نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسنده

دانشجوی دکترای علوم ارتباطات دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

چکیده

در این مقاله، سریال تلویزیونی «بازی تارج و تخت» به مثابه یک گفتمان سینمایی مورد توجه قرار دارد و با تمرکز بر پایان‌بندی غیرمنتظره این سریال، گسست پیوستگی گفتمانی که منجر به آشکار شدن معنای ایدئولوژیک می‌شود، مطالعه شده است. در این مطالعه، با تکیه بر روش تحلیل گفتمان فوکو، روایت سریال با تمرکز بر سفر سه قهرمان «جان اسنو»، «دنیریس تارگرین» و «برن استارک» که در قسمت پایانی در رقابت نهایی برای نشستن بر روی تخت قرار می‌گیرند، با توجه به سه مرحله «سفر قهرمان» جوزف کمپل، تحلیل شده است. نتایج نشان می‌دهد که گفتمان بازی تاج و تخت الگوی پیوسته‌ای از سفر قهرمان را ارائه می‌دهد، اما این الگو در قسمت پایانی انسجام و پیوستگی خود را از دست می‌دهد و منجر به آشکار شدن ایدئولوژی سریال می‌شود که بر اساس آن، با وجودی که گفتمان روایت در مسیر عرفی نمودن «حاکمیت» و ایجاد نزدیکی میان طبقه بالا و پایین به عنوان معنایی ایدئولوژیک قرار داشت، پایان‌بندی این سریال این فاصله را تشدید کرده و به حاکمیت، مقامی فراانسانی و غیرقابل دسترس می‌بخشد.

کلیدواژه‌ها

 
آلتوسر، لویی. 1386. «ایدئولوژی و ساز و برگ‌های ایدئولوژیک دولت». ترجمه روزبه صدرا. تهران: نشر چشمه.
 ترنر، گریم. 1395. «سینما: کنش اجتماعی». ترجمه علی سیاح. تهران: انتشارات دنیای اقتصاد.
رز، ژیلیان. 1397. «روش و روش‌شناسی تحلیل تصویر». ترجمه جمال‌الدین اکبرزاده جهرمی. تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات و مرکز پژوهش و سنجش افکار صداوسیما.
فوکو، میشل. 1389. «دیرینه‌شناسی دانش». ترجمه یحیی امامی. تهران: گام نو.
کرمانی، محسن؛ دلاوری، ابوالفضل. 1395. «از ایدئولوژی تا گفتمان: سوژه، قدرت و حقیقت». فصلنامه علوم اجتماعی، سال 26، شماره 74، صص 111-148.
کمپل، جوزف. 1384. «قهرمان هزارچهره». ترجمه شادی خسروپناه. مشهد: نشر گل آفتاب.
ون دایک، تئون ای. 1394. «ایدئولوژی و گفتمان: درآمدی چندرشته ای». ترجمه محسن نوبخت. تهران: انتشارات سیاهرود.
 
 
سایت‌ها
MIDB. (2018). امتیاز فصل 1 سریال بازی تاج‌وتخت. بازنشانی شده در:29/3/1398، به نشانی:
MIDB. (2018). امتیاز فصل 2 سریال بازی تاج‌وتخت. بازنشانی شده در:29/3/1398، به نشانی:
MIDB. (2018). امتیاز فصل 3 سریال بازی تاج‌وتخت. بازنشانی شده در:29/3/1398، به نشانی:
MIDB. (2018). امتیاز فصل 4 سریال بازی تاج‌وتخت. بازنشانی شده در:29/3/1398، به نشانی:
 
MIDB. (2018). امتیاز فصل 5 سریال بازی تاج‌وتخت. بازنشانی شده در:29/3/1398، به نشانی:
 
MIDB. (2018). امتیاز فصل 6 سریال بازی تاج‌وتخت. بازنشانی شده در:29/3/1398، به نشانی:
 
MIDB. (2018). امتیاز فصل 7 سریال بازی تاج‌وتخت. بازنشانی شده در:29/3/1398، به نشانی:
 
MIDB. (2018). امتیاز فصل 8 سریال بازی تاج‌وتخت. بازنشانی شده در:29/3/1398، به نشانی:
 
وستروس. (2019). نقد و بررسی ۱۰ تئوری مطرح‌شده برای پایان سریال بازی تاج‌وتخت، بازنشانی شده در 29/3/1398، به نشانی:
 
TV by the Numbers. (2011). امتیاز فصل اول بازی تاج‌وتخت، بازنشانی شده در 29/3/1398، به نشانی:
 
TV by the Numbers. (2019). امتیاز فصل هشتم بازی تاج‌وتخت، بازنشانی شده در 29/3/1398، به نشانی: