نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 دانشجوی دانشگاه مازندران

2 دانشجوی دانشگاه تهران

چکیده

واژه و مفهوم «نئولیبرالیسم» در چند دهه گذشته در سطح جهان و در دهه گذشته در سطح جامعه ایران به واژهای پربسامد تبدیل شده است. بر اثر آثار زیانبار اقتصادی و شکاف روزافزون ثروتمندان و فقرا هم در سطح جهانی و هم در سطح ملی، مخالفان و منتقدانی با روند این سیاستهای جهانی به عرصه آمدهاند که جامعهشناسان را میتوان از جدیترین آنها برشمرد. یکی از این جامعهشناسان مهم و تأثیرگذار، پیر بوردیو است که با آثار اجتماعی اصول اقتصاد نئولیبرال مخالفت میکند، بطوریکه بدلیل حضور فعال وی در جنبشهای مدنی و مبارزه سرسختانهاش با نئولیبرالیسم در اواخر عمر می‌توان از «چرخش فکری بوردیو» سخن بمیان آورد که هدف این مقاله، شناخت چهره جدید بوردیو در قالب «مبارزه با نئولیبرالیسم» و «یکی از ارجاعات اصلی مبارزه علیه جهانیشدن و نئولیبرالیسم» است.
در همین راستا آثار پیر بوردیو از زاویه مسأله محوری مقاله یعنی نئولیبرالیسم مورد بررسی قرار میگیرد و در ادامه، نظر وی بطور مشخص درباره پیامدهای نئولیبرلیسم در پنج محور«نابودی دولت رفاه و تمدن»، «جایگزینی مسئولیت خصوصی (خیر خصوصی) بجای مسئولیت عمومی (خیر عمومی)»، «بر صدرنشستن اقتصاد و دشمنی با جامعه شناسی»، «ایجاد رنج اجتماعی» و «القای یگانگی راه نئولیبرالیسم» ارائه می-گردد، در بخش پایانی مقاله نیز به ارتباط این بحث با زمینه جامعه ایران پرداخته خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

 •  

  • بوردیو، پیر. (1387). گفتارهایی درباره ایستادگی در برابر نئولیبرالیسم، ترجمه علیرضا پلاسید، تهران: نشر اختران
  • بوردیو، پیر. (1390). مسائل جامعه‌شناسی، ترجمه پیروز ایزدی، تهران: انتشارات نسل آفتاب
  • بوردیو، پیر. (1395). ساختارهای اجتماعی اقتصاد، ترجمه حسن چاوشیان، تهران: موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی
  • بوردیو، پیر. (1397). درباره دولت، ترجمه سروش قرائی، تهران: انتشارات مولی
  • بوردیو، پیر. (1396). آیا جامعه‌شناسی علم است؟ گفت‌وگو با پیر بوردیو در کتاب بوردیو و میدان دانشگاهی، دانش و دانشگاه، جلد اول، تألیف و ترجمه ناصر فکوهی، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
  • بوردیو، پیر. (1396). همه‌چیز اجتماعی است!: گفت‌وگو با پیر بوردیو در کتاب بوردیو و میدان دانشگاهی، دانش و دانشگاه، جلد اول، تألیف و ترجمه ناصر فکوهی، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
  • راپلی، جان. (1388). جهانی‌شدن و نابرابری، سیر نزولی نولیبرالیسم، ترجمه موسسه موج، تهران: دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
  • شوپره، کریستین و اولیویه فونتن. (1385). واژگان بوردیو، ترجمه مرتضی کتبی، تهران: نشر نی.
  • کارل، پیر. (1396). جامعه‌شناسی هنری رزمی است در کتاب بوردیو و میدان دانشگاهی، دانش و دانشگاه، جلد اول، تألیف و ترجمه ناصر فکوهی، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
  • کارل، پیر. (1396). متن گفتار سناریوی جامعه‌شناسی، ورزشی رزمی است در کتاب بوردیو و میدان دانشگاهی، دانش و دانشگاه، جلد اول، تألیف و ترجمه ناصر فکوهی، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
  • هاروی، دیوید. (1386). تاریخ مختصر نئولیبرالیسم، ترجمه محمود عبدالله زاده، تهران: نشر اختران.
  • فکوهی، ناصر. (1396). درباره بنیان‌های اندیشه پیر بوردیو در کتاب بوردیو و میدان دانشگاهی، دانش و دانشگاه، جلد اول، تألیف و ترجمه ناصر فکوهی، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
  • فکوهی، ناصر. (1396). پیر بوردیو: پرسمان دانش و روشنفکری در کتاب بوردیو و میدان دانشگاهی، دانش و دانشگاه، جلد اول، تألیف و ترجمه ناصر فکوهی، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
  • فکوهی، ناصر. (1396). بوردیو و سقوط سیاست در کتاب بوردیو و میدان دانشگاهی، کاربردهای اجتماعی دانش، جلد دوم، تألیف و ترجمه ناصر فکوهی، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
  • فکوهی، ناصر. (1396). بازتولید اشرافیت دولتی در دولت ملی در کتاب بوردیو و میدان دانشگاهی، کاربردهای اجتماعی دانش، جلد دوم، تألیف و ترجمه ناصر فکوهی، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
  • Pierre Bourdieu et al (1999). The Weight of the World, social Suffering in Contemporary Society, Translated by Priscilla Parkhurst, Ferguson, Susan Emanuel, Johnson and Shoggy T. Waryn, Stanford University Press, Stanford, California.
  • Chantal Mouffe (2018). For a Left Populism, London, New York: Verso.