتر علی اسدی. فصلنامه رسانه. تهران. پاییز. 88-89.
  • http://www.shara.ir/view/32575/%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA:-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AF%DB%8C-