نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 گروه MBA، دانشکده علوم اجتماعی- دانشگاه بین المللی امام خمینی

2 هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

3 دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه بین المللی امام خمینی

چکیده

در این تحقیق سعی شده است تا عواملی که بر انگیزه های خرید درون برنامه برای کاربران با تجربه و کاربران بالقوه تاثیر گذار است شناسایی شود. هدف از این مقاله بررسی تاثیرات اجتماعی و ارزش درک شده بر تمایل به خرید درون برنامه ای و مدت استفاده از برنامه موبایل می‌باشد، در این راستا برنامه کاربردی کرفس در ایران مورد بررسی قرار گرفته است. روش تحقیق مورد استفاده، توصیفی پیمایشی می‌باشد و جهت گردآوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردیده که پایایی پرسش نامه با استفاده از دو روش آلفای کرونباخ و پایایی مرکب و روایی آن با استفاده از میانگین واریانس و آزمون چن مورد تایید و داده‌های گردآوری شده توسط نرم افزار معادلات ساختاری PLS مورد بررسی قرار گرفته است. بر خلاف پژوهش‌های صورت گرفته و باورهای موجود، نتایج بررسی مسیر در این مقاله نشان‌دهنده‌ی رابطه معناداری بین تاثیرات اجتماعی و ارزش درک شده بر تمایل به خرید درون برنامه ای از نظر استفاده کنندگان برنامه کرفس نمی‌باشد.

کلیدواژه‌ها

مریم پور جمشیدی, اکبر مومنی راد, افشین افضلی (1390) "شناسایی ابعاد زندگی اجتماعی شهروندان متاثر از فضای مجازی (یک پژوهش آمیخته)." فصلنامه مطالعات رسانه های نوین سال ششم شماره 21 صفحه 179-211.
جنکینز, ریچارددین(1381) هویت اجتماعی. نشر شیرازه.
سیده مرجان حسینی، حسینعلی افخمی(بهار 1398) "تحلیل محتوای اپلیکیشن های موبایلی سلامت محور ایرانی برای سالمندان." فصلنامه مطالعات رسانه های نوین سال پنجم شماره 17.
برایان فی  (1390) "پارادایم شناسی علوم انسانی" ترجمه: مرتضی مردیها. انتشارات دانشگاه امام صادق (ع)، پژوهشکده مطالعات راهبردی.
نیرایال و رایان هور. (1395) "قلاب" ترجمه: علی شه شناس. نشر هورمزد.
Abrahão, Ricardo de Sena, Stella Naomi Moriguchi, and Darly Fernando Andrade. 2016. "Intention of adoption of mobile payment: An analysis in the light of the Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT)." RAI Revista de Administração e Inovação 13 (3): 221-230. doi:10.1016/j.rai.2016.06.003.
Cocosila, Mihail, and Houda Trabelsi. 2016. "An integrated value-risk investigation of contactless mobile payments adoption." Electronic Commerce Research and Applications 20: 159-170. doi:10.1016/j.elerap.2016.10.006.
Gordon, Mary Ellen. 2013. "The History of App Pricing, And Why Most Apps Are Free." Flurry.com. 07 18 2013. https://www.flurry.com/blog/the-history-of-app-pricing-and-why-most-apps-are/.
Hsu, Chin-Lung, Hsi-Peng Lu, and Huei-Hsia Hsu. 2007. "Adoption of the mobile Internet: An empirical study of multimedia message service (MMS)." Omega 35 (6): 715-726. doi:10.1016/j.omega.2006.03.005.
Kim, Changsu, Robert D. Galliers, Namchul Shin, Joo-Han Ryoo, and Jongheon Kim. 2012. "Factors influencing Internet shopping value and customer repurchase intention." Electronic Commerce Research and Applications 11 (4): 374-387. doi:10.1016/j.elerap.2012.04.002.
Kim, Dan J., and Yujong Hwang. 2012. "A study of mobile internet user’s service quality perceptions from a user’s utilitarian and hedonic value tendency perspectives." Information Systems Frontiers 14 (2): 1-13. doi:10.1007/s10796-010-9267-8.
Kim, Hee-Woong, Hock Chuan Chan, and Sumeet Gupta. 2007. "Value-based Adoption of Mobile Internet: An empirical investigation." Decision Support Systems 43 (1): 111-126. doi:10.1016/j.dss.2005.05.009.
Lin, Hsin-Hui, and Yi-Shun Wang. 2006. "An examination of the determinants of customer loyalty in mobile commerce contexts." Information & Management 43 (3): 271-282. doi:10.1016/j.im.2005.08.001.
Lin, Kuan-Yu, and Hsi-Peng Lu. 2011. "Why People Use Social Networking Sites: An Empirical Study Integrating Network Externalities and Motivation Theory." Computers in Human Behavior 27 (3): 1152-1161. doi:10.1016/j.chb.2010.12.009.
López, Francisco J Martínez, Manuel Ortigueira Sánchez, and Mario Pérez Ronchel. 2006. "Consumer’s trust in Internet shopping: a modelling proposal based on the standard learning hierarchy." Cuadernos de Gestión 6 (2): 59-79.
Pantano, Eleonora, and Constantinos-Vasilios Priporas. 2016. "The effect of mobile retailing on consumers' purchasing experiences: A dynamic perspective." Computers in Human Behavior 548-555. doi:10.1016/j.chb.2016.03.071.
Quach, Thu Nguyen, Paramaporn Thaichon, and Charles Jebarajakirthy. 2016. "Author links open overlay panelThu NguyenQuachaParamapornThaichonbCharlesJebarajakirthya." Journal of Retailing and Consumer Services 29: 104-113. doi:10.1016/j.jretconser.2015.11.012.
Saleem, Abid, Sadaf Zahra, and Asif Yaseen. 2017. "Impact of service quality and trust on repurchase intentions - the case of Pakistan airline industry." Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics 29 (6). doi:10.1108/APJML-10-2016-0192.
Sullivan, Yulia W., and Dan J. Kim. 2018. "Assessing the effects of consumers’ product evaluations and trust on repurchase intention in e-commerce environments." International Journal of Information Management 199-219. doi:10.1016/j.ijinfomgt.2017.12.008.
Tung, Lai-Lai, Jennifer Pei-Ling Tan, Pei Jin Tartrice Chia, and Yeow Leng Koh. 2001. "An Empirical Investigation of Virtual Communities and Trust." 22nd International Conference on Information Systems.
Turel, Ofir, Alexander Serenko, and Nick Bontis. 2007. "User acceptance of wireless short messaging services: Deconstructing perceived value." Information & Management 44 (1): 63-73. doi:10.1016/j.im.2006.10.005.
Yaloz, B. 2016. “Making it stick why app stickness matters and top tips to keep your users”  http://www.growmobile.com/blog/making-it-stick-why-app-stickinessmatters-and-top-tips-to-keep-your-users/.
Yang, Jiaqin, Xihao He, and Huei Lee. 2007. "Social Reference Group Influence on Mobile Phone Purchasing Behaviour: A Cross-Nation Comparative Study." International Journal of Mobile Communications 5 (3): 319-338. doi:10.1504/IJMC.2007.012397.