نویسندگان

1 مدیر گروه آینده پژوهی رسانه، مرکز تحقیقات صداوسیما

2 کارشناس ارشد ارتباطاj دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات

3 استادیار گروه سینما، دانشکده سینما و تاتر، دانشگاه هنر تهران

چکیده

 صنعت سینما سابقه‌ای بیش از صد و پنجاه‌ساله در کشور ما دارد. این هنرـ صنعت امروز دیگر جزء میراث فرهنگی ناملموس ما نیز به شمار می‌رود. ازاین‌رو حفظ ، ابقاء ، پیشرفت و ارتقاء آن باید در دستور کار دولت‌ها و بخش‌های خصوصی و نیمه‌خصوصی کشورمان و نیز متخصصان در این عرصه قرار گیرد. از این‌رو باید راهکارها و پیشران‌های مؤثر برای حفظ و نگه‌داری آن موردبررسی عمیق قرار گیرد. در این پروژه 16 خبره و متخصص از صنوف مختلف سینمایی و اساتید این حوزه در دو راند دلفی، در مورد 18 عامل به اجماع رسیدند. 
این عوامل بر اساس مدل pest در چهار دسته فناوری، سیاسی، فرهنگی اجتماعی و اقتصادی طبقه‌بندی شدند که عبارتند از: عوامل مربوط به فناوری: ارتقای قابلیتهای فیلم سازی بواسطه فناوری های جدید، میزان فشار شکل های جدید محتوای تصویری در رسانه های دیجیتال به صنعت سینما. عوامل سیاسی: میزان کارامدی قوانین سینمایی، میزان آزادی فعالیتهای مدنی و صنفی. عوامل فرهنگی اجتماعی: میزان وضعیت سواد بصری و سواد رسانه ای عموم مردم، میزان امکان نوآوری در تولید محتوا. مهمترین عوامل اقتصادی: شفافیت مالی در شرکت های فیلم سازی، وضعیت اقتصاد صنعت سینما. دو عامل «میزان دسترسی عوامل تولید به فناوریهای جدید فیلم سازی» و «میزان امکان نوآوری در تولید محتوا» مهمترین عدم قطعیتها هستند.

کلیدواژه‌ها

ـ امید علی، میثم، حسینی، سیدحسن(1391). مطالعات میان رشته ای در رسانه و فرهنگ، سال دوم، شماره دوم، پاییز و زمستان91. صص 37-25
ـ امید، جمال(1363). تاریخ سینمای ایران، تهران: انتشارات روزنه.
ـ بل، وندل (1396). مبانی آینده پژوهی. مترجمان: محسن محقق و مصطفی تقوی. تهران: انتشارات موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی.
ـ حاجیانی، ابراهیم (1391). مبانی، اصول و روش‌های آینده‌پژوهی. تهران: دانشگاه امام صادق.
ـ خزایی، سعید و محمودزاده، امیر (1392). آینده‌پژوهی. اصفهان: علم‌آفرین و پارس‌ضیاء.
ـ خزایی، سعید و ناظمی، امیر و حیدری، امیرهوشنگ و علیزاده، عزیز و کاشانی، حامد (1394). مبانی آینده‌پژوهی و روش‌های آن. تهران: مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور.
ـ شوارتز، پیتر (1386). هنر دورنگری؛ برنامه‌ریزی برای آینده در دنیایی با عدم قطعیت. ترجمه عزیز علیزاده. تهران: موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی، مرکز آینده‌پژوهی علوم و فناوری دفاعی.
ـ لیندگرن، ماتس و باند هولد، هانس (1390). طراحی سناریو، پیوند بین آینده و راهبرد. تهران: موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی، مرکز آینده‌پژوهی علوم و فناوری دفاعی.
ـ کورینش، ادوارد (1388). آینده‏پژوهی پیشرفته: نگاهی ژرف به اصول، مبانی و روش‏های آینده‏پژوهی. ترجمه سیاوش ملکی‏فر و فرخنده ملکی‏فر. تهران: اندیشکده صنعت و فناوری (آصف).
ـ گلن، جروم سی. و گوردون، تئودور جی (ب) (1393). دانشنامه بزرگ روش‌های آینده‌پژوهی. جلد دوم. ترجمه مرضیه کیقبادی و فرخنده ملکی‌فر. تهران: تیسا.
- مولایی، محمد مهدی؛ طالبیان، حامد؛ مولایی، زینب (1394). ارائه چارچوب دسته‏بندی موضوعی برای دیده‏بانی ملی و پویش محیط کلان ایران. تهران: اولین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه‌ریزی پایدار ایران.
ـ مولایی، محمد مهدی (۱۳۹۳).  مقایسه‏ الگوهای سازمان‌دهی روش‌ها و تکنیک‌های آینده‌پژوهی. شیراز: نخستین کنفرانس ملی آینده‌پژوهی، مدیریت و توسعه.
ـ مداحی، محمد ابراهیم، کاراوند، عباس (1394). آینده پژوهی مبانی، مفاهیم و روشها. تهران: پژوهشکده چشم انداز آینده پژوهی