نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری رتباطات

2 کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی

چکیده

هدف این پژوهش تحلیل کاربرد رسانه های اجتماعی در جامعه ایران و استفاده از تلگرام و اینستاگرام با رویکرد نظریه انتقادی مکتب فرانکفورت است. سوال پژوهش این است که آیا فرایندهای ارتباطی  در رسانه های اجتماعی و به طور ویژه در تلگرام  و اینستاگرام با نظریه مکتب فرانکفورت قابل تبیین است؟. یافته­های تحقیق حاکی از آن است که فضای رسانه های اجتماعی به دلیل غالب بودن مسائلی که بعد سرگرمی و تجاری در انها برجسته است و همچنین سیاست زدایی از مسائل اجتماعی با ادبیات مکتب فرانکفورت قابل تبیین است. 

کلیدواژه‌ها

 • بنت، اندی (1386) فرهنگ و زندگی روزمره، ترجمه حسن چاوشیان، تهران: انتشارات اختران.
 • بوردیو، پیر(1390) درباره تلویزیون و سلطه زورنالیسم، ترجمه ناصر فکوهی، تهران: فرهنگ جاوید
 • بیچرانلو، عبدالله، صلواتیان، سیاووش، لاجوردی، آزیتا (1397) بازنمود سبک ‌زندگی زنان جوان ایرانی در اینستاگرام. نشریه مطالعات فرهنگی و ارتباطات، دوره 15، شماره 56، صص 112-140.
 • تیلور، پل .ای و هریس، جان. ال (1389) نظریه انتقادی رسانه های گروهی، ترجمه یعقوب نعمتی وروجنی، تهران: انتشارات موسسه جام جم
 • جمادی، سیاوش(1390)ماهیت صنعت فرهنگ و رسانه های فنی از دیدگاه اندیشه و نظریه انتقادی، مطالعات میان رشته ای در رسانه و فرهنگ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، صص.99-121
 • حبیبی، فواد (1392) علیه ایدئولوژی های پایان: آپوکالیپتیسم، منطق سینمای سرمایه داری فاجعه، تهران: انتشارات کتاب آمه.
 • خانیکی، هادی و بابایی، محمود (1390). فضای سایبر و شبکه­های اجتماعی: مفهوم و کارکردها. فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات جامعه اطلاعاتی، دوره اول، شماره 1، صص 71-96.
 • سامانی، سمانه؛ فراهانی، اعظم (1395). هویت آنلاین و اینستاگرام (مطالعة چگونگی نمایش هویت جوانان در اینستاگرام). فصلنامه رسانه، نشریه علمی-ترویجی وسایل ارتباط جمعی. سال بیست و هفتم. شماره پیاپی 103، صص 85-104.
 • عبدالهی نژاد، علیرضا، مجلسی، نوشین، خشونت کلامی مطالعه موردیِ اظهارنظرهای دنبال کنندگان در صفحات اینستاگرام هنرمندان ایرانی، فصلنامه مطالعات نوین، دوره 4،شماره 13،بهار 1397،1-61
 • عمار، ثریا، عدلی­پور، صمد و خاکسار، فائزه (1391). شبکه‏‌های اجتماعی مجازی و بحران هویت (با تأکید بر بحران هویتی ایران). فصلنامه مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران. دوره 1، شماره 4، صص 155-176.
 • غلامی، فرزاد و بیچرانلو، عبدالله(1399) صنعت فرهنگ و تلویزیون در ایران، تحلیل انتقادی برنامه ماه عسل، شماره 34، صص 373-392
 • کاستلز، مانوئل. (1385). عصر اطلاعات: قدرت و هویت. (چاوشیان، ح. مترجم). تهران: طرح نو.
 • کلنر، داگلاس (1385) فرهنگ رسانه ای و پیروزی نمایش، ترجمه اسماعیل یزدان پور، فصلنامه رسانه سال هفدم، شماره 3، پیاپی 67.
 • کلنر، داگلاس (1392) نظریه انتقادی: از مکتب فرانکفورت تا پسامدرن، ترجمه محمد مهدی وحیدی، تهران: انتشارات سروش
 • کی مور، ریچارد. (1383). دموکراسی و فضای سایبر،ترجمه علیرضا زکوت روشندل،. فصلنامه رسانه ویژه نامه رسانه ها و حوزه عمومی. شماره 59. صص111-89.
 • لیندلاف، تامس و تیلور، برایان (1388) روش تحقیق کیفی در علوم ارتباطات، ترجمه عبدالله گیویان، تهران: انتشارات موسسه همشهری.
 • مجلسی، نوشین (1396). بررسی پدیدة «خشونت کلامی» در شبکه­های اجتماعی مجازی؛ مطالعة موردی اظهارنظرهای دنبال­کنندگان در صفحات اسنستاگرام هنرمندان ایرانی. پایان­نامة کارشناسی ارشد علوم ارتباطات، دانشگاه علامه طباطبایی.
 • محمدپور، احمد (1389) روش در روش: درباره ساخت معرفت در علوم انسانی، تهران: انتشارات جامعه شناسان.
 • محمدپور، احمد (1390) روش تحقیق کیفی: ضد روش 2، تهران: جامعه‌شناسان.
 • مهدی زاده، سید. محمد. ( 1383). اینترنت و حوزه عمومی. فصلنامه رسانه ویژه نامه رسانه ها و حوزه عمومی. شماره 59. صص133-111.
 • میلنر، آندرو و براویت، جف (1390) درآمدی بر نظریه فرهنگی معاصر، ترجمه جمال محمدی، تهران: انتشارات ققنوس.
 • نعامی، عبدالله؛ مشبکی، اصغر و آتیه کار، غلامرضا (1395). عوامل مؤثر در خریدهای لذت­باور از راه اینستاگرام. مجله علمی پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین، شماره 21، صص 1-18.
 • نوذری، حسینعلی (1386) نظریه انتقادی مکتب فراکفورت در علوم اجتماعی و انسانی، تهران: انتشارات آگه.