نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای علوم ارتباطات اجتماعی، واحد میبد، دانشگاه آزاد اسلامی، میبد، ایران.

2 استاد علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی)نویسنده مسئول

3 استاد علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز

چکیده

این مقاله به چگونگی بازنمایی آسیب‌های‌اجتماعی در صفحه حوادث دو روزنامه کیهان و ایران با تاکید بر روزنامه‌نگاری راه‌حل‌گرا می‌پردازد. در این مقاله صفحه حوادث روزنامه کیهان به عنوان روزنامه منتقد دولت و روزنامه ایران به عنوان روزنامه دولت مورد بررسی و تحلیل قرارگرفته است. این مقاله در پی پاسخگویی به این پرسش است که این دو روزنامه چگونه اخبار مربوط به آسیب‌های‌اجتماعی را در صفحات حوادث خود پوشش داده‌اند؟ آیا روزنامه‌نگاری راه‌حل‌گرا توانایی شناسایی و کاهش آسیب‌های‌اجتماعی در سطح جامعه را دارد؟ تمامی مطالب چاپ‌شده در صفحه حوادث دو روزنامه به عنوان واحد تحلیل و روش نمونه‌گیری، تحلیل محتوا و مصاحبه عمقی است. روش نمونه‌گیری در تحلیل محتوا روش طبقه‌بندی شده است. جامعه آماری پژوهش، 48 شماره از این دو روزنامه که از هر فصل 6 شماره به صورت تصادفی و در مصاحبه عمقی نیز از روش گلوله‌برفی استفاده شده است. براساس دستورالعمل کدگذاری، متغیرها کدگذاری و نتایج توسط نرم‌افزار spss نسخه 24، تجزیه و تحلیل و داده‌ها براساس آمار توصیفی و استنباطی تحلیل شده‌اند. یافته‌های تحقیق حاکی از آن است کار رسانه از جایی آغاز می‌شود که بتواند مسئله را درک، در هر حوزه‌ای که فعالیت دارند به رسالت خود عمل و برای جامعه، تدبیرسازی، چاره‌اندیشی و راه‌حل ارائه نمایند. باتوجه به اینکه رسانه‌ها حلقه اتصال مردم با مسئولین هستند لذا راه‌کارهایی که از سوی صاحبنظران مطرح می‌شود می‌تواند به مسئولین کمک تا با سرعت بیشتری در مسیر توسعه حرکت نمایند.

کلیدواژه‌ها

 •  

  • اسولیوان، تام. (1385). مفاهیم کلیدی ارتباطات. ترجمه: سیدحسن رئیس‌زاده، جلد اول، چاپ دوم، تهران: نشر فصل نو.
  • بروجردی علوی، مهدخت. (1394). تحلیل پیام‌های رسانه‌ای، کاربرد تحلیل محتوای کمّی در تحقیق. جلد دوم، چاپ دوم، تهران: نشر سروش.
  • فتحی، سروش، فدوی، جمیله . (1391). " تحلیلی بر آسیب‌های اجتماعی جوانان طی سال‌های 87- 1378 و عوامل مؤثر بر آن، نشریه جامعه‌شناسی مطالعات جوانان. زمستان 1391، دوره 3، شماره 8، صص 144-121.
  • باقری، مریم. (1397). " روزنامه­نگاری راه­حل­گرا و گزارش اجتماعی در ایران؛ ضرورت­ها، چالش­ها و فرصت‌ها".
  • بدیعی، نعیم؛ قندی، حسین. (1391). روزنامه­نگاری نوین. چاپ اول، تهران: نشر دانشگاه علامه طباطبایی.
  • رعیت‌زاده، فراز. (1393). " ریشه‌یابی و شناسایی عوامل مؤثر در ایجاد معضل بیکاری جوانان ایران"، کنفرانس بین‌المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی. دوره سوم، پاییز 1393، ص8.
  • دهخدا، علی اکبر. (1341). لغت نامه. چاپ چهارم، جلد دوم، تهران: نشر افست گلشن.
  • فولادی، محمد. (1389). " بررسی میزان و عوامل اقتصادی اجتماعی مرتبط با سرقت در شهر کرمانشاه"، فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم. پاییز 1398، سال پنجم، شماره شانزدهم، صص114-98.
  • فرقانی، محمد مهدی. (1397). روزنامه آرمان، شماره 3774، 27/9/97
  • خانیکی، هادی. (1396). https://fa.shafaqna.com/news/496947/
  • ستوده، هدایت‌الله. (1380). علل گرایش به اعتیاد؛ راه‌های پیشگیری و درمان آن. جلد اول، چاپ دوم، تهران: نشر آوای نور.
  • ستوده، هدایت‌الله. (1398). مقدمه‌ای بر آسیب‌شناسی اجتماعی. جلد اول، چاپ بیست و هفتم ، تهران: نشر آوای نور.
  • سلیمی، مریم؛ سلطانی‌فر، محمد؛ مظفری، افسانه؛ شکرخواه، یونس. (1394). " جایگاه دیتا ژورنالیسم در روزنامه‌نگاری امروز جهان بررسی آرا و دیدگاه‌های روزنامه‌نگاران و متخصصان جهانی"، فصلنامه مطالعات رسانه‌های نوین 2. سال دوم، شماره 8، صص 136-81.
  • سرابندی، علیم؛ سیلابیان طوسی، علی. (1376). " علل بزهکاری نوجوانان در مشهد"، فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم. پاییز 1389، سال پنجم، شماره شانزدهم، صص85-69.
  • سورین، ورنر؛ تانکارد، جیمز. (1390). نظریه‌های ارتباطات. ترجمه: علیرضا دهقان، جلد اول، جاپ ششم، تهران: نشر دانشگاه تهران.
  • ساروخانی، باقر. (1387). طلاق‌پژوهی در شناخت واقعیت و عوامل آن. جلد اول، چاپ دوم، تهران: نشر دانشگاه تهران.
  • شکرخواه، یونس. (1392). خبر. جلد اول، چاپ یازدهم، تهران: نشر مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها.
  • صفاری، محسن.(1389). سرقت مسلحانه در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه. جلد اول، چاپ اول، تهران: نشر بازتاب اندیشه.
  • گیلانی، اشرف؛ سراج زاده؛ سیدحسین. (1388). " بی‌سازمانی اجتماعی و ترس از جرم"، نشریه رفاه اجتماعی. پاییز 1388، دوره 9، شماره 34، صص 244-223
  • مظفری، افسانه. (1394)." نقش رسانه‌های جمعی در توسعه پایدار با رویکرد توانمندسازی زنان"، مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران. تابستان 1394، دوره 7 شماره 3 ، صص 137-123
  • نجات‌بخشی اصفهانی علی؛ باقری، اکبر. (1387)." نقش رسانه‌های جمعی در پیشگیری از بحران‌ها" ، نشریه پژوهش‌های ارتباطی. دوره 15، شماره 56، ص158-137.
  • وطنی، امیر؛ وروایی، اکبر؛ فاطمی موحد، حمید. (1396). " مطالعه ماهیت و عوامل مؤثر بر وقوع سرقت "، فصلنامه علمی انتظام اجتماعی. بهار 1396، دوره 9 ، شماره 1، صص154-127.
  • هادیزاده بزاز، مریم. (1384). حاشیه‌نشینی و راه‌کارهای ساماندهی آن. جلد دوم، چاپ دوم ، تهران: نشر برزین.