نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، مدیریت رسانه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، ایران.

2 استادیار گروه مدیریت رسانه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، ایران

3 ستادیار گروه مدیریت فرهنگی، دانشگاه آزاد اسلامی/ واحد تهران جنوب، ایران

4 استادیار گروه مدیریت رسانه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب/ ایران.

5 استادیار گروه مدیریت رسانه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، ایران/

چکیده

هدف از انجام این پژوهش این است که ، امروزه ابزارها و رسانه های سنتی از جمله روزنامه ها ، مجلات ، رادیو ، تلویزیون و بیلبردها با روش های قدیمی به تنهایی جهت ارائه پیام های تبلیغاتی ، جذابیت زیادی برای مخاطبان ایجاد نمی کنند . لذا شناسایی مولفه ها و عوامل تاثیرگذار بر مدل همگرایی رسانه ها در شیوه ارائه پیام های تبلیغاتی ضرورتی دوچندان دارد . روش تحقیق این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نوع اکتشافی است، برای پاسخ به سوالات تحقیق از روش (آمیخته ) کمی و کیفی استفاده شده است . روش جمع آوری داده های کیفی بصورت دلفی و با استفاده از مصاحبه عمقی ؛ روش جمع آوری داده های کمی با استفاده از ابزار پرسشنامه می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده ها؛ از نظریه پردازی داده بنیاد با استفاده از کدگذاری باز ، کدگذاری محوری وکدگذاری گزینشی استفاده شده است. روایی پرسشنامه بوسیله خبرگان تایید و پایایی پرسشنامه با محاسبه آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت . نتایج کلی تحقیق حاکی از آن است که؛ روابط مثبت و معنادار بودن متغییرهای تحقیق، نشان می دهد که از میان چهار بعد مدل همگرایی رسانه ها یعنی ابزارهای رسانه ، بستر توزیع ، صنایع رسانه و اولویت رسانه ها ، بعد ابزارهای رسانه ها از اولویت بالایی در مدل همگرایی رسانه ها جهت ارائه پیام های تبلیغاتی با رویکرد جذب مخاطب را دارد.

کلیدواژه‌ها

اکبری، محسن؛ ابراهیم پور ازبری، مصطفی؛ لاکانی، رضا. (1399). «بررسی تأثیر برداشت نخستین مشتری از شخصیت تبلیغ کننده بر اثربخشی نقش تبلیغ: نقش تعدیل گر تجانس خودانگاره مشتری با تبلیغ کننده»، فصلنامه علمی تحقیقات نوین بازاریابی، سال دهم، شماره دوم، پیاپی (37)، تابستان 1399.
- اسلامی فرد، غلامحسین؛ مسعودی، امیرعلی؛ عقیلی، سید وحید؛ نصراللهی، علی اکبر. (1398). «همگرایی رسانه‌ای: سیاست‌گذاری پوشش خبری در انتخابات ریاست جمهوری ایران و فرانسه»، مطالعات رسانه‌ای، سال چهاردهم، تابستان 1398.
- خواجه ئیان، داتیس؛ امیدی، افشین؛ نوروزی، اسماعیل. (1398). «درگیری مخاطب در رسانه‌ها: ارائه چارچوبی مفهومی»، رسانه، سال سی‌ام، شماره 3.
- بلادیان، سید مصطفی؛ عصاره نژاد دزفولی، سینا؛ باقری، مهدی؛ همایون، محمدهادی. (1397). «استخراج و سطح‌بندی مؤلفه‌های مؤثر بر افزایش اثربخشی تبلیغات اینترنتی»، مطالعات رسانه‌ای، سال سیزدهم، زمستان 1397.
- راضی، محمدرضا؛ مظفری، افسانه؛ فرهنگی، علی اکبر. (1397). «الگوی نظارت شرعی بر تبلیغات رسانه‌ها»، مطالعات رسانه‌ای، سال سیزدهم، زمستان 1397.
- مصدری، فاطمه؛ حسنی سروری سید حسن. (1397). «ماهیت رسانه‌های جدید»، رسانه و فرهنگ، سال هشتم، شماره دوم، پائیز و زمستان 1397، 189-212.35.
- سهرابی رنانی، مریم؛ رشیدپور، علی؛ اعتباریان، اکبر. (1395). «شناسایی عوامل تأثیرگذار بر اثربخشی تبلیغات فرهنگی بر مبنای نظریه برخاسته از داده‌ها و ارائه الگوی اثربخشی تبلیغات فرهنگی»، فصلنامه راهبرد اجتماعی فرهنگی، شماره نوزدهم.
- سینزیا دال زوتو؛ آرتورلوگمایر. (2016). همگرایی رسانه‌ای. ترجمه: سمیه لبافی، امیر مختاری، محدثه عقبائی، انتشارات دنیای اقتصاد.5.
- اسکندری، نصرالله و میراسماعیلی، بی بی سادات. (1391). «بررسی تأثیر همگرایی ­رسانه­ای بر سیاستگذاری‌های رسانه‌ها از دیدگاه متخصصان مدیریت و تکنولوژی»، مجله مطالعات رسانه‌ای، سال هفتم، شماره 18، صص: 160-200.
- روشندل اربطانی، طاهر؛ کوهی، احمد. (1391). «همگرایی رسانه‌ای»، مطالعات فرهنگ ارتباطات، سال سیزدهم، شماره بیستم، 1391.
- بشیر، حسن، کوهی، احمد. (1391). «تلویزیون و فرهنگ همگرایی رسانه­ای»، مجله مطالعات میان‌رشته‌ای در رسانه و فرهنگ، سال دوم.
- میراسماعیلی، بی بی سادات؛ صفری، محمود. (1390). «همگرایی رسانه»، نشریه مطالعات رسانه‌ها، سال هفتم، شماره شانزدهم، بهار 1390.
- کونگ، لوسی. (1389). «مدیریت راهبردی در رسانه از نظریه تا اجرا»، ترجمه علی اکبر فرهنگی، علیرضا گوزلو و مریم خطیب زاده، تهران.
- عقیلی، سید وحید. (1390). «مدیریت رسانه در عصر همگرایی رسانه»، فصلنامه تحقیقاتی وسایل ارتباط‌جمعی، سال هجدهم، شماره 25.
- عقیلی، سید وحید، دیندارفرکوش، فیروز. (1386). «مدیریت رسانه در عصر همگرایی رسانه»،80.
- استراوس، انسلم؛ جولیت، کوربین. (2008). اصول روش تحقیق کیفی نظریه مبنایی: رویه‌ها و شیوه‌ها. ترجمه بیوک محمدی، تهران، انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
- میراسماعیلی، بی بی سادات؛ صفری، محمود. (1391). «همگرایی رسانه»، نشریه مطالعات رسانه‌ای، سال هفتم، شماره شانزدهم، بهار 1391.
- Jiang, H., Tan, H.,Liu, Y., Wan,F.,& Gorsoy,D. (2020)."The Impact of Power on Destination Advertising Effecteveness:The Moderating role of Arousal in Advertising", Annals of Tourism Reserarch, 83,92-102.
- Patric, D. Sophie, V. Ghristion, H. (2018). "Digital Marketing Strategies, Online Reviws and Hotel Performance ", International Journal of Hospitality Mamagement. 72, 47-55.
- Wijaya,B.S. (2012)."The Development of Hierarchy of Effect Model in Advertising", International Reserch Journal of Business Studies.5(1): 73-85.
- Shuai, Z. Juanjuan, L. Xiaochun, N. Yong, Y. Fei – yue, W. (2017). "Research on Social Marketing Strategies With An Agent Propagation Model", IFAC Papers online 50 – 1,13581 – 13586.
- Ali, A. Nripedra, P. R. Yogesh. K. D Red, A. (2017)." Social Media in Marketing: A Review and Analysis of the Existing Literature", Telematices and Informaties (2017) doi: http: // dx. doi. org / 10. 1016 / j.tele. 05. 008.
- Reto, F. Philipp, A. R. Chris, H. (2016). "Elements of Strategic Social Media Marketing: A holistic frame work", Journal of Business Research.
- Richard A.Gershon (2016). "Media Covergence", Oxford Bibligraplis; New York
- Juan, Pablo; Arteri, Munoz (2016). " Media Management", Oxford Bibligraplies, New York.
- Richard A.Gershon (2016). "Media Covergence", Oxford Bibligraplis; New York[126]Reto, F. Philipp, A. R
- Weng, O. laisoon, W. (2016). "Determinants of Mobile Commerce Customer Loyalty in Malaysia", Procidia – social and Behavioral Scincses, 224, 60 – 67.
- Mc Quail, D. (2010)." Mass Communication Theory",London: sage.
- Jenkins, H. (2009). "Confronting the Challenges of Patricipatory Cultural: Media Education For the 2 Lst Century", MIT Press.
- Jenkins, H. and M. Deuze (2008). "Editorial: Convergence Culture, Covergence ",The International Journal of Research into New Media Technologies. Vol.14, No. 1.
- Kung Lucy (2008). "Strategic mamagement in the media: from theory to Practice", SAGE Publication, Chapter 7: 93.
- Kotler, p., Armstrong, G., Saumders, J., Wong, V. Rinkodaros principai, Kaunas. (2003). "Poligrafija ir informatika", p.448
- Jenkins, H. (2006)." Convergence Culture: Where Old and New Media Collide", New York: NYU Press.
- Jenkins, H. (2004)."The Cultural Logic of Media Convergence?", International Journal of Cultural Studies.
- Creswell, J.W. (2007). "Qualitative Inquiry and Research Design,Choosin among five Approaches", 2end Edition. California: SagePublication.
- Strauss, A., & Corbin, J. (2008). "Basics of qualitative research",Translated by Mohammadi, Biok, Tehran: Human Science & CulturalStudies Center Publication(in Persian).
- Johnson, B., & Christensen, L. (2008). "Educational research:Quantitative, qualitative and mixed approaches", 3rd Edition. LosAngeles: Sage Publication.
- Lawson-Borrders, G. (2003)."Integrating New Media and Old Media:Seven observations of Convergence as a Strategy for Best Practices in media organizations",International Journal of media management, Vol.5,No,2.
- Pool, I.D.S. (1983)."Technology of Freedrom", US: Harvard University Press.