نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی، گروه جامعه شناسی، تهران، ایران.

چکیده

آموزش عالی چگونه بر من واقعی جوانان اثر می‌گذارد؟ با توجه به این‌که پاسخ رودررو به پرسش‌هایی درباره من واقعی افراد ممکن است تحت تأثیر نگرش سیاسی یا باورهای القایی روشنفکرانه قرار گیرد و ازآنجاکه فضای مجازی بازتاب‌دهنده ناب‌ترین احساسات افراد است به همین دلیل فضای مجازی به‌عنوان میدان مطالعه این تحقیق انتخاب شد. روش این مطالعه کیفی، و از تحلیل محتوای کیفی استفاده می شود. ازاین‌رو دست‌نوشته‌های کاربران درباره آموزش عالی تالار گفتمان انجمن جیم ویژه‌نامه روزنامه خراسان که به بی‌طرفی سیاسی شهرت دارد به‌عنوان جامعه آماری انتخاب شد. شیوه نمونه‌گیری هدفمند و در دسترس انتخاب شد. یافته‌ها نشان داد من مطلوب جوانان با من واقعی ایشان تفاوت دارد. جوانان ضعف ساختاری در نهاد آموزش را تأیید می‌کنند و آن را به سه بعد نهادی، فردی و اجتماعی نسبت می‌دهند البته ضعف نهادی وزن بیشتری دارد. ازنظر کنشگران، نهاد آموزش عالی با توجه به ضعف‌هایی که دارد، کارکرد اصلی خود را از دست‌داده است و برای دوام آوردن در این ساختار ناچار است به کژ کارکردها بها دهد. نهاد آموزش عالی باید این ذهنیت بوردیویی را که دانشگاه رفتن عامل ارتقا سرمایه اجتماعی است تغییر دهد.

کلیدواژه‌ها