نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعی گرایش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز(نویسنده مسئول)

2 دانشجوی دکتری اقتصاد مالی دانشگاه علامه طباطبائی.

چکیده

علوم ارتباطات امروزه به یکی از مهم‌ترین ابزارهای مدیریتی در حوزه رسانه تبدیل شده‌ و ابداع ابزارهای نوین به گسترش آن کمک کرده است. روش‌های آماری ناپارامتری را می‌توان یکی این ابزارها برشمرد. پژوهش حاضر برای معرفی توانایی‌های این روش با استفاده از روش-های ناپارامتری میزان رضایتمندی دانشجویان از وب‌سایت دانشکده علوم گردشگری دانشگاه علم و فرهنگ و دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز را با هم مقایسه می‌کند.
نوع تحقیق کاربردی بود و نمونه آماری 165 نفر از دانشجویان دانشکده علوم گردشگری و 278 نفر از دانشکده علوم ارتباطات در نیمسال دوم سال 1394 بودند.
تحلیل داده‌ها به شیوه آزمون‌های ناپارامتریک کولموگروف-اسمیرنوف، همبستگی ناپارامتریک اسپیرمن، آزمون فرض دو جمله‌ای و آزمون ناپارامتری من-ویتنی انجام شده است.
نتایج تحقیق حاضر نشان می‌دهد عملکرد دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه در استفاده از وب‌سایت، در زمینه‌های شناخت دانشجویان از خدمات ارایه شده در وب‌سایت، رضایتمندی از خدمات ارایه شده در وب‌سایت، بهره‌مندی دانشجویان از امکانات وب‌سایت و به روز بودن اطلاعات موجود در وب‌سایت بهتر از دانشکده علوم گردشگری بوده است و توانسته است تعامل بهتری با دانشجویان از طریق وب‌سایت داشته باشند و این امر سبب بالا بودن میزان رضایتمندی دانشجویان این دانشکده شده است.

کلیدواژه‌ها

 
احمدی، الهام؛ کیانی، حمیدرضا؛ مصطفوی، اسماعیل. (1393). «سنجش کیفیت محتوایی (درونی و بیرونی) و پشتیبانی وب­سایت­های کتابخانه­های دانشگاه­های پزشکی ایران». دوماهنامه مدیریت اطلاعات سلامت، سال یازدهم، شماره 6. صص 728-742. زمستان.
بهرامیان، شفیع. (1390). «نظریه‌های ارتباط‌جمعی: نگاهی به نظریه‌ها و نگرش‌های انتقادی به جامعه اطلاعاتی»، مرکز آموزش عالی علمی- کاربردی فرهنگ و هنر ارومیه.
بیچرانلو، عبدالله. (1395). «عوامل مؤثر بر جذب مخاطبان به سریال‌های تلویزیونی ماهواره‌ای؛ (مطالعه موردی سه سریال تلویزیونی)»، فصلنامه علمی-ترویجی وسایل ارتباط‌جمعی، سال بیست و هفتم، شماره 2. صص 51-70. تابستان.
پاک‌مهر، حمیده. (1390). «کیفیت تدریس در آموزش عالی: آموزش یا پژوهش؟»، در اولین همایش ملی آموزش در ایران 1404، تهران، پژوهشکده سیاست‌گذاری علم، فناوری و صنعت، آبان، ص 8-7.
حبیب­زاده، اصحاب و نوروزی، حامد. (1396). «مطالعه مقایسه­ای سواد رسانه­ای در بین دانشجویان روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند و دانشگاه علمی- کاربردی فرهنگ و هنر تهران»، فصلنامه مطالعات رسانه­های نوین، سال سوم، شماره 12. صص 207-232. زمستان.
حیدری، زهرا؛ محمدی، رضا. (1394). «ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی دانشگاه علم و فرهنگ براساس مدل سرکوآل از دیدگاه دانشجویان»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت و برنامه‌ریزی آموزش عالی، دانشگاه علم و فرهنگ، دانشکده علوم انسانی، شهریور.
زاهدی، شمس‌السادات. (1390). «بررسی تطبیقی وب‌سایت‌های برتر دانشگاه‌های جهان و ارایه الگویی مناسب برای دانشگاه‌های کشور»، پژوهش‌های مدیریت در ایران، سال پانزدهم، شماره 2، صص 71-84. تابستان.
زاهدی، شمس‌السادات. (1390). «پژوهشی درباره وب­سایت‌های پنج دانشگاه بزرگ دولتی ایران و ارایه الگویی مناسب»، مدیریت فناوری اطلاعات، سال سوم، شماره 6، صص 21-44. بهار.
سقایی، عباس و کاووسی، محمدرضا. (1384). روش­های اندازه­گیری رضایت مشتری، چاپ دوم، تهران: انتشارات سبزان.
سورین، ورنر و تانکارد، جیمز. (1381). نظریه‌های ارتباطات، ترجمه علیرضا دهقان، چاپ دوم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
سهرابی یورتچی، بابک؛ موسی‌خانی، محمد؛ شفیعا، سپیده و حمیدرضا یزدانی. (1389). «شناسایی عوامل مؤثر در شکل‌گیری رضایت دانشجویان»، فصلنامه چشم‌انداز مدیریت دولتی، سال اول، شماره 4. صص 41-61. زمستان.
قانع، محمدرضا. (1392). «نظام ارزیابی وب­سایت دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی کشور توسط مرکز منطقه‌ای اطلاع‌رسانی علوم و فناوری»، پایگاه اطلاع‌رسانی ارتباطات و رسانه‌ها، رسانه خبر، ص 22.
قنبری، سعید؛ جوادی، سوده؛ عبداللهی، داوود. (1397). «مطالعه مؤلفه‌های مرتبط با میزان مصرف محتوای دینی رسانه‌های برخط‌ اینترنتی توسط مخاطب فعال (مطالعه موردی جوانان و نوجوانان شهر تهران-1396)»، فصلنامه مطالعات رسانه‌های نوین، سال چهارم، شماره 16. صص 112-142. زمستان.
کاستلز، مانوئل. (1382). درباره عصر اطلاعات، ترجمه افشین جهاندیده، سال ششم، تیر و مرداد، شماره 9 و 10، کتاب ماه علوم اجتماعی.
میرعابدینی، احمد. (1387). «پژوهشنامه رسانه‌های دیداری و شنیداری»، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، ص 56.
نظرپور، محمدتقی؛ نوروزیان ملکی، سعید؛ احمدی، قنبر. (1398). «مؤلفه‌های مؤثر بر رضایتمندی استفاده‌کنندگان از کتابخانه‌های دیجیتالی. فصلنامه مطالعات رسانه‌های نوین، سال پنجم، شماره 17. صص 297-319. بهار.