نویسنده

دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

چکیده

در زمینه بهداشت عمومی، توجه زیادی به ظرفیت­های استفاده از رسانه­های جمعی برای ایجاد تغییر نگرش، شکل­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­دهی به رفتار، و به‌طورکلی متقاعد کردن مخاطبان به حفظ سلامت خویش شده است. مقاله حاضر با استفاده از روش اسنادی به تشریح نقش ابزارهای ارتباطی و تحول آن‌ها در زمینه ارتباطات سلامت می­پردازد.
در این نوشتار ضمن تشریح تحولات ارتباطی در هر دوره و تکامل ابزارهای ارتباطی در دوره­های زمانی مختلف و تأثیر آن بر پزشکی و سلامت، به‌طور خاص به تاثیرات و تحولی که اینترنت بر ارتباطات سلامت گذاشته است، خواهیم پرداخت. همچنین در این پژوهش مزیت­ها و کاربرد اینترنت در جستجو و مصرف اطلاعات سلامت تشریح شده است. اینترنت باعث به وجود آمدن نوعی ارتباطات سلامت تعاملی شده است که ترکیب آن با گوشی­های هوشمند «پزشکی موبایل» را ایجاد کرده است.
 

کلیدواژه‌ها

امیرکافی، مهدی و سلیمان پاک­سرشت(1390)، «حس اجتماع مجازی: پیشینه نظری و پیشرفت­های روش شناختی»، فصل­نامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، سال پنجم، شماره 17، صص69-96.
جلایی­پور، حمیدرضا و محمدی، جمال(1387نظریه­های متاخر جامعه شناسی، تهران: نشر نی.
خانیکی، هادی و راثی تهرانی، حمید،(1390)، «بررسی نگرش مخاطبان درباره تأثیر پیام­های سلامت تلویزیون»، فصل­نامه مطالعات فرهنگی ارتباطات، سال دوازدهم، شماره 15، پاییز 1390صص151-190.
سیل، کلایو،(1387)، رسانه و سلامتی، ترجمه ناصر بلیغ، تهران: مرکز پژوهش­های رادیو.
عاملی، سعید رضا، شاهو صبار و مهدی رنجبر رمضانی(1387)، مطالعات تلفن همراه: زندگی در حال حرکت، تهران، انتشارات سمت.
عاملی، سعید رضا(1390)، رویکرد دوفضایی به آسیب­ها، جرایم، قوانین و سیاست­های فضای مجازی، تهران، انتشارات امیرکبیر.
عاملی، سعید رضا(1390)، مطالعات جهانی شدن: دوفضایی شدن­ها و دوجهانی شدن­ها، تهران، نشر نی.
عاملی، سعید رضا(1387)، مطالعات شهر مجازی تهران: رویکردی تحلیلی به فضاهای شهری ایران، تهران، نشر آوای قلم.
صادقی فسایی، شهلا و عرفان منش، ایمان، «مبانی روش­شناختی پژوهش اسنادی در علوم اجتماعی»، فصلنامه راهبرد فرهنگ، شماره بیست و نهم، بهار 1394، صص61-91.
فیاض­بخش، احمد و همکاران(1390)، «استفاده از اینترنت و سلامت در دانشجویان: بررسی آگاهی، نگرش و سبک زندگی مرتبط با اینترنت»، فصلنامه حکیم، سال چهاردهم، شماره2، صص96-105.
مک­کوایل، دنیس(1382)، درآمدی بر نطریه­های ارتباطات جمعی، ترجمه: پرویز اجلالی، تهران، دفتر مطالعات و توسعه رسانه­ها.
هلد، دیوید و آنتونی مک­گرو، (1388)، نظریه­های جهانی شدن، ترجمه مسعود کرباسیان، تهران، تشر چشمه.
Cline. R. J. W. and  Haynes. K. M. (2001). Consumer health information seeking on the internet: the state of the art.journal of health education research: theory and practice. Volume 16. Page 671-692.
Fotheringham, Michael J. Owies, David, Leslie, Eve.(2000).Interactive health communication in preventive medicine internet-based strategies in teaching and research, American Journal of Preventive Medicine ² Published by Elsevier Science. Volume 19
Fox, S., & Rainee, L. (2000).The online health care revolution: How the web helps America take better care of themselves. oxford Blackwell.
Fox, Susana. (2012). Mobile health 2012, Pew internet and American life project. Washington D.C:  http://pewinternet.org/Reports/2012/Mobile-Health.aspx.Health Communication on the Internet: An Effective Channel for Health Behavior Change? , Journal of Health Communication, Volume 3.
Kifle, Mangistu,(2006). A Theoretical Model for Telemedicine: Social and Value Outcomes in Sub-Saharan Africa, Doctoral dissertation, Department of Computer and System Sciences Stockholm University/Royal Institute of Technology.
Kivits, J. (2004). Researching the informed patient. Information, Communication & Society.
Kline, Kimberly N.(2003). Popular Media and Health: Images, Effects, and Institutions, In T.Thompson & A.M. Dorsey etal (Eds.), Handbook of health communication. (p.557-581). Books published by Lawrence Erlbaum Associates.
Kreps, Gary l. Jim L. Query, Jr., and Ellen W. Bonaguro(2002). The Interdisciplinary Study of Health Communication and Its Relationship to Communication Science: Health Communication Research :Guide to Developments and Directions, Westport, CT:  Greenwood Press
Pierce, Jojn p. & Glipin, Elizabeth A. (2001). News media coverage of smoking and health is associated with changes in population rates of smoking cessation but not initiation,Tob Control; doi:10, 145-153.
Rains, S. A. (2008). Seeking health information in the information age: The role of Internet self-efficacy. Western Journal of Communication.
Salmon,  C.,  &  Atkin,  C.  (2003).  “Using  Media  Campaigns  for  Health Promotion”. In T.Thompson & A.M. Dorsey etal (Eds.), Handbook of health communication  (2008).  (1st  ed.,p.  449-472).  LAWRENCE  ERLBAUM ASSOCIATES, PUBLISHERS
Wang, Zhang & Gantz. (2007). Health content in locale television news. Journal of health communication, 21(3), 213-222. Publisher: Routledge.
Viswanath, K. Emmons, K.M. (2006). Message effects and social determents of health : its application to cancer disparities . journal of communication, international of communication association.