نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران.

2 گروه علوم ارتباطات، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران

چکیده

تحقیق حاضر با هدف شناسایی عوامل تاثیرگذار بر عضویت در صفحات هویتی فیس‌بوک در میان کاربران ترک زبان ایران انجام گرفته است. تحقیق از نوع همبستگی و روش جمع آوری اطلاعات پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق حاضر تمام کاربران ترک زبان ایرانی عضو صفحات هویتی فیس‌بوک هستند. با احتساب تعداد نفرات پرعضوترین صفحه هویتی فیس‌بوک (ستارخان) که به قومیت ترکان ایران می‌پردازد یعنی کاربرانی در حدود 74000 نفر. 382  نفر به عنوان حداقل حجم نمونه در نظر گرفته شد. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق‌ساخته بود که روایی صوری و محتوایی آن با استفاده از نظر متخصصان بررسی و تایید شده و میزان پایایی آن بر اساس آلفای کرونباخ 785/0 برآورد شده است. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از نرم افزار spss و با استفاده از آمارهای توصیفی و آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه انجام گرفته است. نتایج نشان می‌دهد بین ویژگی‌های محیط مجازی، احساس نیاز به اظهار نظر، احساس خشنودی و اطلاع رسانی با عضویت در صفحات هویتی فیس‌بوک رابطه معناداری وجود دارد. تحلیل رگرسیونی نشان می‌دهد 46 درصد از واریانس و تغییرات عضویت درصفحات هویتی فیس بوک توسط متغیرهای ویژگی‌های محیط مجازی، احساس نیاز به اظهار نظر، احساس خشنودی و اطلاع‌رسانی تبیین می‌شود.

کلیدواژه‌ها

 • احمدی، حمید. (1378). قومیت و قوم گرایی در ایران از افسانه تا واقعیت، تهران: نشر نی.
 • اسولیوان، تام. (2004). مفاهیم کلیدی ارتباطات، ترجمه میرحسن ریش‌زاده، تهران: انتشارات فصل‌نو.
 • آقابابایی، عزیزالله؛ جلالی، داریوش و باقری، سهیلا. (1387). مطالعه عوامل موثر بر استفاده جوانان از اینترنت: تحلیلی بر نتایج یک پیمایش در استان چهارمحال و بختیاری، مجله جهانی رسانه،  شماره 6. 
 • باشگاه خبرنگاران جوان. (1398). فیس‌بوک چه تعداد کاربر دارد؟، به روز شده در تاریخ 9 اردیبهشت 1398، قابل بازیابی در سایت: https://www.yjc.ir/fa/news/6915446/                     
 • برگر، پیتر و لاکمن، توماس. (1375). ساخت اجتماعی واقعیت، ترجمه فریبرز مجیدی، تهران،: انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ اول.
 • برگر، پیتر؛ برگر، بریجیت و هاستفرید، کلنر. (1381). ذهن بی خانمان، نوسازی و آگاهی، ترجمه محمد ساوجی، تهران: نشر نی.
 • پایگاه اینترنتی World Internet Stats به تاریخ 30 ژوئن 2014 به آدرس http://www.internetworldstats.com/stats5.htm
 • حکیمی، رویا. (1390). نقش شبکه های اجتماعی بر هویت، مطالعه موردی روی فیس بوک و کاربران کرد، مجله جهانی رسانه ، شماره 11.
 • حیدری، حسین و شاوردی تهمینه. (1392). شبکه های اجتماعی مجازی و قومیت ها ، فرصت ها و تهدید های پیش رو، فصلنامه پژوهش های ارتباطی، سال بیستم، شماره 4.
 • رابرتسون، رونالد. (2003). جهانی‌شدن (تئوری‌های اجتماعی و فرهنگ جهانی)، ترجمه کمال پولادی، تهران: نشر ثالث.
 • ضیایی پرور، حمید و عقیلی، سید وحید. (1388). بررسی نفوذ شبکه های اجتماعی مجازی در میان کاربران ایرانی، فصلنامه رسانه، سال بیستم، شماره 4، پیاپی 80
 • عمید، حسن. (1384). فرهنگ عمید ،تهران، انتشارات امیر کبیر، چاپ 30
 • عیاری، آذرنوش. (1384). هویت قومی در اینترنت ( بررسی عملکرد اینترنتی گروهای قومی آذری ، بلوچ ، ترکمن ، عرب خوزستانی و کرد )، پایان نامه کارشناسی ارشد انسان شناسی دانشکده علوم اجتماعی ، دانشگاه تهران
 • عیوضی، محمدرحیم. (1380). جهانی شدن و هویت های قومی ،فصلنامه مطالعات ملی، سال سوم ، شماره 10
 • قاسمی، وحید و قادری، مهدی. (1388). تحلیلی بر وضعیت هویت اجتماعی جوانان در شهر کرمانشاه، نشریه دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه تبریز، سال دوازدهم،  شماره 24.
 • کاستلز، مانوئل. (1385). عصر اطلاعات: اقتصاد، جامعه و فرهنگ، ترجمه حسن چاوشیان و احمد علیقلیان، تهران: انتشارات  طرح نو.
 • کیا، علی اصغر و نوری، یونس. (1391). عوامل مرتبط با گرایش دانشجویان به شبکه اجتماعی فیس بوک ( بررسی تطبیقی دانشجویان ایران و آمریکا)، مطالعات فرهنگ و ارتباطات، سال سیزدهم شماره 17.
 • کیانپور، مسعود و عدلی پور، صمد و کیخایی، الهام. (1392). تبیین جامعه شناختی تاثیر شبکه اجتماعی فیس بوک بر هویت قومی کاربران ترک در ایران، جامعه شناسی کاربردی، شماره پیاپی 52.
 • گیدنز، آنتونی. (1378). تجدد و تشخص، ترجمه ناصر موفقیان، تهران: نشر نی.
 • لیتل جان، استیفن. (2003). نظریه‌های ارتباطات، ترجمه مرتضی نوربخش و سیداکبر میرحسینی، تهران: انتشارات جنگل.
 • مردانی گیوی، اسماعیل. (1381). جهانی شدن و هویت ملی، مجله اطلاعات سیاسی و اقتصادی، شماره 179.
 • ویکری، برایان و ویکری الینا. (1997). علم اطلاع رسانی در نظر و عمل، ترجمه عبدالحسین فرج پهلو، مشهد: مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه مشهد.

 

-  Chou, A & Lim, B. (2010). “A framework for measuring happiness in online   social network”. illinois state university.

-  Ellison, N.  B. (2008). the ecar study of undergraduate students and information technology, retrieved from: www. educause.edu/ecar.

-  Junco, R. (2015). Student class standing, facebook use, and academic performance, journal of applied developmental psychology, vol 36, pp: 18- 29.

-  Long, et al. (2007). "Impact of Internet on Adolescent Self-Identity Development", China Media Research.

Phinney, Jean. (1990). Ethnic Identity in Adolescents and Adults, Review of Research, Psychological Bulletin, Vol. 108, No. 3.