نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسان و مطالعات اجتماعی

2 عضو هیئت علمی پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری

چکیده

در دوران قرنطینه کرونا بر اساس گزارش‌های درج شده در خبرگزارهای مختلف آمار اختلاف بین زوجین افزایش یافته است. از زوایه دید رویکرد ارزشها در جامعه شناسی دو منظر برای تبیین بروز درگیری و اختلاف بین زوجین وجود که یکی بر تضاد ارزشهای زن و مرد تاکید دارد و دیگری بر سرعت بالای تغییرات هنجاری که امکان جایگزین هنجار مناسب را در جامعه میسر نمی سازد. به نظر نگارنده رویکرد سومی هم می‌تواند وجود داشته باشد و آن توافق ارزشی است که مشابهت ارزشی زن و مرد باعث بروز اختلاف و تعارض بین آنها در نهاد خانواده می شود. این مشابهت در ارزشها به داشتن ارزشهای مدرنیته در ذهن زن و مرد بر میگردد. درست است که در اینجا زن و مرد دارای ارزشی مشابه هستند ولی ارزش برآمده از مدرنیته بر آزادی خواهی، خودمحوری، حق طلبی و برابری خواهی و انفراد و تک‌روی و استقلال تاکید دارد که با ارزشهای نهاد خانواده که نهادی جمعی است که بر تکلیف محوری و تقسیم نقش جنسی و مسئولیت پذیری جمعی و جمعگرایی تاکید دارد، در تعارض است. در این وضعیت زوجین بامشابهت ارزشی توان تحمل ارزشهای نهاد خانواده که نهادی جمعگرا و سنتی است را ندارند و در نتیجه با یکدیگر دچار اختلاف و تعارض می شوند.

کلیدواژه‌ها

 •  

  • اژدری کازرونی، مصطفی؛ نامی پس ویشه، حمیده و مهسا مظلومین (1399). اثربخشی درمان ذهن آگاهی بر کاهش اضطراب کرونا و حل تعارضات زناشویی زوجین تهرانی در دوران همه گیری بیماری کووید -19، چهارمین همایش ملی روانشناسی دانشگاه پیام نور، رشت.
  • اینگلهارت، رونالد (1373): تحول فرهنگی در جامعه پیشرفته صنعتی، ترجمه مریم وتر، تهران، انتشارات روزنه.
  • طالبان، محمدرضا، مبشری، محمد و مهرآیین، مصطفی (1389): بررسی روند دگرگونی ارزشی در ایران (1353-1388)، دانش­نامه علوم اجتماعی، دوره 1. شماره 3، بهار 1389.
  • گزارش موج سوم ارزشها و نگرشهای ایرانیان، 1394، وزارت ارشاد یعقوبی، علی. ( 1393 ). مطالعه کیفی تعارض ارزشی بین نهادهای اجتماعی خانه و مدرسه (مورد مطالعه: دانش آموزان استان گیلان)، فصلنامه جامعه شناسی نهادهای اجتماعی 2 (1)، ص 167- 199.
  • مرکز پژوهش های مجلس (1399). چالشهای خانواده ایرانی در مواجهه با کرونا، معاونت پژوهش های اجتماعی ـ فرهنگی، دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ، شماره مسلسل گزارش: 27016976، تاریخ انتشار: 1399/1/26
  • Campbell, A. M. (2020). An increasing risk of family violence during the Covid-19 pandemic: Strengthening community collaborations to save lives, Forensic Science International: Reports Volume 2.
  • Sacco, M. A. and et al. (2020). the impact of the Covid-19 pandemic on domestic violence: The dark side of home isolation during quarantine.
  • WHO (2020). Addressing violence against children, women and older people during the covid-19 pandemic: Key actions.
  • Zhang, H. (2020). The Influence of the Ongoing COVID-19 Pandemic on Family Violence in China, Journal of Family Violence.