نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری دانشگاه تهران

چکیده

در این مقاله مردمنگاری و روش‌شناسی مردمی به عنوان دو روش تحقیق در فرهنگ با هم مقایسه شده است. مردم‌نگاری به عنوان یک روش تحقیق مرسوم و متداول در انسان‌شناسی گاهی به درستی به کار گرفته نمی‌شود و روش‌شناسی مردمی نیز کمتر در ایران به عنوان روش تحقیق استفاده می­شود. در شرح هر کدام از این دو روش تحقیق به تعریف، ویژگی‌ها، پیشفرض‌ها، مبانی نظری، اصول کاربردی، روش‌های گردآوری داده‌ها و انواع مختلف آن‌ها پرداخته، شباهت‌ها، تفاوت‌ها و تلقی‌های متفاوتی که از این دو روش می‌شود بیان شده؛ همچنین جایگاه هر کدام از آن‌ها در متن سنت‌های تاریخی-معرفت‌شناختی که از دل آن برآمده‌اند توصیف شده­است. در پایان مثال‌هایی از مردم‌نگاری اتنومتدولوژیک به عنوان جلوهای از نزدیکی این دو روش ارائه شده است. در مطالعه روش‌های تحقیق بسیار مهم است که از کلیشه‌های رایج فراتر رفته و به مطالعه دقیق جنبه‌های مختلف هر روش تحقیق بپردازیم و به درهم‌تنیدگی‌ها و تاثیرات متقابل آن‌ها نیز توجه کنیم.
 

کلیدواژه‌ها

اسپردلی و مککوردی (1390) پژوهش فرهنگی: مردمنگاری در جوامع پیچیده، ترجمه بیوک محمدی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
ایمان، محمدتقی (1391) روش‌شناسی تحقیقات کیفی، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
پلتو، پرتی. ژ. (1375) روش تحقیق در انسانشناسی، ترجمه محسن ثلاثی، تهران: انتشارات علمی.
تریگ، راجر (1386) فهم علم اجتماعی، ترجمه شهناز مسمی پرست، تهران: نشر نی.
سیلورمن، دیوید (1381)، روش تحقیق کیفی در جامعهشناسی، ترجمه محسن ثلاثی، تهران: انتشارات تبیان.
فلیک، اووه (1388)، درآمدی بر تحقیق کیفی، ترجمه هادی جلیلی، ترجمه نشر نی.
کرسول، جان (1391)، پویش کیفی و طرح پژوهش، ترجمه حسن دانایی‌فرد و حسین کاظمی، تهران: انتشارات صفار.
گیدنز، آنتونی (1378)، سیاست، جامعه‌شناسی و نظریه اجتماعی، ترجمه منوچهر صبوری، تهران: نشر نی.
مارچیسون، جولیان ام. (1393)، مردمنگاری: طراحی، هدایت و ارائه تحقیق، ترجمه قاسم حسنی، تهران: انتشارات جامعهشناسان.
Berg, Bruce (2001). Qualitative Research Methods for the Social Science (4th edition). Pearson Education Inc.
Daymon & Holloway (2002). Qualitative Research Methods in Public Relations and Marketing Communications. London: Routledge.
Flick, Kardorff & Steinke (2004). A Companion to Qualitative Research. London: Sage.
Ten Have, Paul (2004). Understanding Qualitative Research and Ethnomethodology. Sage Publications.
Mack, Natasha & others (2005). Qualitative Research Methods. Carolina: Family Health International.
Marvasti, Amir (2004). Qualitative Research in Sociology. London: Sage.
Patton, Michael (2002). Qualitative Research and Evolution Methods. London: Sage.
Denzin & Lincoln (1998). Strategies of Qualitative Inquiry. London: Sage.
Fetterman, David (2010). Ethnography (3rd edition). London: Sage.
Neuman, Lawrence (2007). Basics of Social Research (2nd edition). Pearson Education Inc.
Pollner & Emerson (2001). Ethnomethodology and ethnography. In: Paul Atkinson, Amanda Coffey, Sara Delamont, John Lofland, Lyn H. Lofland, eds Handbook of ethnography. London, etc. Sage: 118–35.
Tracy, Sarah (2013). Qualitative Research Methods. Wiley-Blackwell.