نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 مدیریت توسعه زیرساخت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

2 دکتری ارتباطات

چکیده

سخنان تنفرآمیز اسلام هراسی در رسانه های اجتماعی دغدغه ای فزاینده در سیاست و جامعه غربی معاصر است. این امر می تواند آسیب های قابل توجهی بر تک تک قربانیان مورد هدف داشته باشد و احساس ترس و محرومیت را در بین جو.امع آنان ایجاد و گفتمان عمومی را زهر آلود کند و دیگر شکل های افراط گرایی و رفتارهای تنفرآمیز را موجب شود. براین اساس، نیاز مبرمی برای ایجاد ابزارهای قوی خودکار و در مقیاس بالا جهت شناسایی و طبقه بندی سخنان تنفر آمیز اسلام هراسی وجود دارد تا به وسیله آن تجزیه و تحلیل های کمی پایگاه های داده متنی بزرگ از جمله موارد گردآوری شده از رسانه های اجتماعی امکانپذیر باشد. تحقیق قبلی به میزان زیادی به شناسایی خودکار سخنان تنفرآمیز به عنوان یک کار باینری نزدیک شد. اما ماهیت گوناگون اسلام هراسی به این معنی است که این موضوع غالبا به لحاظ علوم اجتماعی نظری و نیز پایش موثر پلتفرم های رسانه های اجتماعی امری بیمورد و نابجاست. ما با ترسیم کار عمیق مفهومی، یک ابزار نرم افزاری خودکار ساخته ایم که بین محتوای غیر اسلام هراسی، اسلام هراسی ضعیف و اسلام هراسی قوی تمایز قائل می شود.

کلیدواژه‌ها

##ندارد##