نویسنده

هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

این مقاله تحلیلی فرهنگی است از اهمیت و کارکردهای نوشتار در علوم انسانی و اجتماعی. در دهه های اخیر میزان کمی و آماری نوشتارهای دانشگاهی بویژه مقالات پژوهشی رشد چشمگیری داشته است، اما از نظر کیفی نوشتار دانشگاهی مناقشه انگیز بوده است. سبک نوشتار دانشگاهی غالب همچنان نوشتار تحصلی و غیرخلاقه است و از نظر سبک و فرم های نوشتار تحولی ایجاد نشده است. همچنین میزان اثربخشی متون دانشگاهی و علمی چال برانگیز شده و به نظر می رسد نوشتار رسانه کارآمدی برای علوم انسانی و اجتماعی در ایران نیست.
هدف این مقاله طرح و تحلیل مسئله شناسانه برخی وجوه مسئله مند نوشتن دانشگاهی با تأکید بر نوشتار در علوم انسانی و اجتماعی دانشگاهی در ایران امروز است. بخش اول این گفتار بحثی مقدماتی درباره تشریح نوشتار دانشگاهی همچون "مسأله فرهنگی" است. در این بخش رویکرد نظری یا چارچوبی را توضیح می دهم که در آن "نوشتار دانشگاهی" را تحلیل کرده ام. بخش دوم این گفتار به تشریح "گسست های معنایی" در نوشتن در ایران معاصر اختصاص دارد. هدف این بخش تشریح تحول معنای نوشتن در ایران معاصر است. بخش سوم و پایانی این گفتار شرحی دقیق تر از مسأله نوشتن دانشگاهی در ایران امروز است.

کلیدواژه‌ها

 
 
اُژه، مارک و کولن، ژان-پل (1388). انسان شناسی. ترجمه ناصر فکوهی. تهران: نشر نی.
پستمن، نیل (1373) زندگی در عیش، مردن در خوشی. ترجمه صادق طباطبایی. تهران: انتشارات سروش
خان دیزجی، امیرحسین (1390) اسارت ذهن در چارچوب روش. تهران: جامعه شناسان
رپکو، آلن (1394) پژوهش میان رشته ای: نظریه و فرایند. ترجمه محسن علوی پور، مجید کرمی، هدایت الله اعتمادی زاده و علی اکبر نور علیوند. تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
فاضلی، نعمت الله (1391) تأملات مردم نگارانه درباره نوشتن. در کتاب مردم نگاری هنر. تهران: انتشارات فخری
فاضلی، نعمت الله (1393) تکثیر  مکانیکی دانش در عصر تکنولوژی: معیارهایی برای برنامه ریزی فرهنگی در نظام آموزش عالی. روزنامه ایران، شماره 5621، صفحه اندیشه، 21/6/1393.
فاضلی، نعمت الله (1394) تشویش نوشتن: مسأله مندی علوم انسانی و اجتماعی در ایران. فصلنامه پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی. دوره 19؛ شماره 37 صص 1- 24
فاضلی، نعمت الله (1394) مسئله چیست؟ مسئله شناسی از دیدگاه مطالعات فرهنگی. تهران: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
 فاضلی، نعمت الله (1396) فرهنگ و دانشگاه. تهران: نشر ثالث، چاپ سوم.
فلیک، اووه. (1388) درآمدی بر تحقیق کیفی. ترجمه هادی جلیلی. تهران: نشر نی
کامرون، جولیا (1395) حق نوشتن: دعوت و تشرف به زندگی نویسندگی. ترجمه سیمین موحد. تهران: هیرمند.
لی، آلیسون (1388) تحلیل گفتمان و (باز)نگارش فرهنگی. در کتاب فرهنگ و متن: گفتمان و روش شناسی پژوهش اجتماعی و مطالعات فرهنگی. ویراسته آلیسون لی و کیت پوینتون؛ ترجمه حسن چاوشیان. تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی. صص 351
محمدی، بیوک (1395) نوشتن همچون تحقیق. فصلنامه روش شناسی علوم انسانی. شماره 87. صص 87-106.
 
 
Bolton, G. (1994) ‘Stories at work: fictional-critical writing as a means of professional development’, British Educational Research Journal, 20(1): 55–68. pp. 63
Eliss in Ellis, C. and Bochner, A.P. (eds) (1996) Composing Ethnography: Alternative Forms of Qualitative Writing, London: Sage. pp. 26
Richardson, L. (2000) Writing: A method of inquiry, in Handbook of qualitative research, 2nd ed., ed. N. Denzin & Y. Guba (Thousand Oaks CA: Sage, 2000)