نویسندگان

1 کارشناس بررسی اسناد و مدارک سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

2 استاد دانشگاه

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی وضعیت نشر کتاب در استان بوشهر بین سال‌های1380-1390 و وضعیت چاپ و چاپخانه می باشد. این پژوهش از نوع مطالعات اسنادی است و جامعه مورد مطالعه شامل کلیه کتاب‌های منتشر شده در فاصله سال‌های1380-1390 است. برای تحلیل آماری از روش‌های آماری توصیفی شامل درصد و میانگین و همچنین نمودارها برای توصیف مشخصه کتاب استفاده شد. در این پژوهش برای سرشماری آمار کتاب‌های منتشر شده چندین بانک اطلاعاتی مورد مطالعه قرار گرفت که در نهایت بانک اطلاعات مؤسسه خانه کتاب کامل‌ترین بانک اطلاعاتی حوزه کتاب تشخیص داده شد. یافته‌های پژوهش نشان داد که بین سال‌های 1380-1390 تعداد 334 عنوان کتاب در استان بوشهر منتشر شده است. بیشترین تعداد کتاب‌های منتشر شده با 60 عنوان در سال 1383 و کمترین تعداد با 6 عنوان در سال 1390 بوده است. همچنین کتاب‌های حوزه‌های ادبیات و دین هرکدام با 111و 82 عنوان بیشترین و کتاب‌های حوزه فلسفه و روانشناسی با 1 و 2 عنوان کمترین کتاب‌های منتشر شده را به خود اختصاص دادند. از میان کتاب‌های منتشر شده 58/9 درصد کتاب‌ها ترجمه شده، 41/90 درصد کتاب‌ها تألیفی، 62/88 درصد کتا‌ب‌ها چاپ اول و 37/11 درصد تجدید چاپ بودند. میزان فعالیت ناشران در سال 1383با 65 و 1390با 7 ناشر بیشترین و کمترین فعالیت ناشران در استان بوشهر بوده است. با فراهم‌آوری امکانات نشر بیشتر کتاب در استان‌ها و تأمین کتاب‌های مورد نیاز دانش‌آموزان، دانشجویان و پژوهشگران می‌توان به افزایش میزان باسوادی اجتماع، گسترش بیشتر فرهنگ مطالعه، نظام آموزشی و کسب تخصص‌ها و مهارت‌ها کمک بزرگی نمود.

کلیدواژه‌ها

آذرنگ، عبدالحسین(1378) شمه­ای از کتاب،‏‫ کتابخانه و نشر کتاب، ت‍ه‍ران‌‏‫: ک‍ت‍اب‍دار‏‫./کتاب
آذرنگ، عبدالحسین(1380) چون و چرایی در باب سیاست های نشر کتاب، تهران: انتشارات کتابدار ./کتاب
باب­الحوائجی، فهیمه، مطلبی، داریوش، حریری، نجلا و فرشاد مومنی(1390)« تحلیل آماری سیر تحول و زمینه­های  نشر کتاب ایران میان سال­های(1358-1387)»، پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی،شماره اول، بهار و تابستان 1390، صص 264-241./مقاله در مجله
حمیدی، سیدجعفر(1373)« بستر جغرافیای قیام جنوب ایران» ، مجموعه مقالات کنگره بزرگداشت هشتادمین سال شهادت رئیس علی دلواری./ مجموعه مقالات
حاجی­شیزری، زهرا(1372) بررسی وضعیت کتاب­های منتشر شده فارسی در زمینه علوم پزشکی در طی برنامه­ریزی پنج ساله اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 1372-1368 در ایران، پایان­نامه کارشناسی­ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، دانشکده مدیریت و اطلاع­رسانی پزشکی، دانشگاه علوم و پزشکی ایران. / پایان نامه
دشتی، احمد(1378) نگاهی به تاریخچه مدرسه سعادت، ب‍وش‍ه‍ر: ک‍ن‍گ‍ره‌ ب‍زرگ‍داش‍ت‌ ی‍ک‍ص‍دمین‌ س‍ال‍گ‍رد ت‍اسیس‌ م‍درس‍ه‌ س‍ع‍ادت‌، 1378./مجموعه مقالات
رنجبری،محمد(1380) بررسی وضعیت کتاب­های منتشر شده در ایران از سال 1357 تا آخر اسفند 1378، پایان­نامه کارشناسی ارشد مدیریت امور فرهنگی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم وتحقیقات./ پایان نامه
شکوری، فرزانه(1378) مطالعه تطبیقی میان براورد و تحقق اجرایی نشر کتاب در برنامه توسعه، پایان­نامه کارشناسی­ارشد کتنابداری و اطلاع رسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، /پایان­نامه
شوشه ریزف صدیقه(1376) بررسی وضعیت کتاب­های منتشر شده در زمینه هنر در فاصله سال­های 1374 تا 1375، پایان­نامه کارشناسی­ارشد کتابداری و اطلاع رسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال. /پایان­نامه
صبوحی، مریم(1381) بررسی نقش ناشران مستقر در تهران در توسعه و پیشرفت فرهنگی کشور سال­های 1379-1370، پایان­نامه کارشناسی­ارشد کتابداری و اطلاع­رسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات./ پایان نامه
مطلبی، داریوش(1387) «سیمای نشر کتاب در ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی(1358-1386)»،کتاب ماه کلیات اطلاعات، ارتباطات و دانش شناسی،شماره134، صص 97-88./مقاله در مجله
مهدیانی، علیرضا و مرتضوی، حسن(1382)« سیمای نشر کتاب در ایران طی دو دهه­ی اخیر»، فصلنامه رهیافت، شماره 31، صص 31-24./مقاله در مجله
مرادی، نورالله(1350) « بررسی کتاب­های ده ساله اخیر»، خبرنامه انجمن کتابداران ایران، شماره4./مقاله در مجله
مومنی­مدادی، فرزانه(1366) بررسی و مقایسه انتشار کتاب در ایران در سال­های 1356-1354 و 1366-1360، پایان­نامه ­کارشناسی­ارشد کتابداری و اطلاع رسانی. دانشکده علوم و تربیت و روانشناسی، دانشگاه تهران./ پایان­نامه
مکی­زاده، فاطمه(1382)« بررسی وضعیت نشر و ناشران کتاب در استان یزد»، فصلنامه کتاب،شماره4 ، دوره چهارده، صص34 -23./مقاله در مجله
وادلا. رمی(1364) خلیج فارس در عصر استعمار، ترجمه پرفسور شفیع جوادی، تهران: سحاب کتاب./ کتاب ترجمه
یا حسینی، قاسم(1390) تاریخ چاپ و چاپخانه در بندر بوشهر، بوشهر: زمزمه­های روشن./ کتاب