نوع مقاله : علمی

نویسنده

عضو هیات علمی و استادیار گروه اقتصاد و مدیریت دانشگاه ازاد اسلامی واحد نراق

چکیده

عصر اینترنت، ، رسانه های جمعی ضمن اینکه نقش منابع را برای بیشتر اطلاعات مالی ایفا می کنند مشکل عدم تقارن اطلاعات بین سرمایه گذاران سهام و شرکت های پذیرفته شده را تنظیم و توسعه بازار سهام را تقویت می کند. هدف از مطالعه حاضر بررسی تأثیر رسانه های جمعی بر تمایلات سرمایه گذار می باشد . جامعۀ هدف ، بر اساس یک بررسی در زمستان 1398 بین 600 دانشجوی دارای تجربه سرمایه گذاری سهام انجام شده که به روش نمونه گیری هدفمند و غیرتصادفی انتخاب و پس از جمع آوری ، 234 نطرسنجی با استفاده از مدل لوجیت مورد تحلیل قرار گرفت . نتایج نشان می دهد : الف ) اثر رسانه های جمعی منجر به نوسان تمایل سرمایه گذار می شود و بر تصمیمات معاملات سرمایه گذاران تأثیر می گذارد. ب ) در بازار کم رونق تاثیر و ضریب نفوذ رسانه های خبری بیشتر از رسانه های اجتماعی و تخصصی است. ج ) در بازار پر رونق برای اصلاحات در بازار بورس اوراق بهادار، تاثیر رسانه های خبری بیشتر از رسانه های اجتماعی و تخصصی است د ) تاثیر گزارش های رسانه ایی نانتقارن است به این معنا که در یک بازار پر رونق ، سرمایه گذاران توجه بیشتری به گزارش های خوش بینانه دارند و از کسانی که دارای سیگنال منفی هستند، چشم پوشی می کنند. در مقابل ، در یک بازار کم رونق، سرمایه گذاران نسبت به گزارشات بدبین آسیب پذیر تر هستند و گزارش هایی با اطلاعات فعال تأثیر قابل توجهی بر آنان نمی گذارد.

کلیدواژه‌ها

 
[1] Baker, M., and J. Wurgler, 2006, “Investor Sentiment and the Cross-Section of Stock Returns.” Journal of Finance, 61(4), 1645-1680.
[2] Baker, M., and J.Wurgler, 2007, “Investor Sentiment in the Stock Market.” Journal of Economic Perspectives, 21(2), 129-151.
[3] Baker, M., J. Wurgler and Y. Yuan, 2012, “Global, Local, and Contagious Investor Sentiment.” Journal of Financial Economics, 104(2), 272-287.
[4] Engelberg, J., and C. A. Parsons, 2011, “The Causal Impact of Media in Financial Markets.”
Journal of Finance, 66, 67-97.
[5]Fang, L., and J. Peress, 2009, “Media Coverage and the Cross-section of Stock Returns.” Journal
of Finance, 64(5), 2023-2052.
[6] Li, Q., T. Wang, P. Li, L. Liu, Q. Gong and Y. Chen, 2014, “The Effect of News and Public Mood on Stock Movements.” Information Sciences, 278, 826-840.
[7] McFadden, D, 1973, “Conditional Logit Analysis of Qualitative Choice Behavior. ” Frontiers in
Econometrics, 105-142.
[8]Meng J. and W. Bo, 2010, “Limited Attention of Investors and the Liquidation of Non-tradable Shares.” Journal of Financial Research, 11, 10.
[9] Shiller, R. J., 2015, “Irrational Exuberance.” Princeton University Press
[10] Stambaugh, R. F., J. Yu and Y. Yuan, 2012, “The Short of It: Investor Sentiment and Anomalies.” Journal of Financial Economics, 104(2), 288-302.
[11] Stambaugh, R. F., J. Yu and Y. Yuan, 2014, “The Long of It: Odds that Investor Sentiment Spuriously Predicts Anomaly Returns.” Journal of Financial Economics, 114(3), 613-619.
[12] Sul, H. K., A. R. Dennis and L. I. Yuan, 2016, “Trading on Twitter: Using Social Media Sentiment to Predict Stock Returns.” Forthcoming at Decision Sciences. 
[13]Tetlock, P. C., 2007, “Giving Content to Investor Sentiment: The Role of Media in the Stock Market.” Journal of Finance, 62, 1139-1168.
[14] Zhang, Y., W. Song, D. Shen and W. Zhang, 2016. “Market Reaction to Internet News: Information Diffusion and Price Pressure.” Economic Modelling, 56, 43-4