نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسنده

قائم مقام انتشارات علمی و فرهنگی

چکیده

چکیده
شمایل‏‎نگاری از جمله هنرهای عامه‎ است که در فرهنگ ایرانی توانست، واقعه عاشورا را با فرهنگ بصری پیوند بزند و روایت شفاهی را به روایت تصویری بدل سازد. نقالان با شاعری بر سر هر کوچه و بازار پرده‎ها را برای مخاطبان می‎‏خواندند و پیام و فرهنگ عاشورایی را با نغمه‎سرای سینه به سینه و نسل به نسل منتقل می‎کردند. این هنر را روزی می‎توانستیم در همه‏ جا ببینیم و از آن استفاده کنیم، اما امروز دیگر خبری از آن نیست. هم‎چنین شمایل‎‏نگاران، شمایل مربوط به این واقعه را به ترسیم در آوردند تا در امکان مقدس و منازل بر دیوارها نصب شوند و نقالان با پرده‏‎خوانی و ارتباط نفس به نفس با مخاطبان همانند تئاترهای روحوضی و شیبه‎خوانی واقعه را شرح دهند. در این مقاله شمایل‎نگاری امام حسین (ع) و وقایع ظهر عاشورا براساس شمایل‎نگاری بر پرده‎ها مورد تحلیل به روش فرم فرای صورت گرفته است. نتایج به دست آمده حکایت از این داشت که پرده‏‎ها ضمن بیان احساسات شمایل‎نگار، توانسته‎اند با مخاطبان ارتباط برقرار کنند. این ارتباط چنانچه با روایت شفاهی همراه شود مخاطبان ضمن ابراز احساسات، پرده‎ها را به سان شیء مقدس می‎انگارند که واسطه میان آنان با واقعه کربلا خواهد بود.
کلیدواژه‎ها: شمایل‎نگاری، تحلیل فرم، کربلا، واقعۀ عاشورا، امام حسین (ع)

کلیدواژه‌ها

 • تالبوت رایس، دیوید (1390)، «هنر اسلامی»، مترجم ماه ملک بهار، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
 • جنسن، هورست ولدمار (1397)، «تاریخ هنر»، مترجم پرویز مرزبان. چاپ پنجم، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
 • فرقانی، محمدمهدی و سیدجمال‎الدین اکبرزاده جهرمی (1390)، «ارائه مدلی برای تحلیل گفتمان انتقادی فیلم». فصلنامه مطالعات فرهنگ-ارتباطات، سال دوزادهم، شماره شانزدهم، زمستان، صفحات: 157-129.
 • رشیدی، صادق (1396)، «هنر پیرااسلامی». تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
 • مرزبان، پرویز (1397)، «خلاصه تاریخ هنر». چاپ بیست و چهارم، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
 • مهدی‎زاده، مهدی (1389)، «نظریه‏های رسانه: اندیشه‏های رایج و دیدگاه‏های انتقادی». تهران: همشهری.
 • کوثری، مسعود و عباس عموری (1392)، «هنر مردمی دینی: شمایل‎شناسی حضرت علی (ع)». فصلنامه جامعه‎شناسی ادبیات و هنر، دوره 5، شماره 1، تابستان، صفحات: 51-23.
 • کوماراسوامی، آناندا (1386)، «فلسفه هنر مسیحی و شرقی»، مترجم امیر حسین ذکوگو. تهران: فرهنگستان هنر.
 • گامبریج، ارنست (1385)، «تاریخ هنر»، مترجم علی رامین. تهران: نشر نی.
 • عکاشه، ثروت (1380)، «نگارگری اسلامی»، مترجم غلامرضا تهامی. تهران: سامان تبلیغات اسلامی، حوزه هنری.
 • یاسینی، سیده راضیه (1395)، «شمایل‎نگاری دینی در ایران و غرب از آغاز تا دوره معاصر». تهران: پژوهشگاه فرهنگ هنر و ارتباطات.
 • تصاویر از اینترنت برداشت شده است.
 • Howells, Richard (2003), Visual Culture, USA: Polity.
 • Panofsky, Dora and Panofsky, Erwin (1965[1956]), Pandora’s Box, N.Y. Pantheon Books.
 • Panofsky, Erwin (1955), Meaning in the Visual Arts, N.Y., Anor Books.
 • Panofsky, Erwin (1967 [1939]), Studies in Iconology: Humanistic Themes in the Art of the Renaissance, New York: Harper & Row Publications.
 • Panofsky, Erwin (2005 [1951]), Gothc Architechture and Schoolasticism, USA: Archabby Publications.