نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز، ایران

3 دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی نگرش مدیران و معلمان مدارس در خصوص جایگاه موزه به عنوان یک رسانه آموزشی و فرهنگی در آموزش و پرورش انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مدیران و معلمان دبستان‌های دولتی شهر شیراز بود. جهت انتخاب نمونه آماری از روش سرشماری استفاده و مدیران و معلمان 10 مدرسه که دانش‌آموزان آن‌ها به صورت مرتب از موزه‌ها بازدید داشته یا نداشته‌ بودند به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. نتایج بیانگر این بود که میزان ارزش آموزشی و فرهنگی موزه‌ها از دید مدیران و معلمان دبستان‌های شهر شیراز بالاتر از سطح متوسط می‌باشد. نتایج دیگر نشان داد که بین دیدگاه مدیران و معلمان مدارسی که از موزه‌ها بازدید داشته‌اند و مدیران مدارسی که از موزه‌ها بازدید نداشته‌اند، در مورد ارزش آموزشی و فرهنگی موزه‌ها تفاوت معناداری وجود ندارد. نتایج نشان داد که بین دیدگاه مدیران و معلمان مدارسی که به موزه‌ها مراجعه کرده‌اند و مدیران و معلمان مدارسی که به موزه‌ها مراجعه نکرده‌اند، درباره‌ی عوامل درونی موثر بر بازدید از موزه‌ها تفاوت معناداری وجود دارد. اما بین دیدگاه مدیران و معلمان درباره عوامل برون سازمانی مؤثر موثر بر بازدید از موزه‌ها تفاوت معناداری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها

 • عدلی، فریبا؛ مطلبی ورکانی، ابوطالب. 1397. «درک مدیران مدارس از ماهیت و کارکرد تخصصی و حرفه‌ای خود». فصلنامه مدیریت مدرسه، 6 (2): 19-39.
 • عسکری، مهدی؛ الهی منش، محمدحسن؛ پریزاد، رضا. 1398. «مقایسه سیاست‏گذاری آموزشی ایران و ژاپن در مقطع ابتدایی».فصلنامه مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی، 9 (30): 113-132.
 • علاقه بند، علی. 1394. «جامعه‌شناسی آموزش‌وپرورش». تهران: نشر روان.
 • فرخی، میثم؛ پارسا سادات، سیده کبری. 1398. «چگونگیموزه گردی دانشجویان دختر دانشگاه­های تهران (موردمطالعه: موزه‌های شهر تهران)». فصلنامه فرهنگ در دانشگاه اسلامی، ۳۰، ۱۰۱ -۱۱۸.
 • قربانی، علیرضا؛ جمعه نیا، سکینه. 1397. «نقش عوامل اجتماعی (خانواده، مدرسه و گروه همسالان) در جامعه‌پذیری دانش‌آموزان استان گلستان». فصلنامه جامعه‌شناسی کاربردی. 29 (2)، 113-128.
 • نفیسی، نوشین دخت. 1397. «موزه‌داری». تهران: انتشارات سمت.

 

 • Akamca, G.O. Yildirim, R. G. Ellez, A. M. (2017) An Alternative Educational Method in Early Childhood: Museum Education. Educational Research and Reviews, 12 (14): 688-694.
 • Ambusaidi, N.A. Al-Rabaani, H. (2019) The Efficiency of Virtual Museum in Development of Grade Eight Students’ Achievements and Attitudes towards Archaeology in Oman. International Journal of Educational Research Review.4 (4): 496-503
 • Arnab, K. (2018) Blended Learning in Indian Elementary Education: Problems and Prospects. Journal of Online Learning Research, 4 (2): 199-227.
 • Dogan, Y. (2010) Primary School Students’ Benefiting From Museums With Educational Purposes, International Journal of Social Inquiry, (3): 137-164.
 • Duban, N. (2019) The Opinions of Primary School Teachers Regarding to the Use of Museums in Science Courses. Journal of Education and Training Studies, 7 (2):111-119.
 • Gkouskou, E. Tunnicliffe, S.D. (2017). Natural History Dioramas: An Opportunity for Children to Observe Science in Action in a Moment of Time. Science Education International, 28 (2): 97-103.
 • Griffin, J. (1994) Learning to Learn in Informal Settings. Research in Science Education, 24: 121-128.
 • Griffin, J. (2004) Research on Students and Museums: Looking More Closely at the Students in School Groups, Wiley Inter Science, 12: 59-70.
 • Hooper-Greenhill, E. Dodd, J. Gibson, L. Phillips, M. Jones, C. Sullivan, (2006) What did you learn at the museum today? Second study Evaluation of the outcomes and impact of learning through the implementation of the Education Program Delivery Plan across nine Regional Hubs, Museums, Libraries and Archives Council (MLA), London.
 • Jagosova, L. Kirsch, O. Tisliar, P. (2019) The Potential of Museums in the Mediation of Science and Technology. Museum Presentation and Education on the Example of the Technical Museum in Brno (Czech Republic). European Journal of Contemporary Education, 8 (1): 240-253.
 • Kisiel, J. F. (2005). Understanding Elementary Teacher Motivations For Science Fieldtrips, Science Education, 89(6): 936-955.
 • Kornelaki, A. Plakitsi, K. (2018) Thunderbolt Hunt. Educational Program for Students from 5 to 9 Years Old in the Archaeological Museum of Ioannina. World Journal of Education, 8 (4): 87-101.
 • Laherto, A. (2018) Research-Based Exhibition Development: Illustrating the Invisible Nanoworld. LUMAT: International Journal on Math, Science and Technology Education, 6 (2): 103-125.
 • Lambert, M. Bouchamma, Y. (2019) Leadership Requirements for School Principals: Similarities and Differences between Four Competency Standards. Canadian Journal of Educational Administration and Policy, 188: 53-68.
 • Maisaroh, S. Slamet, P.H. Hadi, S. (2019) The Budget Planning Determinant Factors at State Primary Schools in Yogyakarta Province. International Journal of Instruction, 12 (2): 353-368.
 • Marcus, A. S, (2008) Rethinking Museums’ Adult Education for K-12 Teachers, Journal of Museum Education, 33 (1): 55-78.
 • Michie, M. (1998) Factors influencing secondary science teachers taking field trips, Darwin: Northern Territory Department of Education.
 • Naidoo, P. (2019). Perceptions of Teachers and School Management Teams of the Leadership Roles of Public School Principals. South African Journal of Education, 39 (2): 1-14.
 • Nasreen, A. (2019). The World of a School Principal: A Qualitative Study of Secondary School Principals' Selection, Capability, and Current Practices in the Province of Punjab. Bulletin of Education and Research, 41 (2): 161-179.
 • Olson, J. K. (1999) A qualitative analysis of the field trip experience: A formal trip in an informal setting, Paper presented at the National Association for Research in Science Teaching Annual Meeting, Boston.
 • Paris, S. G. Yambor, K. M. Packard, B. (1998) Hands- on Biology: A Musem- School- University Partnership For Enhancing Students’ Interest and Learning in Science, The Elementary School Journal, 98 (3): 267- 289.
 • Scur, L. Scopel, J.M. Vons, P.C.O. (2016) The Natural Science Museum goes to School. Scientia cum Industria. 3 (3): 123-126.
 • Singphen, T. Poopayang, P. Siphai, S. Charoensuk, P (2019) Strategic Leadership Factors of School Administrators Influencing the Effectiveness of Small-Sized Schools. International Journal of Educational Administration and Policy Studies,11 (3): 20-28.
 • Tas, A. M. (2012) Primary-Grade Teacher Candidates' Views on Museum Education. US-China Education Review A, 6: 606-612.
 • Tolga C. (2017) Information Management Education for Museums: Analysis of Undergraduate Students at Hacettepe Unıversity Department of Information Management. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi. 57(2): 796-821.
 • Trinh, T.P.T. Pham, T.V. Cao, H.T. Nguyen, T.T. Nghiem, T.T. Tran, T. (2019). The Profile of Professional Standards for Secondary School Principals in Vietnam. International Journal of Education and Practice, 7 (4): 310-323.
 • Tural, A. (2018) Metaphors of Social Studies Teacher Candidates on Museum Concept. Journal of Education and Training Studies, 6 (4): 32-37.
 • Uztemur, S. Dinc, E. Acun, I. (2019) Teaching Social Studies in Historic Places and Museums: An Activity Based Action Research. International Journal of Research in Education and Science, 5 (1): 252-27.
 • Wambugu, P.W. Stutchbury, K. Dickie, J. (2019) Challenges and Opportunities in the Implementation of School-Based Teacher Professional Development: A Case from Kenya. Journal of Learning for Development, 6 (1): 76-82.
 • Williams, P.H. Sparks, J. (2011) Collaborative Inquiry at a Children's Museum: Benefits for Student Learning, Museum Outcomes, and Faculty Scholarship. Journal of Public Scholarship in Higher Education, 1:31-46
 • Yildirim, H. I. (2018) The Impact of Out-of-School Learning Environments on 6th Grade Secondary School Students Attitude towards Science Course. Journal of Education and Training Studies, 6 (12): 26-41.