نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

گروه مدیریت آموزشی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر به‌دنبال بررسی تأثیر فرهنگ‌سازمانی بر فرآیند مدیریت دانش در سازمان آموزش و پرورش شهر تهران است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی می باشد. همچنین پژوهش حاضر از لحاظ گردآوری داده در زمره تحقیقات توصیفی قرار می گیرد. جامعه آماری در این پژوهش شامل 420 نفر از کارکنان آموزش و پرورش منطقه 9 شهر تهران می باشند که حجم نمونه بر اساس جدول مورگان به‌صورت تصادفی 200 نفر انتخاب شدند. در پژوهش حاضر برای جمع آوری داده ها از روش کتابخانه ای و پرسشنامه استاندارد استفاده گردید. برای تجزیه ‌وتحلیل داده‌ها از نرم‌افزارهای SPSS و PLS استفاده شد. در این پژوهش از مدل یابی معادلات ساختاری و روش حداقل مربعات جزئی(PLS) جهت آزمون فرضیات و برازندگی مدل و برای اندازه‌گیری روایی واگرا در تحلیل‌های PLS و برای بررسی روایی همگرا از معیار AVE استفاده شد. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها حاکی از آن داشت که تمامی فرضیات تحقیق تاثیر معناداری دارد .

کلیدواژه‌ها

 •  

  • احمدی زاد، آرمان. حقیقی نسب، منیژه. رحیم‌پور، مهین. (1393). بررسی نقش میانجی کاربرد دانش بازاریابی به‌منظور ارتقاء نوآوری سازمانی از طریق مدیریت سرمایه مشتریان: مدل یابی معادلات ساختاری. مطالعات رفتار مصرف‌کننده، 1(1), 5-15.
  • پورقاسم، علیرضا. (1396). رابطه بین مدیریت دانش و فرهنگ‌سازمانی با کارآفرینی سازمانی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی. دانشگاه محقق اردبیلی.
  • رضایی، زهره. (1395). مطالعه ارتباط بین فرهنگ‌سازمانی و مدیریت دانش از دیدگاه کارکنان معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
  • رمضانی نژاد، رحیم. شفیعی، شهرام. آسایش، لیلا. (1397). تأثیر فرهنگ‌سازمانی بر اثربخشی سازمان با میانجی‏گری مدیریت دانش در اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی. فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش‌های کاربردی در مدیریت ورزشی، 7(26), 111-122.
  • رنگریز، حسن. شیدانی، سرور. (1396). تأثیر سازوکار‌های انتقال دانش بر اجرای انتقال آن با میانجی توانایی مشارکت، در سازمان‌های آموزشی شهر تهران. مدیریت فرهنگ‌سازمانی، 15(3), 625-645
  • سید عباس زاده، میرمحمد. حسنی، محمد. بازرگان، عباس. نامی، کلثوم. (1397). توسعه منابع انسانی پایدار: اثرات کانال مدیریت دانش و عوامل سازمانی. فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 9 (34), 1-22.
  • الفت پور، نادعلی. (1394). بررسی تأثیر مدیریت دانش و توسعه منابع انسانی بر عملکرد سازمانی در ستاد مرکزی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور). پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشکده مدیریت. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
  • فراهانی، حسن. (1388). مدیریت دانش و کارکردهای آن در سازمان‌ها. تعلیم و تربیت جامعه. معرفت 1388 شماره 137
  • قاسمی، لیلا. (1395). نقش واسطه‌ای مدیریت دانش در رابطه جو سازمانی با بهره‌وری مدیران ابتدایی آموزش‌وپرورش ناحیه سه شیراز. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد مرودشت، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
  • محمودی، ظفر. (1396). نقش واسطه‌ای مدیریت دانش در تعیین رابطه‌ی بین فرهنگ‌سازمانی و عملکرد شغلی کارکنان شرکت نفت گچساران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی. دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد مرودشت.
  • معظم زاده، عبدالخلیل. صالحی امیری، سید رضا. (1396). بررسی رابطه بین فرهنگ‌سازمانی و مدیریت دانش در میان کارکنان مرکز اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران. فصلنامه راهبرد اجتماعی فرهنگی. سال ششم. شماره بیست و پنجم. زمستان 96. صص 434 -411
  • میرحیدری، اشرف. عابدی، احمد. هویدا، رضا. سیادت، علی. (1391). فراتحلیل تأثیر فرهنگ‌سازمانی بر استقرار مدیریت دانش در سازمان‌های ایران (1391-1380) تفاوت‌های تحقیقات در روش، ابزار، نمونه‌گیری و تحلیل. رویکردهای نوین آموزشی، 7(2), 77-96.
  • وظیفه، زهرا. توکلی، فرشید. (1394). بررسی رابطه مؤلفه‌های فرهنگ‌سازمانی و مدیریت دانش در سازمان‌های آموزشی-درمانی. بیمارستان: تابستان 1394, دوره 14, شماره 2(مسلسل 53); از صفحه 139 تا صفحه 146

   

  • Adeinat,i. Abdulfatah,f. (2019) "Organizational culture and knowledge management processes: case study in a public university", VINE Journal of Information and Knowledge Management Systems, https://doi.org/10.1108/VJIKMS-05-2018-0041
  • Bican, P. M. Guderian, C. C. & Ringbeck, A. (2017). Managing knowledge in open innovation processes: an intellectual property perspective. Journal of Knowledge Management, 21(6), 1384–1405. Retrieved from https://doi.org/10.1108/JKM-11-2016-0509
  • Islam, Talat.Anwar, Farooq.Khan, Saif Ur Rehman.Md. Rasli, Amran.Ungku Ahmad,Ungku Norulkamar.Ahmed, Ishfaq (2012) Investigating the mediating role of organizational citizenship behavior between organizational learning culture and knowledge sharing. World Applied Sciences Journal, 19 (6). pp. 795-799. ISSN 1818-4952
  • Kuo,t.Tsai,g. (2019).The effects of employee perceived organisational culture on performance: the moderating effects of management maturity. TotalQuality Management & Business Excellence, DOI: 10.1080/14783363.2017.1302327
  • Lee, H., & Choi, B.,. (2003). Knowledge management enablers, processes, and organizational performance: an integrative view and empirical examination, Journal.of Management Information Systems, 20 (1), 179-228. Retrieved September 24.2012, from ProQuest database.
  • Marques,J.Falce,J.Marques,F.Muylder,C.Silva,J. (2019)."The relationship between organizational commitment, knowledge transfer and knowledge management maturity", Journal of Knowledge Management
  • Miriam D-V, Gregorio M-D C, Jose E N-L. Organizational knowledge assets and innovation capability Evidence from Spanish manufacturing firms. Journal of Intellectual Capital: 2015; 12, 1, 5-19.
  • Natalicchio, A. Ardito, L. Savino, T. & Albino, V. (2017). Managing knowledge assets for open innovation: a systematic literature review. Journal of Knowledge Management, 21(6), 1362–1383. Retrieved from https://doi.org/10.1108/JKM-11-2016-0516
  • Pierce, James. (2004)..Organizational Culture and Professionalism, Administrative Science Quarterly, Vol. 41, pp. 209-240
  • Ryoo,S.kim,k. (2015). The impact of knowledge complementarities on supply chain performance through knowledge exchange. Expert Systems with Applications. Volume 42, Issue 6, 15 April 2015, Pages 3029-3040
  • Shao, Zhen. (2019). Interaction effect of strategic leadership behaviors and organizational culture on IS-Business strategic alignment and Enterprise Systems assimilation. International Journal of Information Management 44 (2019) 96–108.
  • Song JH, Kolb JA, Lee UH, & Kim HK. Role of Transformational Leadership in Effective Organizational Knowledge Creation Practices: Mediating Effects of Employees’ Work Engagement. Human Resource Development Quarterly: 2012; 23, 1, 65-101. Available from: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/hrdq.21120/ abstract.
  • Thilo Haamann, Dirk Basten, (2018) "The role of information technology in bridging the knowing-doing gap: an exploratory case study on knowledge application", Journal of Knowledge Management, https://doi.org/10.1108/JKM-01-2018-0030
  • Valmohammadi,ch. Ahmadi,m. (2015). "The impact of knowledge management practices on organizational performance: A balanced scorecard approach", Journal of Enterprise Information Management, Vol. 28 Issue: 1, pp.131-159, https://doi.org/10.1108/JEIM-09-2013-0066
  • Wong, K.Y. (2005). Critical Success Factor for Implementing Knowledge Management in Small and Medium Enterprises, Industrial Management & Data System,Vol105, No 3, pp254-270
  • Yang Ch-F, Lai Ch-Sh. Relationship learning from organizational knowledge stores. Journal of Business Research: 2012; 65, 421–428.