نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 گروه علوم ارتباطات، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاداسلامی، تهران، ایران

2 گروه علوم ارتباطات و مطالعات رسانه، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران (نویسنده مسئول)

چکیده

تأثیر رسانه‌ها بر واقعیتهای اجتماعی، امری پذیرفته شده است و با توجه به افزایش کمی و تأثیر کیفی رسانه‌ها، شناخت تأثیر مصرف رسانه‌ای بر سبک زندگی، به عنوان یکی از محوری‌ترین مباحث حوزه سبک زندگی، بیش از گذشته اهمیت مییابد. هدف این پژوهش طراحی مدل کیفی مؤلفه‌های الگوی مصرف رسانه‌ای و تأثیر آن بر سبک‌زندگی خانواده ایرانی میباشد. با توجه به هدف پژوهش نوع تحقیق از نظر هدف توسعه‌ای و روش پژوهش علی است. روش نمونه‌گیری کیفی در این پیمایش هدفمند می‌باشد. جهت مطالعه موضوع این پژوهش با استفاده از نظریات مطرح در سبک زندگی و مصرف‌رسانه‌ای به مدل ابتدایی از پژوهش دست یافته و پس از بررسی نظریات و ادبیات پژوهش اقدام به مصاحبه با 10 نفر از اساتید و صاحب‌نظران در زمینه فرهنگ، رسانه و سبک‌زندگی کرده و بعد از تحلیل مصاحبه‌ها به روش کیفی مدل جامع پژوهش به‌دست آمد. بر اساس نتایج، متغیرهای اصلی و فرعی پژوهش مورد بررسی قرار گرفتند و از نظر مفهوم و شاخص‌های به‌دست آمده از مصاحبه‌ها دسته‌بندی شدند. با توجه به تحلیل‌های کیفی صورت گرفته متغیر هویت اجتماعی به شاخص اصلی سبک‌زندگی و متغیرهای مصرف فرهنگی و هویت فرهنگی نیز به شاخص اصلی الگوی مصرف رسانه‌ای در مدل نهایی اضافه شدند.

کلیدواژه‌ها

 •  

  • برهانی، ف.، عباس زاده، ع.، کهن، س.، گلشن، م. و ا. درتاج رابری، 1386 ، بررسی رابطه سبک زندگی و شاخص توده بدنی در جوانان شهر کرمان، پژوهش پرستاری دوره 2، شمار ه های 6 و 7، صص.65-72. 
  • بودریار، ژان (1389). جامعه مصرفی. ترجمه پیروز ارجمندی. تهران: نشر ثالث (چاپ دوم)، ص 145
  • بوردیو، پیر، (1381)، کنش­های ورزشی وکنش­های اجتماعی، ترجمه محمدرضا فروزنده، فصل­نامه ارغنون، شماره 20.
  • جنگینز، ریچارد (1385)، پی یر بوردیو، ترجمه لیلا جوافشانی و حسن چاوشیان، نشر نی، تهران
  • ذکایی، محمد سعید و فرزانه، حمیده، (1387)، زنان و فرهنگ بدن: زمینه­های انتخاب جراحی­های زیبایی در زنان تهرانی، فصل­نامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات.
  • ساروخانی. باقر، روشهای تحقیق در علوم اجتماعی، ج1، موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، تهران، 1372.
  • سرمد، زهره، عباس بازرگان و الهه حجاری(1382)، روش تحقیق در علوم رفتاری، تهران: انتشارت آگه.
  • فاضلی ، محمد، 1387، تصویری از سبک زندگی فرهنگی جامعه دانشجویی، فصلنامه تحقیقات فرهنگی سال اول، شماره ۱، پاییز ، ص ص ۱۹۸-۱۷۵.
  • فاضلی ،محمد صادق ،1382،مصرف و سبک زندگی ،قم :صبح صادق
  • فاضلی ،نعمت اله، 1387، مدرنیته و مسکن (رویکردی مردم نگارانه به مفهوم خانه، سبک زندگی روستایی و تحولات امروزی آن)، فصلنامه تحقیقات فرهنگی فرهنگی ،سال اول، شماره ۱، پاییز ۱۳۸۶ ،صص ۶۳.
  • فیاض بخش ، احمد و دیگران، 1390، استفاده از اینترنت و سلامت در دانشجویان: بررسی آگاهی، نگرش، و سبک زندگی مرتبط با اینترنت، فصلنامه حکیم تابستان 1390; 14(2):96-105.
  • گیبنز، جان آر و بوریمر، (1384)، سیاست پست مدرنیته، ترجمه منصور انصاری، تهران: انتشارات گام نو.
  • مهدوی کنی، محمد سعید، (1386)، مفهوم سبک زندگی و گستره آن در علوم اجتماعی، فصل نامه تحقیقات فرهنگی، سال اول، شماره1، صص230-199.
  • مهدوی کنی، محمد سعید،1387، دین و سبک زندگی ،تهران :انتشارات دانشگاه امام صادق.
  • Awan, F. and D Gauntlett (2013) ‘Young People’s Uses and Understandings of Online Social Networks in Their Everyday Lives’, Young, 21 (2): 111-132.
  • Monica Leigh, (2009), Transforming Images: Media, Sexuality And Everyday Life, a dissertation submitted to the faculty of the graduate school in candidacy for the degree of doctor of philosophy in sociology, Loyola University Chicago. er. London: Routledge.
  • D & T. Jackson, (2007), Towards a Sociology of Sustainable Lifestyles. University of Surrey.
  • Jones,M.R & Heyes,C.J. (2009).Cosmetic surgery in the age of gender, in cressida.J. Heyes and Meredith Jones (eds),cosmetic surgery: A Feminist primer, Ashgate, England and USA.
  • Jung, Jaehee, Seung-Hee Lee. (2009) Cross-Cultural Comparisons of Appearance Self-Schema, Body Image, Self-Esteem, and Dieting Behavior Between Korean and U.S. Women, Family and Consumer Sciences Research Journal, Vol. 34, pp. 350-365.
  • Lewis, Tania, (2008), Smart Living: Lifestyle Media and Popular Expertise, Peter Lang Publishing.
  • Malson, H. (2008). “Deconstructing Un/Healthy Body-weight and Weight
  • Moran, J. (2008) Queuing for Beginners: The Story of Daily Life from Breakfast to Bedtime, London: Profile Books.
  • Bryony, (2007), Modernism, Daily Time And Everyday Life, Cambridge University Press.
  • Kari Michelle, (2007), Life & Lifestyle Makeovers: The Promotion Of Materialism In Extreme Makeover: Home Edition, A Thesis Submitted to the Faculty of Miami University in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Arts Department of Communication, Miami University Oxford, Ohio.
  • Scott, S. (2009) Making Sense of Everyday Life, London: Palgrave-Macmillan. 
  • Pekka, (2009), The Saturated Society Governing Risk and Lifestyles in Consumer Culture, sage.
  • Piotr, (2008), The Focus on Everyday Life: a New Turn in Sociology, European Review, Vol. 16, No. 1, 1–15.
  • Wing Sue. Derald, (2010), MICROAGGRESSIONS IN EVERYDAY LIFE: Race, Gender, and Sexual Orientation, John Wiley & Sons, Inc.