نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 دکتری جامعه شناسی نظری فرهنگی ، استادیار گروه علوم اجتماعی، دانشگاه فردوسی مشهد(نویسنده مسئول)

2 دانشجوی کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی، دانشگاه فردوسی، مشهد

چکیده

چنین بنظر می رسد که در جامعه ی حاضر تصویر جایگاهی محوری برای ایجاد هویت دارد و شبکه های اجتماعی شیوه ی خود ابراز گری افراد را تا اندازه ی زیادی تحت تأثیر قرارداده اند. در همین راستا با بررسی نظریه ی گافمن در رابطه با مفهوم خود نمایشی به این نتیجه رسیدیم که افراد در شبکه های اجتماعی خود را به گونه ای دیگر و متفاوت از آنچه در محیط واقعی هستند، نشان می دهند و اینستاگرام به نوبه خود مانند بسیاری دیگر از شبکه های اجتماعی، پیدایش شکل جدیدی از روابط و ارائه خود را موجب گردیده است. بدین ترتیب در این پژوهش هدف ما این بود که بررسی کنیم آیا خود نمایش داده شده افراد در اینستاگرام با خود واقعی آنها تفاوت دارد یا خیر؟ برای رسیدن به این هدف 72 نفر از دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد که کاربر فعال اینستاگرام بودند با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و از طرح ترکیبی همزمان قیاسی که ترکیبی از روش کمی و کیفی است بهره گرفتیم. به منظور سنجش خود واقعی و نمایشی پرسشنامه ای را طراحی کردیم که توسط خود افراد و و برای بررسی صفحه اینستاگرام شخص، توسط داوران تکمیل گردید. نتایج حاصل از تحلیل آماری با استفاده از نرم افزار Spss نشان داد که میان خود واقعی و نمایشی این کاربران تفاوت معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

انواری، م. (1390). نقد و بررسی نظریه کنش متقابل نمادین. معرفت،167، 153-171.
اچ ترنر، ج. (1384). پیدایش نظریه جامعه‌شناختی، ترجمه دکتر عبدالعلی لهسائی زاده، انتشارات نوید شیراز.
بشیر، ح؛ افراسیابی، م. (1390). شبکه‌های اجتماعی اینترنتی و سبک زندگی جوانان: مطالعه موردی بزرگ‌ترین جامعه مجازی ایران، نشریه تحقیقات فرهنگی ایران، 5، (1)، 31-60.
توانا، م؛ هاشمی اصل، ع. (1394). درآمدی بر فضای مجازی فراقلمرویی و سیالیت هویت سوژه در پرتو تحلیل انتقادی بینامتنی، مطالعات بین‌رشته‌ای در رسانه و فرهنگ، 5(9)، 15-36.‎
توسلی، ا؛ جلالوند، ا. (1394). استفاده از اینترنت و تمایل به خود اظهاری (مطالعه موردی دانشجویان دختر یکی از دانشگاه‌های شهر تهران). مطالعات اجتماعی روان‌شناختی زنان، 13(4)، 95-122.‎
توسلی، غ. (1369). نظریه‌های جامعه‌شناسی، انتشارات سمت.
حسنی، ح؛ کلانتری، ع. (1396). تحلیل پدیدارشناختی تجربه زیسته کاربران شبکه اجتماعی تصویری اینستاگرام در ایران، فصلنامه مطالعات فرهنگ-ارتباطات، 18(40)، 32-63.‎
راودراد، ا؛ گیشنیزجانی، گ. (1396)، گونه شناسی الگوهای بازنمایی بدن رسانه‌ای کاربران ایرانی در اینستاگرام، فصلنامه مطالعات رسانه‌های نوین،3(10)،265-310.
ریتزر، ج. (1380). نظریه‌های جامعه شناسی در دوران معاصر، ترجمه محسن ثلاثی، تهران: علمی.
سامانی، س؛ فراهانی، ا. (1395). هویت آنلاین و اینستاگرام (مطالعه چگونگی نمایش هویت جوانان در اینستاگرام)، فصلنامه رسانه، 27(2)، 85-104.
عقیلی، و؛ پوری، ا. (1390). تأثیر شبکه‌های اجتماعی مجازی بر ارتباط بین فردی کاربران. نشریه فرهنگ ارتباطات، 1، (3)، 25-42.
محمدپور، ا؛ صادقی، ر؛ رضایی، م. (1389). روش‌های تحقیق ترکیبی به‌عنوان سومین جنبش روش‌شناختی: مبانی نظری و اصول عملی.‎  جامعه شناسی کاربردی، 21(2)،77-100.
ملک افضلی، ف؛ (1387)، فرهنگ تصویری، 6، (3)، 72-81.
هاشمی منفرد، ا؛ ربیعی، ع. (1395). مطالعه موردی شیوه نمایش خود در کاربران صفحه اجتماعی اینستاگرام. فصلنامه علوم اجتماعی،24(78)، 194-157.‎
 
Boyd, D. M., & Ellison, N. B. (2007). Social network sites: Definition, history, and scholarship. Journal of computer‐mediated Communication, 13(1), 210-230.
Creswell, J. W., Plano Clark, V. L., Gutmann, M. L., & Hanson, W. E. (2003). Advanced mixed methods research designs. Handbook of mixed methods in social and behavioral research, 209, 240.
Goffman, E. (1959). The Presentation of self in everyday life, New York: Dobleday.
Hellberg, M. (2015). Visual Brand Communication on Instagram: A study on consumer engagement. (Available on Internet) (Master's thesis, Svenska handelshögskolan).
Humphreys, L. (2013). Mobile social media: Future challenges and opportunities. Mobile Media & Communication, 1(1), 20-25.
Jackson, C. A., & Luchner, A. F. (2018). Self-presentation mediates the relationship between Self-criticism and emotional response to Instagram feedback. Personality and Individual Differences, 133, 1-6.
Kapidzic, S., & Herring, S. C. (2015). Race, gender, and self-presentation in teen profile photographs. New Media & Society, 17(6), 958-976.
Mander, J. (2015). GWI Social Summary: GlobalWebIndex’s quarterly report on the latest trends in social networking.
Michikyan, M., Dennis, J., & Subrahmanyam, K. (2015). Can you guess who I am? Real, ideal, and false self-presentation on Facebook among emerging adults. Emerging Adulthood, 3(1), 55-64.
Michikyan, M., Subrahmanyam, K., & Dennis, J. (2014). Can you tell who I am? Neuroticism, extraversion, and online self-presentation among young adults. Computers in Human Behavior, 33, 179-183.
Rosenberg, J., & Egbert, N. (2011). Online impression management: Personality traits and concerns for secondary goals as predictors of self-presentation tactics on Facebook. Journal of Computer-Mediated Communication, 17(1), 1-18.
Sheldon, P. (2015). Social media: Principles and applications. Lexington Books.