نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه تربیت مدرس

2 تاریخ- علوم انسانی - تربیت مدرس - تهران- ایران

چکیده

 یکی از اهداف و برنامه های مهم دولت اصلاحات (1376-1384) توسعه فرهنگی بود. حضور سید محمد خاتمی با سابقه مسئولیت در کتابخانه ملی و وزارت فرهنگ در راس دولت هفتم موجب نگاه ویژه به بحث توسعه فرهنگی و در پی آن کتاب و کتابخوانی گردید و به تبع این رویکرد در روزنامه های طرفدار دولت انعکاس پیدا کرد. تحلیل محتوای شش روزنامه ی کثیرالانتشار اصلاح طلب: فتح، توس، عصر امروز، نشاط، خرداد و عصر آزادگان در سال 1377 و 1378 از نظر انتشار مطالب مرتبط با کتاب و کتابخوانی هدف اصلی این پژوهش است. پژوهش از نوع پیمایشی است و با روش تحلیل محتوا انجام شد. در این جامعه آماری؛ میزان اخبار، نقد، معرفی، یادداشت، مصاحبه، تبلیغات و همچنین استنادات مقالات تحقیقی در روزنامه های مذکور مورد بررسی قرار گرفت. جمع آن 1055 شماره است که براساس فرمول کوکران 270 شماره آن نمونه گیری شد. براساس یافته های پژوهش، بیشترین فراوانی در بخش خبر و کمترین فراوانی در بخش یادداشت وجود داشت.

کلیدواژه‌ها

 رحمانی، بتول ) 1382 بررسی تعداد مقالات و گزارش های منتشر شده درباره کتاب و کتابخوانی « .)
در سال های 1374 و 1375 و تطبیق آن ها با موارد مشابه در سال های 1376 و 1377 فصلنامه .»
کتاب. دوره چهاردهم، شماره اول، صص 11 -22 .
 رحمانی، بتول؛ نوشین فرد، فاطمه ) 1394 تحلیل محتوای روزنامه های کثیرالانتشار در دوره های « .)
مطالعات ملی کتابداری ،» هشتم و نهم ریاست جمهوری از نظر مطالب مرتبط با کتاب و کتابخوانی
و سازماندهی اطلاعات، دوره بیست و ششم، شماره سوم، صص 79 - 91 .
 فرهنگی، علی اکبر؛ رستگار، امیر ) 1394 شماره ، » تحلیل محتوای رسانه، یک رویکرد پژوهشی « .)
100 ، مجله وسایل ارتباط جمعی رسانه، صص 121-142 .
 یقطین، مریم؛ جوکار، عبدالرسول ) 1393 کندوکاوی در انعکاس موضوعات کتابداری و « .)
اطلاع رسانی در روزنامه های کثیرالانتشار سال 1390 ، فصلنامه نهاد کتابخانه عمومی کشور، دوره 20 ،
ش 3،