نویسندگان

1 استادیار، دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا،

2 دانشکده چند رسانه ای، دانشگاه هنر اسلامی تبریز

3 کارشناسی ارشد پژوهش هنر، دانشکده فرش، دانشگاه هنر اسلامی تبریز،

چکیده

 رشد شبکه های اجتماعی به دنبال تکنولوژی وب 2.0 امروزه تغییرات زیادی را در زندگی ساکنان زمین ایجاد کرده است. اینستاگرام یکی از شبکه های اجتماعی و پرمخاطب در کشور ماست که مبتنی بر اشتراک گذاری عکس و ویدئو است. امروزه به دلیل گستردگی استفاده ی کاربران از این شبکه ی اجتماعی، هنرمندان نیز برای معرفی و فروش آثار هنری خود به این شبکه روی آورده اند. محققان در تلاش هستند تا بدانند که اثرات مثبت و منفی این استفاده در میان جامعه ی هنری و مخاطبانشان چه بوده است؟ هدف از این پژوهش بررسی دلایل و اثرات گرایش بالای هنرمندان جوان در ارائه ی آثار و مخاطبان آثار هنری به این شبکه ی اجتماعی است. این پژوهش به روش کیفی انجام شده و از روش گرانددتئوری به همراه تحلیل متن و گفتمان برای تحلیل نتایج استفاده شده است. نتایج حاصل از این تحقیق حاکی از آن است که در کنار آثار مثبتی چون آشنایی قشر متوسط با جامعه ی هنری و معرفی هنرمندان جوان و خلاق، عواملی چون نبودن نقاد و انتشار آزادانه ی هر اثری به عنوان اثر هنری و انتقال اطلاعات غلط ازجمله اثرات منفی استفاده از این شبکه اجتماعی است.

کلیدواژه‌ها

 
احمدیان، صدیقه؛ افضل طوسی، عفت­السادات؛ و حسامی، منصور (1393)، نقش تعاملی هنر، تجارت و پایگاه­های موثر از منظر نشانه­شناسی،باغ نظر، شماره 31، سال یازدهم، صص 55-66.
ایران­پور، مینو (1381)،پدیده گالری در ایران، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه هنر.
باقری، عبدالعلی؛ افشارمهاجر، کامران؛و زاویه، سعید (1395)،بررسی تطبیقی فرهنگ بصری، در پوسترهای دفاع مقدس و پوسترهای انگلستان در جنگ جهانی اول،باغ نظر، سال سیزدهم، شماره 44، صص 15-26.
بکر، هوارد (1387)،جامعه هنری و فعالیت مشترک برگرفته از کتاب جامعه­شناسی هنر، ترجمه علی رامین، تهران: نی.
جعفری، محمدتقی (1381)،زیبایی و هنر از دیدگاه اسلام، چاپ سوم، تهران: موسسه تدوین و نشر آثار علامه جعفری.
جهانشاهی، میثم (1389)،بی­تفاوتی سازمانی: بررسی نشانه­ها، علل و پیامدها به روش گرانددتئوری،تهران: هشتمین کنفرانس بین­المللی مدیریت.
رفیع­زاده اخویان، ریحانه؛ جوانی، اصغر؛ صافیان، محمدجواد؛ و شیروانی، محمدرضا (1395)،تبیین هنر واقعیت افزوده و نسبت آن با جهان واقعی،فصلنامه علمی-پژوهشی کیمیای هنر، سال پنجم، شماره 20، صص 19-30.
شادرخ، سارا (1385)، نقش هنرمند در ارتقای سواد بصری جامعه،کتاب ماه هنر، صص 94- 102.
صحاف­زاده، علیرضا (1389)،هنر هویت و سیاست بازنمایی، چاپ دوم، تهران: نشر بیدگل.
مریدی، محمدرضا؛ تقی­زادگان، معصومه (1387)،عرضه و فروش تابلوهای نقاشی در ایران: عوامل اجتماعی موثر بر قیمت تابلوهای نقاشی در نگارخانه­های تهران، جامعه­شناسی هنر و ادبیات، سال اول، شماره دوم، صص 131-170.
نامورمطلق، بهمن (1388)،عنوان­شناسی آثار هنری و ادبی ایرانی، مقالات هم­اندیشی نشانه­شناسی 18، تهران: فرهنگستان هنر.
نعامی، عبدالله؛ مشبکی، اصغر؛ و آتیه­کار، غلامرضا (1395)،عوامل موثر در خریدهای لذت­باور از راه اینستاگرام،فصلنامه علمی-پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین، سال ششم، شماره دوم (21)، صص 1-18.
 
 
Bardley, Peter (2015). Instagram: Why do we Post? Thesis for Master of Science. Southern Illinois University Edwardsville.
Barnard, M (1998), Art, design, and visual culture,London: Macmillan.
Blumberg, Nina. Carol (2015). Social Media: Virtual VS. Actual Relations in Post-Internet Art. Thesis for Master of Arts in Art Market. Suny Fashion Institute of Thechnology.
Dauppe, M. A (2011),Critical frameworks for graphic design: graphic design and visual culture. Design Principles andPractices: an International Journal, 5 (5): 489-498.
Morley, D., & Chen, K. H(1996), Stuart Hall: criticaldialogues in cultural studies. London: Routledge.
Postman, N (1985), Amusing ourselves to death: Publicdiscourse in the age of showbusiness London:Heinemann.
Silverman, Lois .H (2010). The Social Work of Museums. London and New York Routeledge.
Visone, Alexia (2015). The Impact of Online and Social Media Platforms in the Market: A case study on Instagram. Thsis for Master of Art Business. Art Business Sotheby’s Institute of Art.
Ward, Sarah. Jo (2016). Understanding contradiction in Times of Change: A CHAT Analysis in an Art Museum. Thesis for degree of Doctorate. University of Washington.
Williams, R (1981), Culture. London: Fontana.