نویسنده

گروه علوم تربیتی دانشکده ادبیات دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده

 این پژوهش به بررسی رابطه میزان سواد رسانه ای و نگرش دینی دانشجویان دانشکده علوم انسانی دانشگاه بوعلی سینا پرداخته است . روش تحقیق پیمایشی بوده و از2524 نفر جامعه آماری، با روش نمونه گیری تصادفی طبقه‌ای نسبی و جدول کرجسی و مورگان، نمونه‌ای به حجم 335 نفر انتخاب شد. ابزاراندازه گیری پرسشنامه ی محقق ساخته میزان سواد رسانه ای ونگرش دینی بوده است که روایی محتوایی به تایید صاحب نظران رسید و پایایی با استفاده از آلفای کرونباخ به ترتیب 79/0 و 89 /0 محاسبه گردید. آزمون‌های آمار استنباطی(همبستگی پیرسون و رگرسیون مرکب) نشان داد که میزان سواد رسانه ای دانشجویان را می توان از روی نگرش دینی با سه مولفه(شناخت،عاطفه،عملکرد) پیش‌بینی کرد و بین میزان سواد رسانه ای بانگرش دینی، رابطه‌ای مثبت ومعنی‌دار وجود دارد.به این ترتیب هرچه میزان نگرش دینی در بعد شناخت دینی ، در بعد عاطفه دینی و دربعد عملکرد دینی بیشتر باشد، میزان سواد رسانه ای نیز بیشتر خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

 
آذری، غلام رضا .( 1384 ).اصول و مبانی ارتباطات انسانی- جمعی، تهران: اداره کل
     آموزش  دانشگاه صدا و سیما
آذری، غلام رضا. ( 1390 ) .مخاطب شناسی رادیو، تهران: اداره کل آموزش دانشگاه صدا و
     سیما
بادن، پیر (1374)، روانشناسی شخصیت، ترجمه محمود ایروانی، تهران: آفرین.
باقری ، خسرو. (1388)نگاهی دوباره به تربیت اسلامی (جلد 2).تهران : انتشارات مدرسه.
بیات‌، حجت‌ا...(1388) «هستی‌شناسی تلویزیون»، مجموعه مقالات دومین هم‌اندیشی رسانه
    تلویزیون و سکولاریسم، قم: 55 -40
پور شهریاری، فریدون(1389)پوشاک در ایران باستان، ترجمه هاجر ضیا سیکارودی، تهران:
   امیر کبیر
تاجبخش ،غلامرضا  و موسوی، عباس(1393) «هدف بررسی عوامل مؤثر بر آگاهی و
    نگرش دینی دانش آموزان مقطع متوسطه­ی شهرسوسنگرد»،فصلنامهتوسعهاجتماعی،
    دوره هشتم، شماره 3
توان، بهمن و جهانی، فرزانه وسراجی، محمود و محمدبیگی، ابوالفضل (1389) «رابطه
    نگرش دینی و سلامت روانی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اراک» ،مجلهعلمی
   پژوهشیدانشگاهعلومپزشکیاراک ، سال 13 ، شماره 4 ویژه نامه 2 .
جوادی آملی ،عبدالله (1387) شریعت در آینه معرفت،قم،اسرا 
جیمز، ویلیام (1376)، دین و روان. ترجمه مهدی قائنی، قم : دارالفکر.
حسینی، حسن.(1386) .«دین و رسانه، رسانه دینی یا دین رسانه‌ای مطالعات نظری»
    ، مجموعه  مقالات دین و رسانه  (به کوشش محمدرضا جوادی یگانه و حمید
     عبدالهیان)، تهران: طرح آینده
خدایاری فرد ، محمد(1385)، آماده سازی و هنجاریابی مقیاس سنجش دینداری در
   دانشجویان کشور، طرح ملی،دانشگاه تهران
خراسانی،احمد.(1386 ). سنجش نگرش جوانان بیننده ماهواره شهر تهران در باره نقش
    ماهواره در مدگرایی و تغییر رفتار اجتماعی: دانشکده صدا و سیما ، پایان نامه های
    نظری گروه ارتباطات : دانشکده صدا و سیما
ربانی،علی وحسنی،محمدرضا (1388) .«رسانه های جمعی وهویت ملی مطالعه موردی
     دانشجویان دانشگاه اصفهان»، فصل نامه پژوهش های ارتباطی ،سال شانزدهم، شماره2
زنده بودی، خیری (1392)« مطالعه نقش سواد رسانه ای دانشجویان در میزان تاثیرپذیری آن
      ها از تبلیغات تجاری»، فصلنامه مطالعات رسانه ای، سال هشتم شماره 20.
ساوه،حمید(1390) «بررسی عوامل مؤثر بر رشد سواد رسانه ای در بین مخاطبان وسایل ارتباط جمعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی» دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم ارتباطات اجتماعی
سبک رو ، مهدی و رضایی، ولی و مقیمیان سیده مائده و حیدری، ابوذر و ایرجی ، ناصر
    (1389)«بررسی رابطه نگرش دینی با ابعاد شخصیتی دانشجویان دانشگاه تهران»، دو
     فصلنامه علمی پژوهشی تربیت اسلامی، س 5 شماره 11.
 سپاسگر، ملیحه(1384) «رویکردهای نظری به سواد رسانه ای »، فصل نامه پژوهش و
      سنجش ، سال دوازدهم ، شماره 44.
شکرخواه،یونس(1385)« سواد رسانه ای ؛ یک مقاله عقیده ای»،  فصلنامه رسانه، سال هفدهم،  شماره 4 .
 صالحی امیری،رضا(1387) سواد رسانه ای، تهران : مجمع تشخیص مصلحت نظام ،
     پژوهشکده تحقیقات استراتژیک
طباطبایی، محمد حسین(1388) بررسی های اسلامی ،گردآورنده: سید هادی خسرو شاهی،
      قم: موسسه بوستان کتاب  
طباطبایی،محمد حسین(1374 ) المیزان، ترجمۀ سیدمحمدباقر موسوی همدانی، قم: دفتر
      انتشارات اسلامی جامعۀ مدرسین حوزة علمیه
طباطبایی،محمد حسین(1354 ) معنویت تشیع، قم: انتشارات تشیع
طباطبایی، صادق(1384). مقدمه مترجم در: پستمن، نیل؛ زندگی در عیش مردن در
     خوشی، تهران:اطلاعات
فردانش، هاشم  (1387 ) .مبانی نظری تکنولوژی آموزشی، تهران: سمت
گیویان ، عبداله (1377) سنجشنگرشمردمتهرانراجعبه نقش وکارکردهای دین،
     تهران: شورای فرهنگ عمومی
مصباح یزدی، محمدتقی(1375). آموزشعقاید، قم: سازمان تبلیغات اسلامی.
مهرداد، هرمز. (1380). مقدمهایبرنظریاتومفاهیمارتباطجمعی، تهران:
    انتشارات فارا .
موسى ،محمد یوسف (1961) الاسلام و الحیاة، مطبعه مخیمر
نیکخواه، هدایت الله (1379)«سنجش دینداری جوانان و عوامل مؤثر بر آن،نمونه
    شهرشیراز»،  پایان نامه­ی کارشناسی ارشد جامعه شناسی، دانشکده­ی علوم انسانی،
     دانشگاه آزاد اسلامی دهاقان
هوور، استوارت ام . و نات لاند بای (1382) رسانه  دین و فرهنگ ، ترجمه مسعود آریایی
      نیا ، تهران : سروش
Achtenberg ,B.(2006).Mass Media and Its Influence on the Adolescent
   Mind:A study of student perceptions of body  image and magazine
   advertisements:Macalester College
Histigue,D.(2009).Digital Democracy.London:Routledge
kovach, B. & Rosenstiel, T. (2002) The elements of journalism: what news
   people should know and the public  should expect. New York: Free Press Livingstone, S& Thumim, N. (2003). Assessing the Media Literacy UK
      Adults,Available from
       www.lse.ac.uk/depts/media/people/slivingstone/index.htmlP:6
Malina,A.(2008) information literacy for  active citizenship.london:Routledage
 O'Brien, K (1992)Forming Values in the Media Age, A Sourcebook
 for Media Literacy Education in  Catholic Schools and Parishes, Center
 for Media and Values, Los Angeles, CA.
potter,W.J (2004);Theory of Media Literacy:A Cognitive Approach,
     Sage Publication, New York
Potter,W.J (2008). Media Literacy, , New York: Sage Publication.
Yang, KP, Mao, XY,( 2007),» A study of nurses’ spiritual Intelligence : A cross-sectional questionnaire   survey«, International
     Journal   of Nursing Studies,Vol. 44.