نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسنده

سازمان صداوسیما، اداره کل تامین برنامه خارجی و رسانه بین‌الملل، ارزیاب برنامه

چکیده

چکیده
ما در رسانه و جامعۀ مصرفی کاملاً غرق شده‌ایم و بنابراین مهم است که یاد بگیریم چگونه معانی و پیام‌های آن را بفهمیم، چگونه آن را تفسیر کنیم و چگونه از آن‌ها انتقاد کنیم. مطالعات فرهنگی به ما اجازه می‌دهد تا تمامی گسترۀ یک فرهنگ را موردبررسی قرار دهیم و به‌صورت انتقادی موشکافی کنیم بدون هیچ نوع پیش‌داوری علیه یک‌گونۀ متن فرهنگی، نهاد فرهنگی یا عمل فرهنگی. این مقاله، دربارۀ سهم بالقوه رویکردهای مطالعات فرهنگی در سواد رسانه‌ای است. مطالعات فرهنگی شامل پروژه سه‌جانبۀ تجزیه‌وتحلیل تولید و اقتصاد سیاسی فرهنگ، متون فرهنگی و دریافت مخاطبان از آن متون و اثرات آن‌ها است. این رویکرد جامع باعث اجتناب از تمرکز بسیار محدود در یک بعد از پروژه و نادیده گرفتن بقیه ابعاد می‌شود. برای جلوگیری از چنین محدودیت‌هایی، من یک رویکرد چندوجهی را پیشنهاد می‌کنم که الف) در مورد تولید و اقتصاد سیاسی بحث می‌کند ب) تحلیل متنی را درگیر می‌کند ج) دریافت و استفاده از متون فرهنگی را مطالعه می‌کند.

کلیدواژه‌ها

 
 
Agger, B. (1992). Cultural studies. London: Falmer.
Ang, I. (1985). Watching Dallas. New York: Methuen.
Ang, I. (1996). Living room wars: Rethinking media audiences for a postmodern world. London and New York: Routledge.
Brunsdon, C. & Morley, D. (1978). Everyday television: “Nationwide.” London: British Film Institute.
Centre for Contemporary Cultural Studies. (1980). On ideology. London: Hutchinson.
de Certeau, M. (1984). The practice of everyday life. Berkeley: University of California Press.
Durham, M. G. & Kellner, D. (Eds). (2001). Media and cultural studies: Keyworks. Malden, MA, and Oxford, UK: Basil Blackwell.
During, S. (1992). Cultural studies. London and New York: Routledge.
During, S. (1998). Cultural studies (2nd ed). London and New York: Routledge.
Fiske, J. (1986). British cultural studies and television. In R. C. Allen (Ed.), Channels of discourse (pp. 254-289). Chapel Hill: University of North Carolina Press.
Fiske, J. (1987). Television culture. New York and London: Routledge.
Fiske, J. (1989a). Reading the popular. Boston: Unwin Hyman.
Fiske, J. (1989b). Understanding popular culture. Boston: Unwin Hyman.
Fiske, J. (1993). Power plays, power works. London: Verso.
Gramsci, A. (1971). Selections from the prison notebooks. New York: International.
Grossberg, L. (1989). The formations of cultural studies: An American in Birmingham. Strategies, 22, 114-149.
Grossberg, L. Nelson, C. & Treichler, P. (1992). Cultural studies. New York: Routledge.
Hall, S. (1980a). Cultural studies and the Centre: Some problematics and problems. In S. Hall et al. Culture, media, language (pp. 15-47). London: Hutchinson.
Hall, S. (1980b). Encoding/decoding. In S. Hall et al. Culture, media, language (pp. 128-138). London: Hutchinson.
Hall, S. et al. (1980). Culture, media, language. London: Hutchinson.
Jenkins, H. (1992). Textual poachers. New York: Routledge.
Johnson, R. (1986/1987). What is cultural studies anyway? Social Text, 16, 38-80.
Kellner, D. (1978, November-December). Ideology, Marxism, and advanced capitalism. Socialist Review, 42, 37-65.
Kellner, D. (1979, May-June). TV, ideology, and emancipatory popular culture. Socialist Review, 45, 13-53.
Kellner, D. (1990). Television and the crisis of democracy. Boulder, CO: Westview.
Kellner, D. (1992). The Persian Gulf TV war. Boulder, CO: Westview.
Kellner, D. (1995). Media culture. Cultural studies, identity, and politics between the modern and the postmodern. London and NewYork: Routledge.
Kellner, D. (1997). Critical theory and British cultural studies: The missed articulation. In J. McGuigan (Ed.), Cultural methodologies (pp. 12-41). London: Sage.
Kellner, D. (2001). Grand theft 2000. Lanham, MD: Rowman & Littlefield.
Kellner, D. & Ryan, M. (1988). Camera politica: The politics and ideology of contemporary Hollywood film. Bloomington: Indiana University Press.
Lewis, L. A. (1992). Adoring audience: Fan culture and popular media. New York: Routledge.
McChesney, R. (2000). Rich media, poor democracy: Communications politics in dubious times. New York: New Press.
Morley, D. (1986). Family television. London: Comedia.
O’Connor, A. (1989, December). The problem of American cultural studies. Critical Studies in Mass Communication, pp. 405-413.
Radway, J. (1983). Reading the romance. Chapel Hill: University of North Carolina Press.
Staiger, J. (1992). Film, reception, and cultural studies. Centennial Review, 26(1), 89-104.
Thompson, J. (1990). Ideology and modern culture. Cambridge, UK, and Stanford, CA: Polity Press and Stanford University Press.