نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 گروه علوم ارتباطات، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ایران

2 گروه علوم ارتباطات دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران (نویسنده مسئول)

3 گروه علوم ارتباطات، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی،تهران، ایران

چکیده

ارتباطات سلامت یک حوزه میان رشته‌ای است که پیوند دهنده دو حوزه مجزای رسانه و سلامت به شمار می‌آید. ارتباط این دو حوزه دو سویه است و امروز بیش از گذشته رسانه‌ها، موضوع سلامت را پوشش می‌دهند. تلویزیون نیز به عنوان گسترده‌ترین رسانه ارتباط جمعی می‌تواند نقشمهمیدر ارتقای سلامت عموم ایفاء کند؛ چرا که به باور محققان تلویزیون از جمله معتبرترین منابع اطلاعات سلامت به شمار می‌آید و تماشای برنامه‌های مختلف آن می‌توان با ارتقای سلامت در ارتباط باشد. بنابراین در تحقیق حاضر تلاش می‌کنیم نسبت تلویزیون و سلامت را بررسی کنیم. بدین منظور، از روش فراتحلیل بهره می‌گیریم و تحقیقات انجام شده داخلی و خارجی را که در حوزه ارتباطات سلامت انجام گرفته‌اند مروری نظام‌مند کرده‌ایم. این تحقیقات از پایگاه داده های ایرانی و خارجی و با استفاده از جستجوی کلمات کلیدی استخراج شده اند. نتایج تحقیق حاکی از آن است که تلویزیون بعد جدیدی به آموزش سلامت افزوده است و منبع قابل اعتمادی برای کسب اطلاعات سلامت و بیماری به شمار می‌آید.

کلیدواژه‌ها

 •  

  آذرهمایون، رمضان (1388)، بررسی نظرات مردم تهران پیرامون تاثیر پیام­های سلامت پخش شده از سیمای جمهوری اسلامی ایران در سه ماهه اول سال 1388»، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه صداوسیما، تهران، ایران

  آقایی، فاطمه (1397)، مطالعه برساخت معنایی پدیده ایدز در سریال «پریا»، پایان نامه دکترای تخصصی، دانشگاه تهران، تهران

  ترکمندی، شیرین (1391)، رابطه برنامه­های سلامت محور سیمای جمهوری اسلامی ایران و رفتارهای بهداشتی از دیدگاه مخاطبان تهرانی، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه صداوسیما، تهران

  خاشعی، رضا (1395)، فرهنگ رسانه­ای و سبک­های زندگی سلامت محور در شهر تهران: مطالعه موردی بر روی چهار رسانه رادیو، تلویزیون، نشریه، اینترنت، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران

  راثی تهرانی، حبیب (1389)، سنجص نگرش مخاطبان تلویزیون نسبت به تاثیر پیام های سلامت؛ نقش تلویزیون در ترویج سلامت شهروندان 51 سال به بالای تهرانی، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران

  صدیق، رحمت الله (1379). فراتحلیل مطالعات انجام شده در حوزه آسیب‌شناسی اجتماعی در ایران، نامه علوم اجتماعی، شماره 15، دوره 8، 67-103

  عاطفی­منش، روشنک (1389)، بررسی دیدگاه دانشجویان آموزش بهداشت نسبت به ارتباطات سلامت و تلویزیون؛ سنجش نگرش دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی شهید بهشتی، ایران و تهران نسبت به برنامه های سلامت سیمای جمهوری اسلامی ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه علامه طباطبایی، تهران

  علی­پور، مهدیس (1391)، نقش برنامه­های بهداشتی و پزشکی تلویزیون بر سلامت جسمانی و روانی پیامگیران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه طباطبایی، تهران

  فیروزی، منیژه (1395)، نقش آموزش سلامت در شبکه­های سراسری تلویزیون ایران، مجله سلامت و مراقبت، تهران، ایران، سال سیزدهم، شماره 2

  مستانی، حمیدرضا (1392)، آسیب­شناسی تبلیغات سلامت سیما از دیدگاه صاحب­نظران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صداوسیما، تهران

  منصوری، سعیده (1395)، بررسی میزان استفاده و رضامندی زنان از برنامه­های شبکه سلامت سیما، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران

  ناطق‌پور، محمد جواد، فیروزآبادی، سید احمد (1385). شکل‌گیری سرمایه اجتماعی و فراتحلیل عوامل موثر بر آن، فصلنامه علوم اجتماعی، شماره 2، دوره 28، 160-189

  ولدی، سردار (1395)، ارزیابی عملکرد شبکه سلامت سیمای جمهوری اسلامی ایران در افزایش سلامت جامعه از منظر مخاطبان و متخصصان سلامت، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صداوسیما، تهران

  عبدالهی نژاد، علیرضا، بصیریان جهرمی، حسین، نحوی، مرضیه (1397)، مطالعه سیاست­های رسانه ملی در حوزه ارتباطات سلامت (با تاکید بر برنامه­های اصلی سلامت محور سیما در سال 1395)، فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، سال چهاردهم، شماره 51

  وب سایت دکتر هادی خانیکی به آدرس http://www.khaniki.com/

   

  • Atkins, P. Mardeen, Marshall, Brenda Stevenson, and Javalgi, Rajshekhar G. (1996),Happy employees lead to loyal patients, Journal of Health Care Marketing. 16,4, 14-23
  • Bouman, Martin, Mass, Loes, Kok, Gerjo (1998), health education in television entertainment-medisch centrum west: a dutch drama serial, health education research, vol 13 no 4. 503-518
  • Brodie, Mollyann, Foehr, Ursula, Rideout, Vicky, Baer, Neal, Miller, Carolyn, Flournoy, Rebecca, Altman, Drew (2001), H E A L T H A F F A I R S ~ V o l u m e 2 0 , N u m b e r 1, 192-199
  • Charles T. Salmon & Thanomwong Poorisat (2019): The Rise and Development of Public Health Communication, Health Communication, DOI: 10.1080/10410236.2019.1654180
  • Carducci, Annalaura, Alfani, Simona, Sassi, Manuela, Cinini, Alessandra, Calamusa (2010), Mass media health information: Quantative and qualitative analysis of daily press coverage and its relation with public perception. Patient Education and Counseling 82 (2011) 475–478
  • Chung, Jae Eun (2014) Medical Dramas and Viewer Perception of Health: Testing Cultivation Effects, Human Communication Research 40 (2014) 333–349
  • Clarke, Juanne,. (1991). Media portrayal of disease from the medical, political economy and life-style perspectives, qualitative health research, vol.1 issue.3, 287-308
  • Clarke, Juanne N., Michelle M. Everest. (2006). Cancer in the mass print media: Fear, uncertainty and the medical model, Social Science & Medicine, vol. 63, issue 10. 2591–2600
  • Davin, Solange (2003), Healthy viewing: the reception of medical narratives, Sociology of Health & Illness Vol. 25 No. 6 2003 ISSN 0141–9889, pp. 662–679
  • Fiona Chew , Sushma Palmer , Zofia Slonska & KalyaniSubbiah (2002) Enhancing Health Knowledge, Health Beliefs, and HealthBehavior in Poland through a Health Promoting Television Program Series,Journal of Health Communication: International Perspectives, 7:3, 179-196, DOI:10.1080/10810730290088076
  • Frey LR, Botan CH, Kreps GL. (2000) Investigating communication: an introduction to research methods, 2nd ed., Boston, MA: Allyn & Bacon;.
  • Glass, Gene (1976). Primary, Secondary and meta analysis of research, Educational Research, Vol. 5, 3-80
  • Glasgow RE, Klesges LM, Dzewaltowski DA, Bull SS, Estabrooks P (2004). The future of health behavior change research: what is needed to improve t[74TD$DIF]ranslation of research into health promotion practice? Ann Behav Med 2004;27:3–12.
  • Hirt, cassanda, wong, Kerry, Erichsen, Shannon, White, Jonathan (2013), Medical dramas on television: A brief guide for educators, Medical Teacher volume 35, issue 3 , 237–242
  • Jadad AR, Rennie D. (1998). The randomized controlled trial gets a middle-aged checkup. J Amer Med Assoc;279:319–20.
  • Kreps, Gary L. (2003). “The Impact of Communication on Cancer Risk, Incidence, Morbidity, Mortality, and Quality of Life.” Health Communication, 15/2
  • Kreps, G. L. (2014). History of health communication. In T. L. Thompson (Ed.), Encyclopedia of health communication (Vol. 1, pp. 568–572). Thousand Oaks, CA: Sage.
  • Koelen MA, Vaandrager L, Colomer C. (2001), Health promotion research: dilemmasand challenges. J Epidealth ;55:257–62.
  • Kreps GL (2002). Consumer/provider communication research: a personal plea to address issues of ecological validity, relational development, message diversity, and situational constraints. J Hol;6:597–601.
  • Lupton, Debora .Chapman, Simon. Wong, W. Lee. (1993), back to complacency: AIDS in the Australian press, March - September 1990, Health education research Theory & Practice, Vol.8 issue.1, 5-17.
  • Ling, Jack. C. S. (1989). New communicable diseases: A communication challenge. Health Communication,vol 1, issue 4. 253–260.
  • Lapostolle, Frédéric; Montois, Sylvie; Alhéritière, Armelle; De Stefano, Carla; Le Toumelin, Philippe; Adnet, Frédéric (2013), Dr House, TV, and Reality…, The American Journal of Medicinemvolume 126, issue 2, 171-173
  • Lipsey MW, Wilson DB. (2001) Practical meta-analysis. Thousand Oaks, CA: Sage;
  • Mozaffarian, Dariush; Hao, Tao; Rimm, Eric B.; Willett, Walter C.; Hu, Frank B. (2011). Changes in Diet and Lifestyle and Long-Term Weight Gain in Women and Men, T h e new engl and journa l o f medicine, 2011 Jun 23;364(25):2392-404. doi: 10.1056/NEJMoa1014296.
  • Moeller Andrew D., Moeller Jeremy J., Rahey Susan R., Sadler R. Mark (2011), Depiction of Seizure First Aid Management in Medical Television Dramas, Can. J. Neurol. Sci. 2011; 38: 723-727
  • Marsh KL, Johnson BT, Carey MP.(2001) Conducting meta-analyses of HIV prevention literatures from a theory-testing perspective. Eval Health Prof;24:255–76.
  • Nutbeam D. (1999). The challenge to provide ‘evidence’ in health promotion. Hot Int

              1999;14:99–101.

  • O’Keefe, Garrett J., Boyd, Heather Hartwig, Brown. Marion R (1998). Who learns preventive health care informationfrom where: Cross-channel and repertoire comparisons. Health Communication 10:25-36.
  • Pigott, Terri (2012), Advances in Meta-Analysis, New York: Springer.
  • Paisley, W. J. (2001). Public communication campaigns: The American experience. In R. E. Rice & C. K. Atkin (Eds), Public communication campaigns (3rd ed., pp. 3-21). Thousand Oaks, CA: Sage.Rogers, E. M. (1994). The field of health communication today.American Behavioral Scientist, 38, 208–214.doi:10.1177/0002764294038002003
  • Serrone, O Rosemarie, Weinberg, Jordan A, Goslar, Pamela W, Wilkinson, Erin P,Thompson, Terrell M, Dameworth, Jonathan L, Dempsey, Shawna R,Petersen, Scott R (2018), Grey’s Anatomy effect: television portrayal of patients with trauma may cultivate unrealistic patient and family expectations after injury,Trauma Surg Acute Care Open; 3:1–4. doi:10.1136/tsaco-2017-000137
  • Thomas, Richard K. (2006) Health Communication. New York: Springer,.
  • Tae Kyoung Lee & Laramie D. Taylor (2014) The Motives for and Consequences of Viewing Television Medical Dramas, Health Communication, 29:1, 13-22, DOI: 10.1080/10410236.2012.714346
  • Wright, Kevin Bradley, Sparks, Lisa, O Hair, Dan (2013), Health Communication in the 21th century, Wily-Blackwell, UK.

   

  • Yan Tian & Jina H. Yoo (2018): Medical Drama Viewing and Medical Trust: A Moderated Mediation Approach, Health Communication, DOI: 10.1080/10410236.2018.1536959
  • Yinjiao Ye & Kristina E. Ward (2010) The Depiction of Illness and Related Matters in Two Top-Ranked Primetime Network Medical Dramas in the United States: A Content Analysis, Journal of Health Communication: International Perspectives, 15:5, 555-570, DOI:
  • Yang B. (2002) Meta-analysis research and theory building. Adv Res;4:296–316.