نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 استادیار علوم سیاسی دانشکده علوم انسانی، گروه علوم سیاسی ، دانشگاه اراک ،

2 دانش آموخته مدیریت منابع انسانی از دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

هدف ازپژوهش حاضربررسی میزان تأثیر بیلبوردهای تبلیغاتی برمشارکت اجتماعی مردم می‌باشد.
پژوهش از لحاظ روش پیمایشی واز نوع توصیفی-همبستگی میباشد. جامعه آماری کلیه مردم ساکن شهر تهران بالای 18 سال است. حجم نمونه ازحدود ۸٬۶۹۳٬۷۰۶ نفر ساکن شهر تهران، به‌صورت روش نمونه‌گیری احتمالی و به گونه خوشه‌ای انتخاب شدند.آمار محاسبه شده طبق جدول مورگان 384 نفر بدست آمد این مقدار برای کاهش خطا به تعداد700 نفر افزایش یافت. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه‌ محقق ساخته در دو بخش، اطلاعات جمعیت شناختی پاسخگویان و سوالات اصلی شامل13گویه (مشارکت اجتماعی(با سه بعد)، نقش بیلبوردهای تبلیغاتی( در دو بعد) استفاده شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها آزمون uمن-ویتنی و کروسکال والیس با استفاده از نرم افزارSPSS19 انجام شد. یافته‌ها نشان داد بین اعتماد اجتماعی و مشارکت اجتماعی درسطح معناداری (0/01>, r= 0/220 p ) و بین آگاهی اجتماعی و مشارکت اجتماعی در سطح معناداری (0/01>, r=0/766 p) رابطه معنادار وجود دارد.میان احساس مسئولیت معنوی دربرابروقف بامشارکت اجتماعی در سطح(0/05< p)رابطه معنادار وجود ندارد. همچنین با توجه به مقدار (0/003= r و0/01<p)، بیلبوردهای تبلیغاتی بر مشارکت اجتماعی مردم درفعالیتهای امورخیریه تأثیر ندارد.همچنین نتایج نشان داد مقادیر یو در سطح معناداری (z=1/65) در عامل برآورد شده در حد مطلوبی نیست ( 0/32=sig ) و معنادار نبوده و بین افراد نمونه و مشاکت اجتماعی با سازمان اوقاف و امور خیریه از نظر جنسیت تفاوت معناداری وجود ندارد و در نهایت بررسی یافته‌ها نشان می‌دهد مقادیر مربع‌‌کای‌‌کروسکال‌‌والیس (10/369=chisquar) در سطح معناداری(0/05>p) قرار دارند و بین افرادنمونه درمیزان مشارکت اجتماعی باسازمان اوقاف وامورخیریه ازنظرتحصیلات تفاوت معناداروجوددارد.

کلیدواژه‌ها

 •  

  • آلموند، جی، پاول، بی، جی (۱۳۸۰). مشارکت و حضور سیاسی شهروندان، ترجمه علیرضا طیب، اطلاعات سیاسی اقتصادی، ش ۱۶۴، صص ۱۴۷-۱۳۶
  • اسدپور، عهدیه، انتظاری، علی، آنک، کاظم (۱۳۹۶). «Lمشارکت اجتماعی رسمی و غیررسمی و عوامل مؤثر بر آن (مطالعه موردی شهرستان آمل)»، جامعه شناسی کاربردی، سال ۲۹، شماره پیاپی (۷۱) شماره سوم، پاییز ۱۳۹۷، صص ۸۶-۶۷
  • احسانی‌راد، فاطمه (۱۳۹۲). بررسی علل و انگیزه‌های مردم از مشارکت در امورخیریه و وقف در شهر کاشان، پایان‌نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد، دانشگاه کاشان، دانشکدة علوم انسانی، گروه علوم اجتماعی
  • ازکیا، مصطفی، غفاری، غلامرضا (۱۳۸۰). «بررسی رابطه بین اعتماد و مشارکت اجتماعی در نواحی روستایی شهر کاشان»، فصلنامه علوم اجتماعی، بهار و تابستان، شماره ۹ (پیاپی ۱۷)، صص ۳۱-۳
  • ازکیا، مصطفی، فیروزآبادی، سیداحمد (۱۳۸۴).« سرمایه اجتماعی و نقش آن در تشکل‌های تولیدی:‌مطالعه موردی حوزه آبریزکرخه»، مجله جامعه شناسی ایران،۲۰، صص۷۲-۴۹
  • انصاری، حمید (۱۳۸۳). نظریه‌های مشارکت، جزوة درسی کارشناسی ارشد، دانشکدة علوم اجتماعی، دانشگاه تهران.
  • احمدی، تقی،‌(۱۳۸۹). مهندسی تبلیغات محیطی (مهندسی تبلیغات شهری)، چاپ اول، تهران، فرازاندیش سبز
  • بحرینی، سیدحسن (۱۳۸۸). تحلیل مبانی نظری طراحی شهری معاصر، انتشارات دانشگاه تهران.
  • باقری­بنجا، عبدالرضا، رحیمی، ماریا(۱۳۹۱) «بررسی رابطه میزان احساس تعلق اجتماعی شهروندان با میزان مشارکت اجتماعی، فرهنگی، سیاسی آنان(شهروندان مناطق ۳ و ۱۲ شهر تهران)»، فصلنامه مطالعات جامعه شناختی شهری، سال دوم، شماره پنجم، صص۱۷۰-۱۴۳
  • بیرو، آلن (۱۳۷۰) فرهنگ علوم اجتماعی، ترجمه باقر ساروخانی، تهران، انتشارات کیهان.
  • توحیدی‌نیا، ابوالقاسم (۱۳۸۷). «تعامل سازنده نهاد وقف با سرمایه اجتماعی»، مجموعه مقالات همایش بین‌المللی وقف و تمدن اسلامی،ج دوم، صص ۱۳۵-۱۲۵.
  • تاجیک اسماعیلی، سمیه (۱۳۹۳). «میزان و ابعاد اعتماد اجتماعی در میان دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی شهر تهران»، فصلنامه مطالعات رسانه، سال نهم، شماره ۲۷، صص ۶۲-۵۵.
  • تابان، محمد، شیری، ارشیر، اکبرنژاد، مهدی، یوسفیان، صفورا (۱۳۹۵). «نظام‌سازی اسلامی در حوزه اجتماعی از منظر علم مدیریت و فقه اسلامی»، فصلنامه پژوهش‌های علم و دین، سال هفتم، شماره دوم، پاییز و زمستان، صص ۲۴-۱.
  • حسینی‌بهشتی، سیدعلیرضا، هادوی، حسین (۱۳۸۵). «نقش اعتمادسازی در افزایش مشارکت عمومی از دیدگاه امام‌خمینی (ره)»، فصلنامه علوم اجتماعی، شماره ۲۹؛ صص ۱۳۲-۱۱۳.
  • ریاحی‌سامانی، نادر (۱۳۸۷).« تحول نهاد وقف»، مجموعه مقالات همایش بین‌المللی وقف و تمدن اسلامی،ج۲. صص ۴۱۲-۳۶۸.
  • زراع، بیژن، روهنده، مجید (۱۳۹۴).« بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر مشارکت اجتماعی- سیاسی مطالعه در باب شهروندان بالای ۱۸ سال شهر کرج»، مجله مطالعات اجتماعی ایران، دوره نهم، شماره ۲، صص ۸۷-۶۴.
  • سلیمی‌فر، مصطفی (۱۳۷۰)، نگاهی به وقف و آثار اقتصادی واجتماعی آن، بنیاد پژوهش‌های آستان قدس رضوی، مشهد.
  • ساسمن، جرالد و حای‌ای‌لبت (۱۳۷۴) ارتباطات فراملی و جهان سوم، ترجمه؛ طاهره‌ژیان‌احمدی، مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها، تهران، تاریخ انتشار زبان اصلی، ۱۹۹۱).
  • صمدی­تیراندازی، رقیه، اححمدی، رضا، تیزرو، علی، محمدی­پور، سیامک(۱۳۹۲).« شناسایی عوامل موثر بر استقبال شرکت های تجاری از بیلبوردهای تبلیغاتی برون شهری»، مجله مدیریت بازاریابی، دوره۸،شماره۲۰، صص۴۸-۳۳
  • صداقت، نفیسه(۱۳۹۰) « تبلیغات محیطی رسانه­ای جدید در گرافیک محیطی»، مجله رشد آموزش هنر، شماره ۲۵،صص ۳۶-۳۴
  • قلعه‌نوعی، محمود، بهرامیان،آرمین، مدنی، فروغ (۱۳۹۰). «نقش تابلوهای تبلیغاتی فروشگاه‌ها در تغییر شکل منظره شهری (مورد مطالعاتی: خیابان چهارباغ عباسی)»، نشریه مطالعات تطبیقی هنر، سال اول، شماره دوم، صص ۳۹-۲۹.
  • کوشکی، محمدصادق، آجرلو، اسماعیل (۱۳۸۷).« وقف نماد رشد انسای در جامعه دینی»، مجموعه مقالات همایش بین‌المللی وقف و تمدن اسلامی،ج۳، صص ۳۲۹-۳۰۱.
  • کلمن، جیمز (۱۳۷۷). بنیاد نظریه‌های اجتماعی. ترجمه منوچهر صبوری، تهران: نشر نی.
  • گلابی، فاطمه، اخشی، نازیلا (۱۳۹۴). «مشارکت اجتماعی و نشاط اجتماعی»، مجله جامعه شناسی کاربردی، سال ۲۶، شماره پیاپی (۵۹) شماره سوم، پاییز، صص ۱۶۰-۱۳۹.
  • لطیفی، میثم، ذوالفقاریان، محمدرضا (۱۳۸۷). «سازوکارهای مشارکت و مدیریت نیروهای داوطلب در اداره وقف و امور خیریه»، مجموعه مقالات همایش بین المللی وقف و تمدن اسلامی، ج۲،صص ۴۰۴-۳۷۵.
  • ملکوتیان، مصطفی (۱۳۷۶). سیری در نظریه‌های انقلاب، تهران: قومس.
  • موسوی، میرطاهر(۱۳۸۵).« مشارکت اجتماعی یکی از مولفه­های سرمایه اجتماعی»، فصلنامه رفاه اجتماعی، دوره ۶، شماره ۲۳، صص ۹۲-۶۷
  • نیازی، محسن، شفائی‌مقدم، الهام، شادفر، یاسمن (۱۳۹۰). «بررسی رابطه بین میزان سرمایه اجتماعی و احساس امنیت در بین زنان مناطق شمال و جنوب تهران)»، فصلنامه جامعه شناسی مطالعات جوانان، سال دوم، شماره سوم، صص ۱۶۰، ۱۳۱.
  • نادری­گرزالدینی،مرجانه(۱۳۹۴). «عوامل موثر در جذب و اثربخشی بیلبوردهای تبلیغاتی»، کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر، محیط زیست، تهران، ایران، مؤسسه هنر
  • ونتوری، رابرت (۱۳۸۹). پیچیدگی و تضا د در معماری، ترجمه علیرضا میرترابی و محمدرضا منوچهری، انتشارات سمیرا، تهران.
  • Burkely, Stan(1996) “people first a guide to self-reliant participatory Rural London”: zedbooks
  • Fukuyama,Francis, (2002). “Social Capital and Developments” ,The coming Agenda, SAIS Review, Winter, Spring.
  • Grootaert, Christian (2002) “The Role of Social Capital in Development: An Empirical Assessment. UK”: Cambridge University Press
  • Inglehart, R. (1990) “Cultural Shift in Advanced Industerial Society”, Princeton, NJ: Prenceton University.
  • Lerner, D. (1964) The Passing Traditional Society, New York: The McMillan Com.
  • Shihabi, O. Z. (2012). “Billboard Advertising and its Impact on Sugar– free Consumers inAdnoun Area”. International Journal of Scientific and Engineering Research, 3(6).