نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشجوی کارشناسی ارشد پژوهشگری علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد

3 استادیار دانشکده مهندسی منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی زمینه‌ها و بسترهای محرک حیوان آزاری صورت پذیرفت. حیوان آزاری از مصادیق بارز کنش‌های انحرافی در جامعه می‌باشد. در کشورهای توسعه‏یافته به دلیل اهمیت فرهنگ و اخلاق زیست محیطی بر داشتن جامعه‌ای سالم این رفتار جرم تلقی شده و برای آن مجازات در نظر گرفته می‌شود زیرا این نوع خشونت‏ها در صورت عدم پیگیری و درمان می‌تواند فجایع انسانی، گسترش خشونت، افزایش میزان جرایم و ناامنی در جامعه را به دنبال داشته باشد. باتوجه به اهمیّت موضوع، در این تحقیق برای تببین پدیده حیوان آزاری از نظریات حوزه جامعه شناسی انحرافات استفاده گردید و به دلیل عدم وجود آمار رسمی در حوزه حیوان آزاری، ابتدا دو گروه حیوان آزار و غیرحیوان آزار توسط محققین شناسایی و تفکیک و سپس با استفاده از روش علی-مقایسه‌ای علل محرک این پدیده تبیین گردید.جامعه آماری پژوهش، دانش آموزان دبستان پسرانه بعثت واقع در منطقه حاشیه نشین نجف در شهر مشهد بودند.جمع آوری داده با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته صورت پذیرفت.بر مبنای نتایج بدست آمده از آزمون یو مان ویتنی حاکی از این بود که بین دو گروه مذکور در شاخص‌های تحصیلات والدین، حس بی‌قدرتی، احساس ناکامی، تبعیض اجتماعی، خشونت خانگی، خطرپذیری، داغ ننگ، دلبستگی به والدین، طرداجتماعی، مسئولیت پذیری، گذران فراغت، محرومیت نسبی و همسالان نابهنجار تفاوت معناداری وجود دارد و میان دوشاخص خشونت در مدرسه و شغل والدین تفاوت معناداری مشاهده نگردید.

کلیدواژه‌ها

 
اژدری، افسون (1382). «توسعة فرهنگی و محیط‌زیست»، فصلنامة علمی سازمان حفاظت از محیط‌زیست، شمارة 39.
اسلام‌زاده، وحید (1382). مقدمه‌ای بر جامعه‌شناسی محیط‌زیست، تهران: سازمان سبز حزب اسلامی کار.
افلاکی، اسدالله (1386). «فرهنگ و محیط زیست». روزنامة همشهری.
ترکاشوند، علی (1386). «اسرار تاریخی اوقات فراغت». روزنامة ایران. 3680، 16/04/1386.
توکلیان، فائقه (1393). بررسی نقش آموزش محیط‌زیست در کاهش پرخاشگری کودکان دبستانی شهر دامغان. دانشگاه پیام نور: واحد شهر ری.
جلالی فراهانی، مجید (1387). مدیریت اوقات فراغت و ورزش‌های تفریحی. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
رضایی، پروانه (1389). «نگاهی به حقوق حیوانات در اخلاق محیط‌زیست اسلام از منظر نهج البلاغه»، نشریة معرفت اخلاقی، سال اول، شمارة 3، صص. 145-158.
رفیع پور، فرامرز (1378). آنومی یا آشفتگی اجتماعی. تهران: انتشارات سروش.
ریترز، جورج (1386). نظریة جامعه‌شناسی، ترجمة هوشنگ نایبی. تهران: نشر نی.
ستاری‌راد، امیر و الله‌وردی، شقایق (1396). «فرهنگ زیست‌محیطی: راهکاری در جهت دستیابی به توسعة پایدار». ماهنامة ندای قلم.
ستوده، هدایت‌الله (1375). آسیب‌شناسی اجتماعی (جامعه‌شناسی انحرافات). تهران: انتشارات آوای نور.
سرباز، سیمرا، ستوده، احد و رحیمی، مهدی (1395). «بررسی تأثیر آموزش محیط‌زیست بر بهبود نگرش دانش‌آموزان ابتدایی نسبت به حقوق حیوانات»، فصلنامة آموزش محیط‌زیست و توسعة پایدار، دورة 5، شمارة 2، صص. 25-33.
سینگر، پیتر. (1396). آزادی حیوانات، ترجمة بهنام خداپناه. تهران: انتشارات ققنوس.
گلچین، مسعود (1384). «انحراف اجتماعی جوانان: علل، پیامدها و راهکارها». نشریة مددکاری اجتماعی، دورة پنجم، شمارة 3، صص. 58-75.
ممتاز، فریده (1381). انحرافات اجتماعی. تهران: شرکت سهامی انتشار
ولش،کلی (1389). «درآمدی بر دو نظریة تراویس هیرشــی»، ترجمة بهروز جوانمرد. نشریة تعالی حقوق.
 
Baldry, A. C. (2003). "Animal abuse and exposure to interparental violence in Italian youth". Journal of Interprsonal,  18(3), 258-281.
Banduran, A. (1986). Social foundations of thought and action: A social cognitive theory. Englewood Cliffs, Nj: Prenticehall.
Beirne, P. (2004). "From animal abuse to interhuman violence? A critical review of the progression  thesis". Society & Animals, 12(1), 39-65.
Henry, B. C. (2004). "The relationship between animal cruelty, elinquency, and attitudes toward the treatment of animals". Society & Animals, 12(3), 185-207
Newberry, M. (2016). Pets in danger: Exploring the link between domestic violence and animal abuse. Aggression and Violent Behavior, 34, 273-281.
Seeman, M. (1959). "On the meaning of alienation". American Sociological Review, 24, 783-791.
Tallichet, C. H.  (2007). "The effect of inmates' self-reported childhood and adolescent animal cruelty: Motivations on the number of convictions for adult violent interpersonal crimes". International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, 52(2), 175-184.
Tallichet, S. E., & Hansley, Ch. (2004). "Exploring the link between recurrent acts of childhood ad adolescent animal cruelty and subsequent violent crime". Criminal Justice Review, 29(2), 304-316.
Thompson, K. L., & Gullone, E. (2006). "An investigation into the association between the witnessing of animal abuse and adolescents’ behavior toward animals". Society & Animals, 14(3), 221-243.
Traini, Ch. (2016). The animal rights struggle. Amesterdam: Amesterdam University Press.