نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 دانشجو دکتری

2 دانشیار گروه علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور ایران، تهران.

3 استادیار گروه جامعه شناسی، واحد پارس آباد مغان، دانشگاه آزاد اسلامی، پارس آباد مغان، ایران

4 گروه علوم اجتماعی مرکز تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور

چکیده

تحقیق حاضر درصدد مطالعه عوامل تأثیرگذار بر اعتماد نهادی زنان کشورهای ایران و ترکیه است. زنان برای حضور در جامعه به سطحی از اعتماد ازجمله نوع نهادی آن نیازمندند که در این تحقیق تلاش شده عوامل مؤثر بر این اعتماد در میان زنان ایران و ترکیه موردمطالعه قرار گیرد. روش مطالعه در این کار از نوع تحلیل ثانویه هست. در تحقیق حاضر داده‌های مورداستفاده برای آزمون فرضیات تحقیق از مجموعه داده‌های پیمایش جهانی ارزش‌ها (wvs) موج پیمایش سال‌های 2005 تا 2008 بهره گرفته‌شده است.
نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون چند متغیره نشان می‌دهد که از بین شش متغیر واردشده در مدل رگرسیونی، اثرات سه متغیر اعتقاد به برابری جنسیتی، تحصیلات و احساس رضایت از زندگی بر اعتماد نهادی به لحاظ آماری معنادار بوده است. دراین‌بین ، متغیر تحصیلات با ضریب تأثیری معادل 13/0 نشان می‌دهد که با افزایش تحصیلات زنان ، میزان اعتماد نهادی نیز در آنان افزایش‌یافته است. همچنین نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون چند متغیره در ایران نشان می‌دهد که از بین شش متغیر واردشده در مدل رگرسیونی، اثرات چهار متغیر اعتقاد به برابری جنسیتی، تحصیلات، سن و احساس رضایت از زندگی بر اعتماد نهادی به لحاظ آماری معنادار بوده است. با مقایسه ضرایب رگرسیونی استاندارد بتا، متغیر تحصیلات با ضریب تأثیری معادل 31/0 حاکی از آن است که با افزایش تحصیلات زنان، میزان اعتماد نهادی نیز افزایش‌یافته است. شباهت در نتایج به‌دست‌آمده نشان‌دهنده وجود اشتراکات فرهنگی فراوان در میزان اعتماد نهادی میان زنان در دو کشور ایران و ترکیه است.

کلیدواژه‌ها

- اونامونو، میگل. 1370 ، درد جاودانگی، ترجمه بهاءالدین خرمشاهی، چاپ دوم، تهران، انتشارات البرز.
- عمید، حسن، 1374،فرهنگ فارسی عمید، جلد اول، تهران،انتشارات امیرکبیر.
- کافی، امیرمهدی،1380، اعتماد اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن، فصلنامه نمایه پژوهش. شماره 18، تهران، موسسه فرهنگ، هنر و ارتباطات.
- گیدنز، آنتونی1378،تجدد و تشخص، ترجمه ناصر موفقیان، تهران، نشر نی.
- گیدنز، آنتونی،1377، پیامدهای مدرنیت، ترجمه. محسن ثلاثی، تهران، نشر مرکز.
- معین، محمد،1375، فرهنگ فارسی، جلد اول، تهران،انتشارات امیرکبیر
 
Allport,Gordon w1961.Patten and Growth in personality. New York: Holt, Rinehart and Winston.
Deihey, jan 2003.lebensbedingungen and wohlbefinden in europa. In statistiches Bundesmat(ed) Datenreport, Bundesxentrale fur politicsche.bildung:bonn.
 
Mcintosh, Cameron N (2001) "Report On The Construct Validity Of the TemporalSatisfaction With Life Scale". Social Indicators Research, vol 54.
 
Misztal,Barbara A.1997.Trust in modern societies. Oxford:Blackwell.
Misztal,Barbara. (1996)"Trust in Modern Societies" Cambridge Polity Press.
Newton, Kenneth. 2002. Social Trust and political Disaffection social capital and Democracy. EURSCO conference on social capital:Exeter.
Norris,pippa. (2002)”Social Capital and ICT’s:widing and Reinforcing Social Networks?" Presented at "International Forum on Social Capital foc Economic Revival"Held by Economic and Scial Research Institute,Cabinet Office,Japan,Tokyp.
Sztompka, P. (1999). Trust: A sociological theory. Cambridge: Cambridge University Press.
Putnam, Robert. 2000. Bowling Alone: The callapse and Reviveal of American community. New York; simon and Schuster.
Rose, Trent, M. (2006) Measuring civic engagement in idaha falls (Dissertation), Idaho state university.
Uslaner. Erich M.2000. producting and consuming Trust. Political science Quaterly 115(4).
Uslaner,Eric.M.91998)"SocialCapital,Television,andthe"MeanWorid":Trust,Optimism,and CivicParticipation" PoliticalPsychology.,vol;19 No,3
Whiteley, paulm. F. 1999. The origins of social capital, in jan van deth. Marco Maraffi. Ken Newto an paul Whiteley (eds) social capital and European democracy. London: routledge.