نویسندگان

1 دانشگاه یزد

2 دانشگاه خوارزمی

چکیده

ابعاد فرهنگیِ سیاست به ‌همراه دیگر منابعی که کنشگران سیاسی به‌طور گسترده به آن وابسته‌اند (از جمله پول، ارتباطات عمومی، دسترسی به رسانه‌ها یا دسترسی به بروکراسی دولتی) عمل می‌کنند. آن‌هایی که به منابع رسانه‌ای دسترسی بیشتری دارند قادر به انجام کنش‌های مؤثرتری هستند که توجه سیاسی و اجتماعی را جلب می‌کند. بنابراین، ابعاد فرهنگی سیاست دریچه‌ای برای آن‌هایی که از مرکز قدرت فاصله دارند فراهم می‌کند. این افراد و گروه‌ها می‌توانند مهارت‌های فرهنگی را توسعه دهند و از این مهارت‌ها در محیط فرهنگی بهره بگیرند. امروزه ابعاد فرهنگی سیاست بیش از پیش اهمیت یافته‌اند، پیشرفت‌های رسانه‌ای تمایز بین فضای عمومی و خصوصی را از بین برده است. چرخش زندگی خصوصی کنشگران سیاسی به مسائل شخصیتی، تأثیر بسیاری بر اقبال سیاسی‌شان داشته است. در نتیجه، کنشگران سیاسی ماهرانه رویدادهای سیاسی را به‌گونه‌ای نمایشی سازمان می‌دهند تا اقتدار مشروعشان را افزایش دهند. از این لحاظ، سیاست مانند تئاتر است و سیاست به‌گونه‌ای فزاینده و به‌واسطۀ رشد اهمیت رسانه های جمعی، در حال تئاتری‌شدن است.

کلیدواژه‌ها

 1.  

  1. Alexander, J.C. (2006) The Civil Sphere, Oxford University Press, New York.
  2. Amenta, E., Bonastia, C. and Caren, N. (2001) US social policy in comparative perspective: concepts, images, arguments, and research strategies. Annual Review of Sociology, 27, 213-34.
  3. Bourdieu, P. (2005) The political field, the social science field, and the journalistic field, in Bourdieu and the Journalistic Field (eds R. Benson and E. Neveu), Polity Press, Cambridge, pp. 29–47.
  4. Dayan, D. and Katz, E. (1992) Media Events: The Live Broadcasting of History, Harvard University Press, Cambridge, MA.
  5. Evans, P.B., Ruechemeyer, D. and Skocpol, T. (1985) On the road toward a more adequate understanding of the state, in Bringing the State Back In (eds P.B. Evans, D. Ruechemeyer and T. Skocpol), Cambridge University Press, New York, pp. 347–65.
  6. Hall, S., Critcher, C., Jefferson, T., Clarke, J. and Roberts, B. (1978) Policing the Crisis: Mugging, the State and Law and Order, Palgrave Macmillan, London.
  7. Jacobs, R.N. and Glass, D.J. (2002) Media publicity and the voluntary sector: the case of nonprofit organizations in New York. Voluntas: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations, 13 (3), 235–52.
  8. Jacobs, R.N. and Sobieraj, S. (2007) Narrative and legitimacy: US Congressional debates about the nonprofit sector. Sociological Theory, 25 (1), 1–25.
  9. Jacobs, R.N. and Townsley, E. (2011) The Space of Opinion: Media Intellectuals and the Public Sphere, Oxford University Press, New York.
  10. Jessop, B., Bonnett, K., Bromley, S. and Ling, T. (1988) Thatcherism: A Tale of Two Nations, Polity Press, Cambridge.
  11. Mills, C.W. (1956) The Power Elite, Oxford University Press, New York.
  12. Nash, K. (2007) Contemporary Political Sociology, Wiley-Blackwell, Oxford.
  13. Schudson, M. (1978) Discovering the News, Basic Books, New York.
  14. Skocpol, T. (1979) States and Social Revolutions: A Comparative Analysis of France, Russia, and China, Cambridge University Press, Cambridge.
  15. Skocpol, T. (1985) Bringing the state back in: strategies of analysis in current research, in Bringing the State Back In (eds P.B. Evans, D. Ruechemeyfer and T. Skocpol), Cambridge University Press, Cambridge, pp. 3–42.
  16. Skocpol, T. and Amenta, E. (1986) States and social policies. Annual Review of Sociology, 12, 131–57.
  17. Skocpol, T. (1996) Boomerang: Clinton’s Health Reform and the Turn against Government, Norton, New York.
  18. Smith, P. (2000) Culture and charisma: outline of a theory. Acta Sociologica, 43 (2), 101–11.
  19. Sobieraj, S. (2011) Soundbitten: The Perils of Media-Centered Political Activism, New York University Press, New York.
  20. Thompson, J. (2005) The Media and Modernity, Stanford University Press, Stanford, CA.
  21. Weber, M. (1946) From Max Weber: Essays in Sociology (eds H. Gerth and C. Mills), Oxford University Press, New York.
  22. Weber, M. (1958 [1919]) The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism, Scribner, New York.