نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 حقوق،دانشکده علوم انسانی،دانشگاه ازاد اسلامی ،مراغه،ایران

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مراغه، گروه حقوق، مراغه، ایران

چکیده

امروزه تأثیر صنعت تبلیغات تجاری در عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی غیرقابل‌انکار است. با توجه به این نقش‌آفرینی، امکان سوءاستفاده از این صنعت همواره برای متخلفان وجود دارد. لذا ضروری به نظر می‌رسد سازوکارهای پیش‌گیری به‌ویژه پیش‌گیری وضعی از وقوع این جرائم به عمل آید. نوشتار حاضر که باهدف بررسی سازوکارهای پیش‌گیری وضعی از وقوع جرائم در امور تبلیغات تجاری و به شیوه کتاب‌خانه‌ای و تحلیلی و توصیفی نگاشته شده است به این نتیجه رسیده که اهمیت تبلیغات در نظام حقوقی ایران برای مقنن به نحو مطلوب نهادینه نشده است و به دلیل فقدان قانون جامع‌ومانع در این زمینه، سیاست جنایی پیش گیرانه لازم و کافی از جرائم در امور تجاری تدوین و سیاست‌گذاری نشده است درحالی‌که می‌توان با سازوکارهای پیش گیری وضعی از قبیل نظارت و بازرسی بر عمل کرد آژانس‌های تبلیغاتی، ساماندهی دستگاه‌های سیاست‌گذار، تبلیغات صریح، مشخص نمودن بنگاه‌های ذینفع بر روی کالاها، ارتقاء سواد رسانه‌ای و.... بدون توسل به سیاست سرکوب گرایانه از وقوع جرائم در امور تبلیغات تجاری پیش گیری کرد.

کلیدواژه‌ها

 
- اسماعیلی، محسن، (1385)، حقوق تبلیغات بازرگانی در ایران و جهان، چاپ اول، تهران، نشر شهر
- جوا جعفری، عبدالرضا و سید زاده ثانی، سید مهدی، (1391)، رهنمودهای عملی پیش‌گیری از جرم سازمان ملل، بی چا، تهران، نشر میزان
- چاله چاله، فرشید (1387)، اصول و مبانی پیش‌گیری از جرم، ماه‌نامه دادگستری، شماره 68، سال دوازدهم
- حیدری، علی مراد، (1394)، جرائم علیه قواعد تبلیغ در تجارت الکترونیکی، پژوهش‌نامه حقوق کیفری، شماره اول، صص 139-111
- دبلفون، زویه لینان، (1388)، حقوق تجارت الکترونیک، ترجمه و تحقیق ستار زر کلام، چاپ اول، تهران، انتشارات شهر دانش
- رسولی، محمدرضا، (1386)، بررسی تطبیقی قوانین تبلیغات تجاری در بین کشورهای ایران، انگلستان، چین ارمنستان، بی چا، تهران، انتشارت پژوهش گاه فرهنگ و هنر و ارتباطات
- ساعی، محمدحسین، (1387)، «گزارشی از تدوین پیش‌نویس لایحه قانون تبلیغات تجاری»، فصل‌نامه رسانه، شماره 75، صص 171-147
- شاه‌محمدی، عبدالرضا، (1385)، فرهنگ علوم ارتباطات، تهران، زرباف، چاپ اول
- صفاری، شیری، (1380)، مبانی نظری پیش‌گیری از وقوع جرم، 298، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 34-33، صص 267-321
- معتمد نژاد، کاظم، (1388)، حقوق تبلیغات بازرگانی، چاپ اول، تهران، انتشارات دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها
- میر فخرایی، تژا، (1386)، بررسی مقایسه‌ای گفتمان‌های غالب در حوزه قوانین تبلیغات تجاری در ایران، بی چا، تهران، انتشارات پژوهش گاه فرهنگ و هنر و ارتباطات
- مصطفی منتقمی، فروغ، (1389)، درآمدی بر اخلاق کسب‌وکار و تبلیغات در تجارت الکترونیک از منظر حمایت از حقوق مصرف‌کننده، مجله بررسی‌های بازرگانی، شماره 40، صص 39-21
- محمد نسل، غلامرضا (1393)، کلیات پیش‌گیری از جرم، بی چا، تهران، نشر میزان
- نجفی ابرندآبادی، علی حسین، (1387)، مباحثی در علوم جنایی (تقریرات)، ویراست پنجم، به کوشش شهرام ابراهیمی
- نوری، محمدعلی؛ خجوانی، رضا، (1382)، حقوق تجارت الکترونیک، تهران، انتشارات گنج دانش
- ولز، ویلیام و دیگران، (1383)، تبلیغات تجاری: اصول و شیوه‌های عمل، سینا قربان لو، تهران، مبلغان، چاپ اول
- همایون، محمدهادی، (1379)، بازنگری تعریف تبلیغات بازرگانی بر اساس ویژگی‌های فرهنگی ایران، مجموعه مقالات، چاپ اول، تهران، انتشارات اداره کل تبلیغات