نویسندگان

1 دانشیار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور،تهران، ایران

2 استادیار، گروه حقوق، دانشگاه پیام نور،تهران، ایران

3 کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

چکیده

امروزه رسانه ها ابزار اصلی اثرگذار بر تحولات فرهنگی و اجتماعی و تغییرات سیاسی در جامعه هستند. در این میان ماهواره یکی از رسانه های بسیار تأثیرگذار در عصر حاضر می باشد، لذا لازم است مسئولین رسانه ای کشور به ویژه در سطح رسانه ملی با آگاهی از این تاثیر به مقابله اثربخش با رسانه های ماهواره ای پرداخته و ضمن پاسخگویی به نیازهای رسانه ای مردم در اقشار و گروه های مختلف، مخاطبین خود را در برابر این تهاجم حفظ نمایند. مقاله پیش رو  با هدف نقش درک از هنجار ذهنی بر تمایلات رفتاری جوانان در استفاده از برنامه های ماهواره در بین افراد بالای 15 سال مناطق شهری استان فارس انجام شده است که به صورت تصادفی چندمرحله ای خوشه ای، نمونه ای معادل 600 نفر انتخاب و از طریق پرسشنامه مورد ارزیابی قرار گرفتند. در این پژوهش، اثر مستقیم متغیرهای سودمندی استفاده از ماهواره و نگرش نسبت به ماهواره بر قصد استفاده از ماهواره معنادار است. ولی اثر مستقیم متغیرهای هنجار ذهنی و درک از سهولت استفاده از ماهواره بر قصد استفاده از ماهواره معنادار نیست.

کلیدواژه‌ها

 
امید علی، میثم،(1391)." نقش شبکه های ماهواره ای فارسی زبان در تغییر سبک زندگی جوانان ایرانی( با تاکید بر شبکه من و تو)"، مطالعات جوان و رسانه، شماره 5: 65-49.
 
باستانی، سوسن؛ زمان، لیلا،(1392). " تاثیر استفاده از اینترنت و ماهواره بر رفتار اجتماعی جوانان: مقایسه کاربران و غیرکاربران در شهر اصفهان"، جامعه شناسی ایران، دوره چهاردهم، شماره1: 186-160.
 
بختیاری، حسن؛ فرخی، حسن، (1391)." بررسی رابطه برنامه های شبکه های ماهواره ای تلویزیونی و هویت دینی جوانان"، پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی"سال بیستم، شماره15: 72-55.
 
رضایی، مسعود، (1388)." نظریه های رایج درباره پذیرش فنّاوریهای اطلاعات و ارتباطات"، پژوهش های ارتباطی، سال شانزدهم، شماره 4 : 93-63.
 
زارع، بیژن ؛ صفیاری جعفرآباد، هاجر، (1394).  "مطالعه ی رابطه ی عوامل موثر بر میزان رضایت از زندگی  زناشویی در بین زنان و مردان متاهل شهر تهران"، مطالعات اجتماعی روانشناختی زنان، سال سیزدهم، شماره 1:140-111.
 
زمانی، طوبی، (1391)." بررسی نقش ماهواره بر نظم اجتماعی"، پژوهشنامه نظم و امنیت انتظامی، سال پنجم، شماره 19:  107-103.
صالحی امیری،رضا؛ ملکی راسته کناری،هیلدا، (1390). "بررسی تأثیر ماهواره بر پوشش دختران دبیرستانی"، پژوهشنامه، شماره 74: 156-115.
 
صبوری خسرو شاهی، حبیب ؛ سلطانی، مهسا، (1392). "بررسی ارتباط بین احساس نیاز، جذابیت و مطلوبیت با گرایش والدین و فرزندان به ماهواره"، مطالعات رسانه ای، سال هشتم، شماره 22: 151-162.
 
عریضی، فروغ السادات؛ وحیدا، فریدون ؛ دانش، پروانه، (1385). "ماهواره و هویت جنسیتی دختران جوان( مطالعه موردی دختران دبیرستانی منطقه 5 شهر تهران)"، جامعه شناسی ایران، دوره هفتم، شماره2: 100- 76.
 
گلچین، مسعود؛ سخایی، لیوب ؛ افشانی، علیرضا، (1391)." مطالعه میزان و نوع استفاده از شبکه های ماهوارهای فارسی زبان و مناسبات خانوادگی در بین شهروندان تهرانی"،شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده،  سال چهارهم، شماره 56 :118-83.
 
محمدپور، احمد؛ نقدی، اسدالله ؛ نادر نژاد، بهزاد، (1389). " تأثیر ماهواره بر هویت فرهنگی در کردستان ایران؛ بررسی موردی دانشجویان کُرد دانشگاههای سنندج"، پژوهش جوانان، فرهنگ و جامعه، شماره 4: 156-131.
 
مهدی زاده، شراره ؛ عبداللهی، الهه، (1386). "بررسی رابطه میان  نحوه استفاده از اینترنت و ماهواره  با برگذاری روز دوستی( ولنتاین) ور میان جوانان تهرانی"، مطالعات فرهنگی و ارتباطات، دوره سوم، شماره 9: 184-161.
 
موتنی، همایون؛ یوسفی، رضا؛ معافی،سیده خدیجه؛ بریمانی،ابوالفاسم؛ نیاز آذری،کیومرث، (1388)." تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات(ICT) بر هویت دانشجویان"، پژوهشنامه تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد، شماره 21: 135-152.
 
نیک ملکی، محمد ؛ مجیدی، حسن، (1392)." شبکه های ماهواره ای فارسی زبان و هویت ملی و اسلامی جوانان( مطالعه موردی شهرستان اراک'' ، مطالعات ملی، سال چهاردهم، شماره2: 168-145.
 
 
Burton-Jones, A. Hubona, G.S. (2006). The Mediati on of External  Variables in the Technology Acceptance Model, Information & Management, 43: 706-717.
 
Gupta, B. Dasgupta, S. Gupta, A. (2008). Adoption of ICT in a government organization in a developing country: An empirical study, Journal of Strategic Information Systems, 17: 140–154.
 
 
Hsu,CH. Lin,J. (2008). Acceptance of blog usage: The roles of technology acceptance, social influence and knowledge sharing motivation, Information & Management, 45: 65–74.
 
 
Kripanont, N. Tatnall, A. (2010). Modelling the Adoption and Use of Internet Technologies in Higher Education in Thailand. In: Actor-Network Theory and Technology Innovation: Advancements and New Concepts. Tatnall, Arthur, ed, Information Science Reference, 95-112.
 
 
Lee, S. Kim, B.G. (2009). Factors affecting the usage of intranet: A confirmatory study, Computers in Human Behavior, 25: 191–201.
 
Weng, C.Tsai, CH. Weng, A. (2015). Social support as a neglected e-learning motivator affecting trainee’s decisions of continuous intentions of usage, Australasian Journal of Educational Technology,31(2): 192-177.